Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 14:15:19
Nr 2021/BZP 00011879

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/16/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011879/01 z dnia 03/01/2021 14:15:19

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA PŁOTY

72-310 Płoty

pl. Konstytucji 3 Maja 1
-

um@ploty.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOTY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Płoty

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913851415

1.5.8.) Numer faksu: 913851866

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ploty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-912b718c-7a8e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003463/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0064/19-00 z dnia 02.04.2020r. w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.ploty.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portalESP: URZĄD MIEJSKI W PŁOTACH, 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3 Maja 1, /c9bp2l57es/skrytka oraz poczty elektronicznej inwestycje2@ploty.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Natomiast złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z systemu miniPortal - ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania wszczętego na platformie miniPortal oraz ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.Wymagania techniczne: W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji "Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft EdgeDodatkowe wymagania dotyczące korespondencji: Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf. W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub .7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia KRI [5]. Zamawiający dopuszcza również format .rar3. Zamawiający wskazuje formaty danych, w szczególności wśród wskazanych w Rozporządzeniu KRI [5], w jakich wykonawca powinien złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty: *.pdf, *.jpg (.jpeg), *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.txt, lub *.xls4 ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021.IM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice", które realizowane będzie w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania współfinansowana jest w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0064/19-00 z dnia 02.04.2020r.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAWARTY JEST W PROGRAMIE FUNKCJINALNO-UŻYTKOWYM stanowiącym załącznik nr 11 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy krótsze niż minimalne wymagane przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wykonawca zaoferuje terminy dłuższe niż maksymalne, do oceny oferty przyjęty zostanie maksymalny termin wskazany przez zamawiającego.Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem . Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:. Kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. . kierownikiem robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych lub uprawnieniami równoważnymi do powyższych, wydanymi na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa;. kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnieniami równoważnymi do powyższych, wydanymi na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa. posiadają świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. posiadają świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. posiadają Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii wydany przez Urząd Dozoru TechnicznegoPrzez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na zasadzie spełnia / nie spełnia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia tj. polegającą na wybudowaniu lub przebudowaniu lub rozbudowaniu budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i instalacją fotowoltaiczną o wartości robót nie mniejszej niż 800.000,00 złotych brutto.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumentyUwaga: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIV i XV SWZ;a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Wykonawca w Formularzu Oferty (zał. Nr 1) wskażę dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego.c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy, zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 3. Ponadto, na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 4. Zgodnie z § 12 ust. 1 -3 Rozporządzenia ws.podmiotowych środków dowodowych, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,zamawiający wymaga, aby zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 lit. b) -złożył dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywa minie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej,powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie wykazania:1) spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XVI SWZ:a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZb) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZUWAGA: Na podstawie § 9 ust. 3 pkt 1) Rozporządzenia [2], jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych usług w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie zostaną przez wykonawcę wskazane wartości w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ:1) formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;2) oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;4) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w następującym zakresie:. spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w rozdziale XVI ust. 2 pkt 1) SWZ,. wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp;5) Odpowiednie pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów takich jak odpis lub informacja z KRS, CEiDG, lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o rodzajach dokumentów [2]. Powyższe ma zastosowanie również do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przedkłada wraz z ofertą: 1. Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; 2. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 3. Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. B. W celu podpisania umowy,wykonawca przedkłada zamawiającemu również kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 14 (Zmiana Umowy) załącznika nr 8 do SWZ - WZÓR UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofertylub wniosku" dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), udostępnionego również naminiPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Płoty przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.