Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Warszawa Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Kody CPV: 50320000-4 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych),72100000-6 (Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego),72514300-4 (Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych),72600000-6 (Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego),72611000-6 (Usługi w zakresie wsparcia technicznego),72710000-0 (Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/08/2021 14:12:35
Nr 2021/BZP 00014617

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/15/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014617/01 z dnia 03/08/2021 14:12:35

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

02-926 Warszawa

Wspólna 2
-

dyr.generalny@gugik.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012276098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 56 31 333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyr.generalny@gugik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Geodezja i kartografia

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0c95ffd-7db4-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się: ? za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal; ? udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji: https://miniportal.uzp.gov.pl? poczty elektronicznej na adres: dyr.generalny@gugik.gov.pl2. Wyjaśnienia treści SWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie prowadzonego postępowania tj. internetowej Zamawiającego: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami przekazywana jest tylko przy użyciu ePUAPu za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.2. Wykonawca, posiadający konto na ePUAP, ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP:https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugihttps://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdfhttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach.4. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal-ePUAP i regulaminem korzystania z systemu miniPortal.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych dla danych dokumentów odpowiednio w ust. 1 lub 2.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust 1.9. Wyjaśnienia treści SWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie prowadzonego postępowania tj. internetowej Zamawiającego: www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2021.BDG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi informatycznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK), obejmującej serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe w siedzibach GUGiK w Warszawie przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81. Na infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer telefonii analogowej, zespoły komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), tablety i inne urządzenia mobilne oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt pomocniczy, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do zarządzania sprzętem, oprogramowanie do inwentaryzacji i monitoringu infrastruktury IT oraz do zarządzania nią, system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacja (EZD), systemy finansowo-księgowe, i kadrowo-płacowe, systemy bankowości elektronicznej, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa Trezor. Obsługa informatyczna Zamawiającego polegała będzie m .in. na: administrowaniu ww. infrastrukturą; administrowaniu lokalną siecią komputerową; zapewnieniu bieżącej pomocy i wsparcia użytkownikom infrastruktury; bieżącym konfigurowaniu oprogramowania; podejmowaniu działań związanych z rozwiązywaniem problemów, które są sygnalizowane przez system; przeprowadzaniu bieżących testów bezpieczeństwa systemów informatycznych; wykonywaniu konserwacji i napraw sprzętu; instalowaniu nowo zakupionego sprzętu i oprogramowania na stanowiskach pracy; instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń sieciowych; usuwaniu awarii oprogramowania; uaktualnianiu oprogramowania; nadzorowaniu wykonywania usług teleinformatycznych świadczonych Zamawiającemu przez firmy trzecie, w szczególności dostawcę usług internetowych; planowaniu potrzeb w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, w tym systemowego w ramach optymalizacji parametrów pracy systemu; przygotowywaniu zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby biurowe Zamawiającego; dbaniu o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych danych i niezwłocznej reakcji na zagrożenia; archiwizacji danych znajdujących się na serwerach sieciowych; zapewnieniu bieżącej i codziennej obsługi serwisów internetowych Zamawiającego; wykonywaniu innych działań zapewniających sprawność i korzystanie z infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego; przygotowywaniu pisemnych informacji, opinii i analiz w zakresie infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby Kierownictwa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; udziale w niezbędnych szkoleniach, konsultacjach i naradach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; wykonywaniu obowiązków Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w odniesieniu do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.Szczegółowy OPZ stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego

72514300-4 - Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:a) że posiada doświadczenie należytego wykonania, co najmniej dwóch (2) usług polegających na: administrowaniu siecią, serwerami i systemami komputerowymi opartymi na takich samych technologiach, pracującymi pod kontrolą oprogramowania systemowego tego samego typu, wykorzystującymi oprogramowanie zabezpieczające, sieciowe i użytkowe przez okres minimum 12 miesięcy, w tym jednej usługi, gdzie obsługiwał minimum 100 użytkowników. Pojęcie ,,takich samych technologii, pracujących pod kontrolą oprogramowania systemowego tego samego typu" Zamawiający definiuje w pkt 2 SOPZ. W przypadku, gdy wymagane prace są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić,Uwaga: w przypadku gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać jedynie zakres dotyczący wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku.b) że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej trzema (3) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada następujące doświadczenie i kompetencje: i. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert była odpowiedzialna za wykonywanie co najmniej jednego zamówienia (usługi) administrowania siecią, siecią i systemami komputerowymi, pracującymi pod kontrolą oprogramowania systemowego, wykorzystującym oprogramowanie zabezpieczające, sieciowe i użytkowe, gdzie obsługiwała minimum 100 użytkowników przez okres minimum 12 miesięcy,ii. wykształcenie wyższe informatyczne,iii. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej, kontakt telefoniczny i e-mailowy z firmami świadczącymi wsparcie techniczne,iv. znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 oraz MAC OS X, na poziomie administratora,v. znajomość systemów operacyjnych sieciowych z rodziny Microsoft Windows Server w wersjach 2003, 2008, 2008 R2, 2012 R2, 2016 i 2019 oraz sieci zbudowanych na bazie tych systemów, na poziomie administratora,vi. znajomość Microsoft Exchange Server 2007/2013 na poziomie administratora i doświadczenie w tym zakresie,vii. znajomość oprogramowania i technik wirtualizacji opartych na platformie VMware ESXi i Microsoft Hyper-V,viii. znajomość systemów Linux na poziomie administratora,ix. znajomość urządzeń mobilnych opartych na systemie Google Android na poziomie administracji i zarządzania,x. znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami informatycznymi LAN, WAN, VPN na poziomie administratora i doświadczenie w tym zakresie,xi. znajomość zagadnień związanych z zestawianiem tuneli VPN za pomocą protokołów IPsec oraz SSL w ujęciu server to server i server to client,xii. znajomość zagadnień związanych z użytkowaniem podstawowych aplikacji biurowych (przede wszystkim Microsoft Office 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016) na poziomie administratora i doświadczenie w tym zakresie,xiii. znajomość zagadnień związanych z ochroną antywirusową i centralną administracją oprogramowaniem antywirusowym w sieciach lokalnych na poziomie administratora (przede wszystkim Eset) i doświadczenie w tym zakresie,xiv. znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa serwerów i obsługą oprogramowania przeznaczonego do tego celu na poziomie administratora (przede wszystkim Symantec Backup Exec 12 i 2010, Tanberg Data AccuVault) i doświadczenie w tym zakresie,xv. znajomość zagadnień związanych z administracją systemami zabezpieczeń na styku sieci lokalnej z Internetem na poziomie administratora (przede wszystkim Microsoft ISA Server 2006 i Fortigate) i doświadczenie w tym zakresie,xvi. znajomość funkcjonowania sprzętu komputerowego (przede wszystkim stacji roboczych i serwerów) i podstawowych urządzeń peryferyjnych oraz sposobów ich serwisowania na poziomie administratora i doświadczenie w tym zakresie,xvii. znajomość języków: PHP, CSS, HTML, XHTML,xviii. znajomość języka SQL oraz baz danych typu Microsoft Access oraz MySQL, PostrgreSQL,xix. wiedzę specjalistyczną z zakresu administrowania systemami CMS w szczególności Squiz Matrix CMS,xx. znajomość obsługi administracyjnej, użytkowania jako sieciowy serwer skanowania i wydruków maszyn wielofunkcyjnych, takich jak: Fiery Digital Print, Konica Minolta bizhub 250/223, Konica Minolta 7xxx, Develop Ineo 2xx/3xx, Xerox Work Centre 6655, Xerox B7030/C7030,xxi. biegłą znajomość kwestii bezpieczeństwa dostępu do sieci WiFi i administracyjna znajomość autoryzacji klientów poprzez RADIUS,xxii. biegłą znajomość oprogramowania do monitoringu, zarządzania i inwentaryzacji infrastruktury IT - Spiceworks,xxiii. znajomość systemów MAC OS X oraz komputerów marki Apple,xxiv. znajomość oprogramowania do zarządzania kontrolą dostępu na poziomie administratora,xxv. znajomość technologii zewnętrznych macierzy dyskowych NAS i SAN oraz technologii iSCSI,xxvi. doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących integralności danych i polityk bezpieczeństwa,xxvii. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym pozwalającą na rozwiązywanie incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, złoży następujące podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 600,00 zł PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NBP rachunek nr: 17 1010 1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem "Wadium nr referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2021.BDG" Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 - 4, dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp. 7. Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 - 4 musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej. 8. Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione skutecznie jeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie odebrany przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4. 9. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT Zamawiający zaleca załączyć do oferty. 10. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1, 2 oraz 4-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.3. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego polegają na zdolnościach tych z wykonawców, którzy:1) wykonają usługi polegające na: administrowaniu siecią, serwerami i systemami komputerowymi opartymi na takich samych technologiach, pracującymi pod kontrolą oprogramowania systemowego tego samego typu, wykorzystującymi oprogramowanie zabezpieczające, sieciowe i użytkowe,2) dysponować będą na etapie realizacji zamówienia, co najmniej trzema (3) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada doświadczenie i kompetencje zgodne z Rozdziałem VI ust. 3 pkt 4 lit b SWZ do realizacji których zdolności te są wymagane składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) warunek określony w Rozdz. VI ust. 1. SWZ, winien spełniać każdyz Wykonawców samodzielnie; 2) warunek określony w Rozdz. VI ust. 3 pkt 4 lit. a SWZ winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;3) warunki określone w Rozdz. VI ust. 3 pkt 4 lit. b SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie mogą spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.