Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy

Kody CPV: 37535200-9 (Wyposażenie placów zabaw)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/08/2021 09:57:30
Nr 2021/BZP 00014339

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/15/2021 13:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014339/01 z dnia 03/08/2021 09:57:30

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA RADGOSZCZ

33-207 Radgoszcz

PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8
-

urzad@radgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8

1.5.2.) Miejscowość: Radgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-207

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146414139

1.5.8.) Numer faksu: 146414497

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@radgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9926de1e-7fed-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005093/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez stronypostępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie na adres e-mail:urzad@radgoszcz.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl w zakładce -Korespondencja-.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lubinformacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego:od 7:30 do 15:30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy zadatę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy;3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Radgoszcz; https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.3.2. Wykonawca po wybraniu opcji Przystąp do postępowania zostanie przekierowany dostronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesurejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie -zarejestruj się-. 3.3. Rejestracja Wykonawcy trwamaksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawcawraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonupodanym w ww. potwierdzeniu. 3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty wpostępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomieniaoraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki -Korespondencja- Szczegółowy opis zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Radgoszcz, 33-207 Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, tel.: 14 641-41-39, faks: 14 641-46-61;. kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radgoszcz email:od@radgoszcz.pl, tel: 14 641-41-39;. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, . odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;. wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;. posiada Pani/Pan:. na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;. nie przysługuje Pani/Panu:. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;. na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.36.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 192682,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje wykonania zadania pn. Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy" - sprawa znak: BZ.271.36.2021 .Miejsce realizacji zamówienia (dostawy z montażem): Radgoszcz (dz. nr ewid. 2039/1),GminaRadgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie całorocznego krytego placu zabaw dla dzieci w budynku żłobka i przedszkola wm.Radgoszcz, tj. dostawa i montaż segmentów całorocznego placu zabaw (należy zamontować konstrukcję, podesty, wyposażenie modułów, podłogi bezpiecznej, kącik dla dzieci do lat 3 orazdostawę siedzisk dla rodziców). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączonedo SWZ dokumenty, tj. dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy), przedmiar robót. Dokumentacja techniczna została opracowana przez Przedsiębiorstwo UsługInwestycyjnychinż. Andrzej Szegda. 2) Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową (projektem wykonawczym) opracowaną przez firmę: PrzedsiębiorstwoUsług Inwestycyjnych inż. Andrzej Szegda. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy dookreślenia wartości robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena - znaczenie: 80 % b) Okres gwarancji - znaczenie: 20%Sposób oceny ofert został wskazany w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w Postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli (wykonawca) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100 000,00 złotych. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca:a) wykonał wokresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie podobne zamówienia, tj. min. 1 dostawę z montażem w zakresie - wyposażenia całorocznych(krytych) wewnętrznych placów zabaw - o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 150 000 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda: a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający zażąda: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunkówudziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zażąda: a) Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawyzostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór - załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ. b) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazdanych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. c) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w SWZ - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy - należy wypełnić odpowiedni pkt w formularzu oferty).f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegającysię o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić odpowiedni pkt w formularzu oferty).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia został wskazany we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY - do dnia 2021.03.15 (poniedziałek) do godz. 14:00. Sposób złożenia oferty opisany został w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Radgoszcz przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.