Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Warszawa Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

Kody CPV: 33110000-4 (Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego),33100000-1 (Urządzenia medyczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/05/2021 16:07:59
Nr 2021/BZP 00014137

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/15/2021 08:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014137/01 z dnia 03/05/2021 16:07:59

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa

Żwirki i Wigury 61
-

azp@wum.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 225720345

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: azp@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76523420-7dc5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004574/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.71 Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pakiet 1: "openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia", Pakiet 2: "Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwemPlatformy2. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanejprzepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:pamięć min 2GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ichnowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej wnajnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługaJavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.3.Zasady korzystania z Platformy "e-zamawiający"1) Wykonawca może przesyłać wniosek o wyjaśnienietreści SWZ bez zalogowania do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego UniwersytetuMedycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl poprzez kliknięciepolecenia "Zadaj pytanie". 2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy dosystemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.3) Wykonawca po wybraniu opcji"przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdziezostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawcazakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie "zarejestrujsię".4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzezdodanie ww. dokumentów w zakładce "Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzezwybranie polecenia "dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany dosystemu.5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki "Korespondencja" poprzez wybranie polecenia "Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego "Zadaj pytanie", w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lubinformacji. 4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych Dokumenty, o których mowa w ust 2 pkt 4 i 5,o objętości każdego z plików do 100 MB mogą być składane w formacie: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4,m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zasady podpisywania dokumentów elektronicznych - dokumenty, októrych mowa w Rozdziale XIV ust. 1 i 2 SWZ, opatrywane są kwalifikowanym podpisemelektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poza Platformą.6. Informacja dotyczącakodowania i czasu odbioru danych1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisanywidoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia plikudostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;2)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego.7. Instrukcja obsługiPlatformySzczegółowe informacje dotyczące obsługi Platformy "e-zamawiający", znajdują się naplatformie "e-zamawiający" (https://wum.ezamawiajacy.pl), w zakładce "Regulacje i procedury procesuzakupowego/deklaracja dostępności".8. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że w przypadku: - osób fizycznych, - osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, - członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje Panią/Pana, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawareprezentowany przez Rektora WUM;2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP/Z-002/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa monitora medycznego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33110000-4 - Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna punkty na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę, na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załączniki nr 1.1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający przyzna punkty na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę, na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załączniki nr 1.1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa zestawów do nebulizacji dla noworodków 8 kpl.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna punkty na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę, na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załączniki nr 1.2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający przyzna punkty na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę, na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załączniki nr 1.2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dotyczy Pakietu 2:w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym dla Pakietu 2 Załącznik nr 2.2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty katalogowe oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym dla Pakietu 2 Załącznik nr 2.2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie doreprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeliZamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ileWykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.2. Pełnomocnictwoupoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest takżewymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. podmiotysą zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Załączniknr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:a) zmiany modelu oferowanego urządzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie,b) zmiany modelu, gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego urządzenia, na urządzenie posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia technicznego lub technologicznego zapewnia uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie,c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.