Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Łęczna Usługa społeczna Operator wózków jezdniowych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa społeczna - Operator wózków jezdniowych

Kody CPV: 80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/09/2021 08:54:12
Nr 2021/BZP 00014773

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/17/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014773/01 z dnia 03/09/2021 08:54:12

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

21-010 Łęczna

Al. Jana Pawła II 95
-

lule@praca.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa społeczna - Operator wózków jezdniowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431202490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 95

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 5315404

1.5.8.) Numer faksu: 817521031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lule@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://leczna.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa społeczna - Operator wózków jezdniowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a86fe13a-8008-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006419/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa społeczna- Operator wózków jezdniowych dla 8 osób

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" "Formularza do komunikacji" wynosi 150MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dal Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, adres siedziby: Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. "a" rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisy prawa: ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.4.Komu przekazujemy Pani/Pana dane:-dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne,-ograniczenie dostępu do danych, o których mowa powyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,5.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyW związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 2).6.Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.8.W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email:iodpupleczna@leczna.praca.gov.pl9.Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ON.MC.271-1/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 260363,66 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 10200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych to 50 godzin zegarowych/łącznie z przerwami/, w miejscu dostosowanym do prawidłowej realizacji szkolenia.Liczba osób: 8Liczba grup: istnieje możliwość podziału na grupy na zajęciach.Program szkolenia powinien obejmować tematykę obowiązującą na egzaminie zewnętrznym i obejmować w szczególności następujące zagadnienia: typy stosowanych wózków jezdniowych; budowa wózka;czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami; czynności operatora w czasie pracy wózkami; wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa; zagadnienia z zakresu bhp; bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia; wiadomości o dozorze technicznym; praktyczna nauka jazdy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) - 60%Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej D- 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:-zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadania przez Wykonawcę aktywnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy-uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Zdolność techniczna:1) Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki z uwzględnieniem zasad BHP i zaleceń związanych z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną oraz wyposażeniem stosownym do potrzeb uczestników szkolenia.Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w celu realizacji niniejszego zamówienia dysponuje lub będzie dysponował salą szkoleniową o powierzchni min 2 m2, z dostępem do węzła sanitarnego, posiadającą oświetlenie dzienne oraz oświetlenie sztuczne. Sala powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt multimedialny umożliwiający prawidłowe prowadzenie zajęć (tablica lub flipchart lub inny sprzęt pozwalający na wizualizację omawianych zagadnień, laptop z projektorem multimedialnym, ekran do projekcji, krzesła, stoły).Zdolność zawodowa:1) Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia:a) wykładowcami posiadającymi doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką prowadzonego szkolenia tj. przeprowadzone co najmniej 1 szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat,b) wykładowcami w charakterze zastępstwa za wykładowcę, który nie będzie mógł przeprowadzić zajęć. Osoby muszą mieć kwalifikacje przynajmniej równe określonym powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie stanowiące zał. nr 1 do swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór stanowiący załącznik nr 4 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, w tym przypadku powinna zawierać dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikachOświadczenie - zał. 5Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców, w którym potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w szczególnie uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a dotyczących:1) zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem:a) niestawienia się kandydata na szkolenie pomimo wydania skierowania na szkolenie,b) przerwania uczestnictwa w szkoleniu (np. podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja ze szkolenia), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.2) wystąpienia następujących okoliczności ze strony Wykonawcy:a) zmiany miejsca wykonywania zamówienia pod warunkiem, że nowe miejsce wykonania zamówienia zlokalizowane będzie zgodnie z warunkami wskazanymi w specyfikacji warunków zamówienia;b) zmiany terminu szkolenia pod warunkiem zmieszczenia się w przedziale czasowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Łęczna przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.