Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola

Kody CPV: 50000000-5 (Usługi naprawcze i konserwacyjne),50000000-5 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/09/2021 09:00:03
Nr 2021/BZP 00014778

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/17/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014778/01 z dnia 03/09/2021 09:00:03

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Opole

45-015 Opole

Rynek - Ratusz
-

pzp@um.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Opole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 53141266800000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek - Ratusz

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-015

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774438702

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@um.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-397c486c-8005-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000699/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa polegająca na bieżącej eksploatacji, konserwacji i utrzymaniu fontann na terenie Opola.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:Platformy zakupowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: pzp@um.opole.pl 3. Wymagania techniczne w zakresie składania oferty:a) Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. c) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy zakupowej:a) dopuszczalne przeglądarki internetowe: . Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,. Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18b) pozostałe wymagania techniczne:. dostęp do sieci Internet. obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax. włączona obsługa JavaScript. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s. zainstalowany Acrobat Reader. zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcjach dostępnych pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl , tel. (+48 77) 45 11 800;? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola jest Grzegorz Marcjasz, kontakt: ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl *;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.1.2021;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Prawa; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dane osobowe przechowywane będą bezterminowo;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Prawa; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontann na terenie miasta Opola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla:a) zadania nr 1 - pn. Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann: na Pl. Piłsudskiego,Pl. Daszyńskiego, Pl. Wolności, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Sebastiana, Pl. Kopernika oraz przy ul. Krakowskiej w Opolu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w at. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.- zakres przedmiotowy: czynności związane z kompleksową eksploatacją i konserwacją fontann - wielkość lub zakres: do 20% wartości zamówienia podstawowego- warunki na jakich zamówienie zostanie udzielone: jeżeli w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie pilna konieczność zlecenia ww. usługi np. w związku z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanych fontann.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I kryterium - cena (waga = 60 %) maksymalnie 60 punktów.Oferty będą oceniane według wzoru: C = , gdzie: C- liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "cena";Cn - najniższa oferowana cena brutto spośród złożonych ofert; Cb - cena brutto oferty badanej. II kryterium - czas reakcji na zgłoszenie awarii (waga = 40%) maksymalnie 40 punktów. Oferty będą oceniane na według podkryteriów:Lp. czas reakcji na zgłoszenie awarii (T) Ilość punktów (Tr)1. 25-30 godzin od czasu zgłoszenia 02. 13-24 godzin od czasu zgłoszenia 203. do 12 godzin od czasu zgłoszenia 40T - czas reakcji na zgłoszenie awarii zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie;Tr - ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii".UWAGA!Wykonawca określi czas reakcji na zgłoszenie awarii w jednym z powyższym kryterium wyrażonym w konkretnej liczbie pełnych godzin. Czas usuwania awarii od momentu ich zgłoszenia, za wyjątkiem awarii, których usunięcie jest uzależnione od innego usługodawcy (np. poważniejsze awarie pomp, filtrów etc) odbywać się powinien zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez czas reakcji na zgłoszenie awarii rozumie czas w jakim Wykonawca przystąpi do usuwania awarii liczony od momentu zgłoszenia awarii.Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii od jej wystąpienia - 30 godzin.Jeżeli wykonawca zaproponuje czas reakcji krótszy niż 12 godzin, do oceny ofert w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii" zostanie przyjęty czas "12 godzin" jako minimalny przyjęty do oceny i zostanie mu przyznane 40 pkt.Czas reakcji nie może przekroczyć 30 godzin i powinien być wyrażony w konkretnej liczbie godzin. Podanie czasu reakcji w inny sposób (np. poprzez podanie przedziału czasowego) powoduje odrzucenie oferty.Zaproponowanie innego czasu reakcji na zgłoszenie awarii niż wskazane wyżej oraz zaproponowanie czasu reakcji dłuższego niż 30 godzin będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa.1. Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach (punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 2. Łączna liczbę punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:S = C + Trgdzie: S - łączna suma punktów badanej oferty3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów osobno w zakresie każdego zadania (maksymalnie 100 pkt.) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

I kryterium - cena (waga = 60 %) maksymalnie 60 punktów.Oferty będą oceniane według wzoru: C = , gdzie: C- liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "cena";Cn - najniższa oferowana cena brutto spośród złożonych ofert; Cb - cena brutto oferty badanej. II kryterium - czas reakcji na zgłoszenie awarii (waga = 40%) maksymalnie 40 punktów. Oferty będą oceniane na według podkryteriów:Lp. czas reakcji na zgłoszenie awarii (T) Ilość punktów (Tr)1. 25-30 godzin od czasu zgłoszenia 02. 13-24 godzin od czasu zgłoszenia 203. do 12 godzin od czasu zgłoszenia 40T - czas reakcji na zgłoszenie awarii zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie;Tr - ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii".UWAGA!Wykonawca określi czas reakcji na zgłoszenie awarii w jednym z powyższym kryterium wyrażonym w konkretnej liczbie pełnych godzin. Czas usuwania awarii od momentu ich zgłoszenia, za wyjątkiem awarii, których usunięcie jest uzależnione od innego usługodawcy (np. poważniejsze awarie pomp, filtrów etc) odbywać się powinien zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez czas reakcji na zgłoszenie awarii rozumie czas w jakim Wykonawca przystąpi do usuwania awarii liczony od momentu zgłoszenia awarii.Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii od jej wystąpienia - 30 godzin.Jeżeli wykonawca zaproponuje czas reakcji krótszy niż 12 godzin, do oceny ofert w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii" zostanie przyjęty czas "12 godzin" jako minimalny przyjęty do oceny i zostanie mu przyznane 40 pkt.Czas reakcji nie może przekroczyć 30 godzin i powinien być wyrażony w konkretnej liczbie godzin. Podanie czasu reakcji w inny sposób (np. poprzez podanie przedziału czasowego) powoduje odrzucenie oferty.Zaproponowanie innego czasu reakcji na zgłoszenie awarii niż wskazane wyżej oraz zaproponowanie czasu reakcji dłuższego niż 30 godzin będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa.1. Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach (punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 2. Łączna liczbę punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:S = C + Trgdzie: S - łączna suma punktów badanej oferty3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów osobno w zakresie każdego zadania (maksymalnie 100 pkt.) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontann na terenie miasta Opola. Zadanie nr 2 - pn. Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny na terenie stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu:

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w at. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.- zakres przedmiotowy: czynności związane z kompleksową eksploatacją i konserwacją fontann - wielkość lub zakres: do 20% wartości zamówienia podstawowego- warunki na jakich zamówienie zostanie udzielone: jeżeli w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie pilna konieczność zlecenia ww. usługi np. w związku z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanych fontann.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I kryterium - cena (waga = 60 %) maksymalnie 60 punktów.Oferty będą oceniane według wzoru: C = , gdzie: C- liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "cena";Cn - najniższa oferowana cena brutto spośród złożonych ofert; Cb - cena brutto oferty badanej. II kryterium - czas reakcji na zgłoszenie awarii (waga = 40%) maksymalnie 40 punktów. Oferty będą oceniane na według podkryteriów:Lp. czas reakcji na zgłoszenie awarii (T) Ilość punktów (Tr)1. 25-30 godzin od czasu zgłoszenia 02. 13-24 godzin od czasu zgłoszenia 203. do 12 godzin od czasu zgłoszenia 40T - czas reakcji na zgłoszenie awarii zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie;Tr - ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii".UWAGA!Wykonawca określi czas reakcji na zgłoszenie awarii w jednym z powyższym kryterium wyrażonym w konkretnej liczbie pełnych godzin. Czas usuwania awarii od momentu ich zgłoszenia, za wyjątkiem awarii, których usunięcie jest uzależnione od innego usługodawcy (np. poważniejsze awarie pomp, filtrów etc) odbywać się powinien zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez czas reakcji na zgłoszenie awarii rozumie czas w jakim Wykonawca przystąpi do usuwania awarii liczony od momentu zgłoszenia awarii.Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii od jej wystąpienia - 30 godzin.Jeżeli wykonawca zaproponuje czas reakcji krótszy niż 12 godzin, do oceny ofert w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii" zostanie przyjęty czas "12 godzin" jako minimalny przyjęty do oceny i zostanie mu przyznane 40 pkt.Czas reakcji nie może przekroczyć 30 godzin i powinien być wyrażony w konkretnej liczbie godzin. Podanie czasu reakcji w inny sposób (np. poprzez podanie przedziału czasowego) powoduje odrzucenie oferty.Zaproponowanie innego czasu reakcji na zgłoszenie awarii niż wskazane wyżej oraz zaproponowanie czasu reakcji dłuższego niż 30 godzin będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa.1. Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach (punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 2. Łączna liczbę punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:S = C + Trgdzie: S - łączna suma punktów badanej oferty3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów osobno w zakresie każdego zadania (maksymalnie 100 pkt.) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

I kryterium - cena (waga = 60 %) maksymalnie 60 punktów.Oferty będą oceniane według wzoru: C = , gdzie: C- liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "cena";Cn - najniższa oferowana cena brutto spośród złożonych ofert; Cb - cena brutto oferty badanej. II kryterium - czas reakcji na zgłoszenie awarii (waga = 40%) maksymalnie 40 punktów. Oferty będą oceniane na według podkryteriów:Lp. czas reakcji na zgłoszenie awarii (T) Ilość punktów (Tr)1. 25-30 godzin od czasu zgłoszenia 02. 13-24 godzin od czasu zgłoszenia 203. do 12 godzin od czasu zgłoszenia 40T - czas reakcji na zgłoszenie awarii zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie;Tr - ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii".UWAGA!Wykonawca określi czas reakcji na zgłoszenie awarii w jednym z powyższym kryterium wyrażonym w konkretnej liczbie pełnych godzin. Czas usuwania awarii od momentu ich zgłoszenia, za wyjątkiem awarii, których usunięcie jest uzależnione od innego usługodawcy (np. poważniejsze awarie pomp, filtrów etc) odbywać się powinien zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez czas reakcji na zgłoszenie awarii rozumie czas w jakim Wykonawca przystąpi do usuwania awarii liczony od momentu zgłoszenia awarii.Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii od jej wystąpienia - 30 godzin.Jeżeli wykonawca zaproponuje czas reakcji krótszy niż 12 godzin, do oceny ofert w kryterium "czas reakcji na zgłoszenie awarii" zostanie przyjęty czas "12 godzin" jako minimalny przyjęty do oceny i zostanie mu przyznane 40 pkt.Czas reakcji nie może przekroczyć 30 godzin i powinien być wyrażony w konkretnej liczbie godzin. Podanie czasu reakcji w inny sposób (np. poprzez podanie przedziału czasowego) powoduje odrzucenie oferty.Zaproponowanie innego czasu reakcji na zgłoszenie awarii niż wskazane wyżej oraz zaproponowanie czasu reakcji dłuższego niż 30 godzin będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa.1. Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach (punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 2. Łączna liczbę punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:S = C + Trgdzie: S - łączna suma punktów badanej oferty3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów osobno w zakresie każdego zadania (maksymalnie 100 pkt.) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.1) wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:dla zadania 1 : co najmniej jedną półroczną eksploatacją stałej fontanny, dla zadania 2: co najmniej jedną półroczną eksploatacją fontanny multimedialnej, 2.) zdolności zawodowej tj. dla zadania 1 i 2: dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat. "E" - uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych - (art. 274 ust. 1 Prawa):- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 5 Prawa.PODMIOTY ZAGRANICZNE: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawiony z terminem jak powyżej).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych - (art. 274 ust. 1 Prawa):a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofertJeżeli, wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólne z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.125 ust. 1 Prawa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający.2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Prawa). Wzór oświadczenia załączono do SWZ. 3) Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wykazania zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający. Wzór zobowiązania załączono do SWZ.4) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Prawa). Wzór oświadczenia załączono do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 2.1. i 2.2. Rozdziału 3 SWZ oceniane będą łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie zmian:a) W przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, b) W razie zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,c) W razie zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w umowie.d) W razie Wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację umowy. 2. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie nastąpić może za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz z uwzględnieniem zapisów art. 455 Prawa zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-15


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Opole przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.