Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Kody CPV: 90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania),90620000-9 (Usługi odśnieżania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/09/2021 14:55:15
Nr 2021/BZP 00015292

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/17/2021 17:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015292/01 z dnia 03/09/2021 14:55:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA NOWA RUDA

57-400 Nowa Ruda

ul. Niepodległości 2
-

sekretariat@gmina.nowaruda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA RUDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000536580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e295d0e-8023-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia iprzechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie wsprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiającepracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowościnie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarkainternetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanieUTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładnyczas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GłównegoUrzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina MiejskaNowa Ruda reprezentowana przez Wójta Gminy Nowa Ruda z siedzibą ul. Niepodległości 2, 57-400Nowa Ruda2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres [.] ,3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje niebędą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;5)osoba fizyczna posiada:a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danychosobowych jej dotyczących;b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowaniaswoich danych osobowych;c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jejdotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje:a. wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danychosobowych;b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia2016/679;c. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówieniapublicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanychz udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, wszczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względemosób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośredniopozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miałzastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymiinformacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).12. Wykonawca jest obowiązany wypełnićobowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że mazastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia2016/679.13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające zrozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której danezostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu,wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązkówinformacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którymmowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITOŚ.271.2.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 5 Dworki, Krajanów, Sokolica. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług. Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 6 Jugów dolny. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 7 Jugów górny Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 8 Przygórze. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług Wykonawca zostaniepowiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 9 Wolibórz. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 10 Dzikowiec. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 11 Nowa Wieś, Czerwieńczyce, Bożków. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług. Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 12 BieganówPrzedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług Wykonawca zostaniepowiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Część Nr 13 Włodowice. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda. Przedmiot zamówienia polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej szerokości jezdni (szerokość jezdni dróg gminnych i wewnętrznych: od 2,5m do 3,5m). O planowanym rozpoczęciu świadczenia usług Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub faksem lub w formie elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych poprzedzających ich świadczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżanie od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) dysponuje lub będzie dysponował (potencjałem technicznym - wyposażeniem technicznym przewidzianym do użycia przy realizacji zamówienia odpowiednio do poszczególnych części:Część Nr 5 Dworki, Krajanów, Sokolica 1. Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym. Część Nr 6 Jugów dolny 1.Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.1.Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM (z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.Część Nr 7 Jugów górny 1.Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM (z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.Część Nr 8 Przygórze 1. Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM (z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.Część Nr 9 Wolibórz 1. Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.Część Nr 10 Dzikowiec 1. Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.Część Nr 11 Nowa Wieś, Czerwieńczyce, Bożków 1. Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym .Część Nr 12 Bieganów 1. Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.Część Nr 13 Włodowice 1. Wymagany sprzęt: koparko - spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z zapisami SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 18:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 18:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Nowa Ruda przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.