Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Chojnice Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku

Kody CPV: 85311200-4 (Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/09/2021 16:05:10
Nr 2021/BZP 00015307

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/17/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015307/01 z dnia 03/09/2021 16:05:10

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

89-600 Chojnice

31 Stycznia 56a
-

gops@gminachojnice.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771520573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 31 Stycznia 56a

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 396 38 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gminachojnice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopschojnice.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e57ee052-80e7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004003/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminachojnice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminachojnice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy i formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystaniaz Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuję, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.2) Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: agnieszkat@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 52 396 38 40.3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 lub art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO.8) Posiadają Państwo:. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; . prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9) Nie przysługuje Państwu:. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;. napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS-CH.251.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku.Obejmuje on szacunkową liczbę godzin usług - 432 godziny (w tym świadczenie około 43 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych miesięcznie przez logopedę oraz około 5 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych miesięcznie przez pedagoga specjalnego) w ciągu całego okresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 3 klientów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofertnieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury/rachunku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: . posiadadoświadczenie polegające na wykonaniu (bądź jest w trakcie wykonywania) co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. obejmującą świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi trwającą minimum 6 miesięcy o wartości minimum 10.000,00 zł wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów: . odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów: . wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą: a) formularz ofertowy na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ,c) pełnomocnictwo lub inny dokument (informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru) potwierdzający umocowanie do reprezentacji osób działających w imieniu Wykonawcy,d) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku, wspólnego składania oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów:2.1 terminu wykonania zamówienia:2.1.a) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,- prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,2.1.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,2.1.c) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,2.1.d) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,2.1.e) przerwa w realizacji usług powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,2.1.f) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem,2.1.g) niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usług po podpisaniu umowy ze względu na brak wymaganych zgód itp.,2.1.h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,2.1.i) wystąpienie siły wyższej,2.1.j) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,2.1.k) przeszkody i trudności formalno-prawne,2.1.l) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,2.1.m) zmiana zakresu wykonywanych usług,2.2 parametrów przedmiotu zamówienia:2.2.a) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,2.2.b) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,2.2.c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,2.2.d) przeszkody i trudności formalno-prawne,2.2.e) wystąpienie siły wyższej,2.3 wynagrodzenia:2.3.a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano), lub innych właściwych przepisów,2.3.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),2.3.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku ze zmianą zakresu usług przez Zamawiającego,2.3.d) sądowa waloryzacja zamówienia,2.4 podwykonawstwa:2.4.a) zmiana zakresu usług powierzonych podwykonawcom,2.4.b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego),2.4.c) zlecenie części usług podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego),2.4.d) rezygnacja z podwykonawcy.3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:3.1.a) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,3.1.b) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.Z uwagi na brak miejsca pozostałe warunki zmian znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (w jego paragrafie 13).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminachojnice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-15

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Minimalny termin płatności wynosi 7 dni, przy czym w przypadku zaoferowania 7-dniowego terminu płatności oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt.Maksymalny termin płatności oceniany przez Zamawiającego wynosi 30 dni. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu płatności wynoszącego więcej niż 30 dni oceniona będzie wartość 30 dni. Oferty z terminem płatności krótszym niż 7 dni zostaną odrzucone.DOT. TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIAOd dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.04.2021 roku do 31.12.2021 roku.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Chojnice przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.