Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Lublin Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w ramach projektów pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V) i (VI),

Kody CPV: 80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/09/2021 15:40:00
Nr 2021/BZP 00015302

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/17/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015302/01 z dnia 03/09/2021 15:40:00

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

20-080 Lublin

Niecała 14
-

przetarg@mup.lublin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w ramach projektów pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V) i (VI),

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431213647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecała 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-080

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 466 52 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 466 52 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@mup.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muplublin.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w ramach projektów pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V) i (VI),

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a3f51cd-7fda-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001114/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT

1.3.6 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Spawanie metodą TIG i MAG

1.3.7 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Kucharz z egzaminem czeladniczym

1.3.8 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Operator koparko-ładowarki klasa III

1.3.9 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z egzaminem czeladniczym

1.3.10 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Kadry i płace z egzaminem zewnętrznym

1.3.11 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT

1.3.12 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Spawanie metodą TIG i MAG

1.3.13 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Kucharz z egzaminem czeladniczym

1.3.14 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Operator koparko-ładowarki klasa III

1.3.15 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z egzaminem czeladniczym

1.3.16 Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych ze środków EFS: Kadry i płace z egzaminem zewnętrznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w mieście Lublin (V) i (VI) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://biuletyn.lublin.eu/mup/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), drogą elektroniczną - e-mail: przetarg@mup.lublin.pl.3. adres strony internetowej prowadzonego postępowania ): https://biuletyn.lublin.eu/mup/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika, dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 3. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 4. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji "Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie (zwany dalej MUP w Lublinie) reprezentowany przez Dyrektora MUP w Lublinie, pod adresem ul. Niecała 14, 20-080 Lublin.2. Z Inspektorem Ochrony Danych MUP w Lublinie można skontaktować się pod numerem telefonu (81) 466-52-72, e-mail: iod@mup.lublin.pl lub listownie na ww. adres siedziby Administratora.3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z realizacją obowiązków ustawowych wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;d) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie podpisanych umów.5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej.6. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. a), b) i d) będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt MUP w Lublinie (dostęp: https://biuletyn.lublin.eu/mup/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/instrukcja-kancelaryjna,1,1820,1.html) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. c) i d) będą one przechowywane przez okres trwania umowy, okres realizacji umowy oraz wynikających z jej tytułu roszczeń oraz upływu okresu na jaki została udzielona gwarancja (przysługuje rękojmia). 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO oraz do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO. Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.9. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.10. Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu realizacji obowiązku ustawowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MUP.PKIII.371.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kucharz z egzaminem czeladniczym. Liczba osób 30 osób (3 grupy po 10 osób); liczba godzin szkolenia: 120 godzin zegarowych + egzamin czeladniczy przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Spawanie metodą TIG i MAG. Liczba osób: 30 osób (3 grupy po 10 osób); liczba godzin: 140 godzin zegarowych łącznie z egzaminem państwowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT. Liczba osób: 30 osób (3 grupy po 10 osób); liczba godzin: 50 godzin zegarowych + egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Operator koparko-ładowarki kl. III. Liczba osób 30 osób (3 grupy po 10 osób); liczba godzin: 100,50 godzin zegarowych z egzaminem przed Komisją powołaną przez sieć Badawczą Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z egzaminem czeladniczym. Liczba osób: 30 osób (3 grupy po 10 osób); liczba godzin: 120 godzin zegarowych + egzamin czeladniczy przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kadry i płace z egzaminem zewnętrznym. Liczba osób: 30 osób (3 grupy po 10 osób); liczba godzin: 60 godzin zegarowych + egzamin zewnętrzny przed odpowiednią Zewnętrzną Instytucją Certyfikującą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) Kryterium "cena": waga 60%,b) Kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej": waga 40%. Punkty za kryterium "Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %;gdzie: Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert Co - cena oferty ocenianej. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. Wartość punktowa w kryterium "doświadczenie kadry dydaktycznej" (D)Doświadczenie zawodowe trenera związane z przedmiotem zamówienia (liczba szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie ofert szkoleń w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu zgodnie z planem nauczania) - maksymalnie 40 pkt:a) 1 szkolenie - 0 pkt,b) 2-4 szkolenia - 2 pkt,c) 5 - 7 szkoleń - 10, d) 8-9 szkoleń - 15 pkt,e) 10 i więcej - 40 pkt,W przypadku gdy Wykonawca w ramach osób prowadzących zajęcia wynikające z planu nauczania wskaże w kadrze dydaktycznej osobę, która wykonuje zawód nauczyciela (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania) osoba ta w ramach niniejszego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: D = (Db / DL) / D max. tj. 40 x 100 x 40 % Gdzie: Db - Suma punktów uzyskanych przez ocenianą kadrę dydaktyczną oferty badanej,DL - Liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie,D max. - Najwyższa liczba punktów wynikająca z doświadczenia jaką może uzyskać 1 osoba w kadrze.Punkty w ocenianej ofercie zostaną przyznane na podstawie wykazu osób, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem zawartym w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;a) Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1409 z późn. zm.) - warunek udziału dotyczy wszystkich części zamówienia.b) posiadanie aktualnego atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub dokumentu równoważnego potwierdzającego, że szkolenie spawaczy prowadzone jest zgodnie z wymaganiami ministra właściwego do spraw gospodarki. - warunek udziału dotyczący części II zamówienia.1.3. Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: a) Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych tematycznie związanych z przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa szkolenia grupowe w zakresie tematycznym odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz załączy dokumenty na potwierdzenie, że usługi te zostały wykonane należycie - warunek udziału dotyczący wszystkich części zamówienia.Przez szkolenie grupowe należy rozumieć szkolenie, w którym uczestniczyło co najmniej 10 osób szkolonych w tym samym miejscu i w tym samym okresie, przeszkolonych w ramach jednej umowy, realizowanej dla jednej instytucji/podmiotu. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do realizacji zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dotyczy kadry podstawowej i rezerwowej.. Zamawiający wymaga, aby osoby w kadrze dydaktycznej realizującej zajęcia edukacyjne (kadra podstawowa i rezerwowa) posiadały: doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.Za posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia Zamawiający uzna: - przeprowadzenie przez osobę w kadrze dydaktycznej (kadra podstawowa i rezerwowa), podobnego pod względem zawartości merytorycznej minimum jednego szkolenia w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, lub- wykonywanie zawodu nauczyciela, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania.Za posiadane wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna:- posiadanie przez kadrę dydaktyczną realizującą zajęcia edukacyjne (kadra podstawowa i rezerwowa) wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych (ukończone kursy) w kierunku pokrewnym związanym z tematyką szkolenia. b1) W przypadku osób wskazanych do realizacji zajęć z zakresu spawania (część II zamówienia) - 1) Zamawiający nie wymaga wykształcenia w kierunku pokrewnym związanym z tematyką szkolenia,2) osoby wskazane przez Wykonawcę mają posiadać kwalifikacje spawalnicze, przez które należy rozumieć ukończenie odpowiedniego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spawalnictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do wykonywania prac spawalniczych metodą TIG, MAG - (zapis dotyczący osób wskazanych do realizacji zajęć z zakresu spawania dotyczy części II zamówienia). Ostateczna liczba osób wykonujących zamówienie musi być taka, aby zapewnić należytą i terminową realizację przedmiotu zamówienia. Warunek udziału określony w pkt 1.4. litera b dotyczy części I i II , IV - VI zamówienia; c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do realizacji zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dotyczy kadry podstawowej i rezerwowej.. Zamawiający wymaga, aby osoby w kadrze dydaktycznej realizującej zajęcia edukacyjne (kadra podstawowa i rezerwowa) posiadały: doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.Za posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia Zamawiający uzna: - przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert przez osobę w kadrze dydaktycznej (kadra podstawowa i rezerwowa), podobnego pod względem zawartości merytorycznej minimum jednego szkolenia w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania lub- wykonywanie zawodu nauczyciela, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, przedmiotów o tematyce podobnej pod względem zawartości merytorycznej w zakresie tematyki zajęć, które będzie prowadziła dana osoba przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem nauczania.Za posiadane wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna:- posiadanie przez kadrę dydaktyczną realizującą zajęcia edukacyjne (kadra podstawowa i rezerwowa) wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych (ukończone kursy) w kierunku pokrewnym związanym z tematyką szkolenia.W przypadku osób, które będą prowadziły zajęcia praktyczne z obsługi wózków jezdniowych: 1) Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego poziomu wykształcenia, 2) Wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem otwarcia ofert, co najmniej jednego szkolenia z zakresu operatora wózków jezdniowych.Ostateczna liczba osób wykonujących zamówienie musi być taka, aby zapewnić jego należytą i terminową realizację przedmiotu zamówienia.Warunek udziału określony w pkt 1.4.litera c dotyczy części III zamówienia.d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do realizacji zajęć edukacyjnych w zakresie zajęć praktycznych co najmniej 2 (dwoma) wózkami jezdniowymi, w tym co najmniej jednym wózkiem podnośnikowym, posiadającymi aktualne zezwolenie wydane przez UDT. Warunek udziału określony w pkt 1.4.litera d dotyczy części III zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych - według załącznika nr 4 do SWZ - dotyczy wszystkich części zamówienia;b) Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnego atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub dokumentu równoważnego potwierdzającego, że szkolenie spawaczy prowadzone jest zgodnie z wymaganiami ministra właściwego do spraw gospodarki według załącznika nr 5 do SWZ - dotyczy części II zamówienia;c) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ. - dotyczy wszystkich części zamówienia;d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ - dotyczy wszystkich części zamówienia;e) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ - dotyczy części III zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ. 2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do SWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy , przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 8.3.2 SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 3 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:? w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku? w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).7. Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr12 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 3 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:? w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku? w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz Projektu umowy, w zakresie:1. a) elementów programu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,b) miejsca szkolenia, c) osób prowadzących szkolenie, d) terminu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, e) zmniejszenia należności za szkolenie w przypadku zmiany liczby uczestników szkolenia niezależnej od Zamawiającego.2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. a, w przypadku: a) konieczności przesunięcia realizacji poszczególnych tematów z programu szkolenia realizacji zajęć edukacyjnych w wyniku zmiany harmonogramu realizacji szkolenia, b) konieczności dostosowania programu do zmienionych wytycznych do których stosowania zobowiązany jest przez Instytucję Pośredniczącą Zamawiający. c) zmiany przepisów prawa mogących mieć wpływ na program szkolenia.3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 10, Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie złożyć drugiej stronie umowy, w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności będących przyczyną zmian, o których mowa w ust. 2. Zamawiający dokona oceny przesłanek wskazanych przez Wykonawcę do zmiany umowy. Dokonana zmiana programu szkolenia nie może negatywnie wpływać na jakość i kompletność tematyki szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 4. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. b może nastąpić w przypadku zdarzeń losowych, np. zalanie, powódź, pożar, uniemożliwiających realizację zajęć w miejscu określonym w § 2 umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć, w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności będących przyczyną zmian. Zamawiający dokona oceny przesłanek wskazanych przez Wykonawcę do zmiany umowy. Dokonana zmiana nie może negatywnie wpływać na jakość szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 5. Zmiana osób przewidzianych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia może nastąpić:a) w razie śmierci, choroby, lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanych w kadrze do prowadzenia zajęć,b) niewywiązywania się osób prowadzących zajęcia z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia;c) wystąpienia innych niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji) okoliczności skutkujących koniecznością zmiany osób przewidywanych do realizacji zamówienia. d) zmiana osób pomiędzy kadrą podstawową a rezerwową wskazaną przez Wykonawcę może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy zawierającym wskazanie przyczyny konieczności zmiany po uzyskaniu zgody Zamawiającego.6. W przypadku, w ust. 5 lit a i c Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w formie pisemnej, powodów uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonania usługi szkolenia, a w przypadku niemożności realizacji zajęć przez osoby wskazane w toku postępowania w ramach kadry rezerwowej wskazania osób spoza kadry rezerwowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z SWZ, z zastrzeżeniem ust. 8.7. W przypadku w ust. 5 lit. b Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o powodach, dla których żąda zmiany osób realizujących zamówienie oraz wyznaczy termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8. 8. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki określone w SWZ oraz przyjęte do oceny w ramach kryteriów oceny ofert. Warunkiem dopuszczenia nowych osób realizujących zadania w ramach umowy jest akceptacja Zamawiającego oraz spełnianie przez te osoby kryteriów przyjętych do oceny ofert w taki sposób, iż zmiana osoby w kadrze nie będzie skutkowała obniżeniem liczby punków, które uzyskał Wykonawca w ramach oceny ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy treści: Sekcja VII Projektowanie Postanowienia Umowy punkt 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia.9. Dodatkowo Zamawiający przewiduje, iż strony mogą dokonać zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku:1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.3) Konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony, zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej), a także wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19 mające wpływ na realizację umowy z zastrzeżeniem, iż nie może spowodować to zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.10. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 9.11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Lublin przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.