Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Piecki Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki.

Kody CPV: 09331200-0 (Słoneczne moduły fotoelektryczne),45223810-7 (Konstrukcje gotowe),45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne),45311000-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 10:51:40
Nr 2021/BZP 00012169

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/17/2021 09:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012169/01 z dnia 03/02/2021 10:51:40

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA PIECKI

11-710 Piecki

ul. Zwycięstwa 34
-

gmina@piecki.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 34

1.5.2.) Miejscowość: Piecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-710

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piecki.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piecki.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae3bbf2e-782b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003700/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach uzyteczności publicznej w Gminie Piecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Tytuł projektu: Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.piecki.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /i110bnn9ae/SkrytkaESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/ ? miniPortal który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie ze wskazanymi informacjami w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem 22 SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZK.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki.4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę fabrycznie nowej infrastruktury, mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Piecki, a w tym:1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, w tym: montaż i konfiguracja 58 modułów fotowoltaicznych o mocy 325 Wp każdy, podłączonych do inwertera sieciowego o mocy 15 kW. 2) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Pegaz" w Pieckach, w tym: montaż i konfiguracja 45 modułów fotowoltaicznych o mocy 325 Wp każdy, podłączonych do inwertera sieciowego o mocy 12,5 kW. 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nawiadach, w tym: montaż i konfiguracja 107 modułów fotowoltaicznych o mocy 325 Wp każdy, podłączonych do inwertera sieciowego o mocy 30 kW. W instalacji zastosowane zostaną dwa falowniki sieciowe o mocy 15 kW każdy.4) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Pieckach, w tym: montaż i konfiguracja 121 modułów fotowoltaicznych o mocy 325 Wp każdy, podłączonych do inwertera sieciowego o mocy 35 kW. W instalacji zastosowane zostaną dwa falowniki sieciowe o mocy 17,5 kW każdy.5) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Piecki, w tym: montaż i konfiguracja 60 modułów fotowoltaicznych o mocy 325 Wp każdy, podłączonych do inwertera sieciowego o mocy 17,5 kW. 1. Wraz z dostawą urządzeń na plac budowy, Zamawiający przewiduje możliwość żądania przedstawienia wyników badań modułów fotowoltaicznych w zakresie:1) flash test,2) wydajność modułów w standard test conditions (STC).2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeszkolił wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi instalacji, będącej przedmiotem zamówienia.3. Szczegółowy zakres prac określony jest w Dokumentacji projektowej , składającej się z :1) Projektów instalacji fotowoltaicznej, odrębnych dla każdego budynku.2) Przedmiarów robót, 3) Studium wykonalności,4) Opinii ornitologiczno-chiropterologicznych,5) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry jakościowe modułów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie: zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące swym zakresem montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 50 kW każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 8.3.2. SWZ a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ,b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego ,c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 8.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 ppkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 8.3.1. SWZ a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z zał. Nr 6 do SWZ), wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) certyfikat wraz z raportem z badań, zgodności z normą: IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2.2) dokument poświadczający parametry jakościowe modułów w zakresie:Sprawności (efektywności) w %,Temperaturowego współczynnika mocy, Mocy pojedynczego modułu w warunkach NOCT (ze wskazaniem mocy minimalnej).3) Wraz z dostawą urządzeń na plac budowy, Zamawiający przewiduje możliwość żądania przedstawienia wyników badań modułów fotowoltaicznych w zakresie:1) flash test,2) wydajność modułów w standard test conditions (STC).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) certyfikat wraz z raportem z badań, zgodności z normą: IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2.2) dokument poświadczający parametry jakościowe modułów w zakresie:Sprawności (efektywności) w %,Temperaturowego współczynnika mocy, Mocy pojedynczego modułu w warunkach NOCT (ze wskazaniem mocy minimalnej).3) Wraz z dostawą urządzeń na plac budowy, Zamawiający przewiduje możliwość żądania przedstawienia wyników badań modułów fotowoltaicznych w zakresie:1) flash test,2) wydajność modułów w standard test conditions (STC).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).6) Dowód wpłacenia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z rozdziałem 12 SWZ12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł),12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Piecki 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 z dopiskiem "Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki" w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 1030, a dowód wpłacenia wadium dołączyć do oferty. 12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałem 10 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z §14 załącznika nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 11.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-15

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

określono w rozdziale 25 SWZ


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Piecki przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.