Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Kraków Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

Kody CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne),33141220-8 (Kaniula),33141310-6 (Strzykawki),33141320-9 (Igły medyczne),33141328-5 (Igły do znieczuleń miejscowych),33141411-4 (Skalpele i noże chirurgiczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/09/2021 18:31:27
Nr 2021/BZP 00015323

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/18/2021 13:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015323/01 z dnia 03/09/2021 18:31:27

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE

31-155 Kraków

ul. Montelupich 4
-

emroczek@uks.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357070478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 424 54 24

1.5.8.) Numer faksu: 12 424 54 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emroczek@uks.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0c2b64b-7c15-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002048/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w ramach 5 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal orazpoczty elektronicznej - adres e-mail: emroczek@uks.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej - adres e-mail:emroczek@uks.com.pl Kontakt za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) naelektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Identyfikator konta Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na ePUAP to: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profilurzedu/UKSKr, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej to: /UKSKr/SkrytkaESP. Zasady korzystani: W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie należy:- zalogować się na platformie ePUAP, -wybrać zakładkę "Katalog Spraw", a następnie "Najnowsze usługi centralne", - wybrać z listy usługę"Pismo ogólne do podmiotu publicznego", - wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, - należy pamiętać, aby w polu "Ustaw/Zmień adresata" wpisać: Uniwersytecka Klinik Stomatologiczna w Krakowie. Wpostępowaniu ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnychzwiera pkt 8) swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w załączniku nr 5 i 6 do SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-157/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 29450,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł, kaniul, strzykawek i ostrzy.2. Oferowany towar musi:- być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety towaru winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 186) lub innymi dotyczącymi ich przepisami powszechnie obowiązującego prawa; - posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony od dnia ich dostawy;3. W ramach składanej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w załączniku nr 4 do swz, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 1a do swz, który składa w swojej ofercie.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 4 do swz i będzie on wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego.5. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy i stanowią załącznik nr 3 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141220-8 - Kaniula

33141310-6 - Strzykawki

33141320-9 - Igły medyczne

33141328-5 - Igły do znieczuleń miejscowych

33141411-4 - Skalpele i noże chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów 1) Ocena ofert w kryterium cena: Cena = (najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu podzielona przez cena oferty ocenianej) x 60 pkt 2)Ocena ofert w kryterium - Termin dostawy: W kryterium "Termin dostawy" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu oferty w następujący sposób. JeżeliWykonawca zaoferuje: . 5-dniowy terminu dostawy jego oferta otrzyma - 0 pkt, . 4-dniowy terminu dostawy jego oferta otrzyma - 20 pkt, . 3-dniowy termin dostawy jego oferta otrzyma - 30 pkt, . 1 lub 2-dniowy termin dostawy jego oferta otrzyma - 40 pkt, od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poda w składanej ofercie informacji dotyczącej terminu dostawy wówczas Zamawiający uzna, iż zaoferował 5-dniowy termindostawy a jego oferta otrzyma w tym kryterium 0 pkt. Jeżeli Wykonawca zaznaczy kilka terminów dostawy lub zaproponuje termin dłuższy niż 5 dni - jego oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4) PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 3 stosuje się.5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.7. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2), dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opublikowane badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału z jakiego została wykonana kaniula. Dokumenty te dotyczą poz. Nr 14 w tabeli: Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu wykrywalnego w promieniach RTG, oznaczona kodami barwnymi według ISO, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny gładki zatrzask (w celu zminimalizowania ryzyka zadrapań lub uszkodzenia rękawic) o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PVC i lateksu w kaniuli. Dostępna w rozmiarach: 0,9 x 25 mm; 1,1 x 32 mm; 1,3 x 32 mm; 1,3 x 45 mm; 1,5 x 45 mm; 1,8 x 45 mm; 2,0 x 45 mm

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opublikowane badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału z jakiego została wykonana kaniula - w przypadku nie załączenia do oferty przez Wykonawcę

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2) 1 swz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 8 - załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie należy wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do dnia wyczerpania dostaw towarów w stosunku do ich liczby wskazanej w Formularzu oferty (z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 3 Umowy), w zależności od tego, który z tych momentów przypadnie wcześniej. Bieg wskazanych wyżej terminów liczony będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.