Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Urząd Miasta Szczawno-Zdrój

BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), Zarządzenia Burmistrza Szczawna – Zdroju nr 123/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
OGŁASZA

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Łączyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 763/36 o pow. 0,5834 ha, objętej księgą wieczystą nr 53258/8.
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem „Bp” – jako zurbanizowane tereny niezabudowane.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa zorganizowanej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.530.000,- zł + podatek VAT 23%
Zaliczka: 300.000,- zł
Rokowania odbędą się dnia 22 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 27
Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17
 
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 19 lipca 2016 r.
2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 19 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim Szczawna- Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5.
Ofertę zaadresować następująco:
„Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój
Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 763/36 obręb nr 1 Szczawno-Zdrój
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 22.07.2016 r. GODZ. 10:00”

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,
5) kopię dowodu wpłaty zaliczki,
6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uwagi dodatkowe:
  • zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,
  • zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,
  • koszty transakcji ponosi strona kupująca,
  • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań,
  • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,
  • cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.
  • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 20.04.2015 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 763/27, stanowiącą własność gminy.
  • nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach oraz rokowaniach zorganizowanych w dniach: 10.07.2015 r., 8.10.2015 r., 05.02.2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel./74/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8.00 do 15.00

Burmistrzowi Szczawna-Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczawno Zdrój 2016-05-20


Urząd Miasta Szczawno-Zdrój

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.