Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Włocławek Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej

Kody CPV: 34921000-9 (Sprzęt do konserwacji dróg),34921100-0 (Zamiatarki drogowe),34921200-1 (Zamiatarki szosowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 14:07:44
Nr 2021/BZP 00015864

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/18/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015864/01 z dnia 03/10/2021 14:07:44

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POWIAT WŁOCŁAWSKI

87-800 Włocławek

ul. Cyganka 28
-

zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WŁOCŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cyganka 28

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: (54) 230 46 00

1.5.8.) Numer faksu: (54) 230 46 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wloclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e249cd85-81a0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000098/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.wloclawski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2)ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 3) poczty elektronicznej:zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Włocławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, tel. 54 230-46-48;2)w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Robert Kwaśniewski, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp);5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Posiada Pan/Pani:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, służącej do oczyszczania utwardzonych powierzchni z kostki, asfaltu i betonu znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja techniczna zamiatarki ciągnionej elewatorowej - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34921000-9 - Sprzęt do konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34921100-0 - Zamiatarki drogowe

34921200-1 - Zamiatarki szosowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 1) Cena /C/ - waga 602) Okres gwarancji /G/ - waga 20 3) Termin wykonania /T/- waga 20Kryterium 1 - "Cena" - będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga).Kryterium 2 - "Okres gwarancji"- będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji podany w ofercie badanej : najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu] x 20 (waga).UWAGA !Okres gwarancji należy podać w liczbie miesięcy w zakresie od 12 do 24 miesięcy, licząc od daty odbioru zamiatarki przez Zamawiającego. Okres gwarancji nie może być dłuższy niż 24 miesiące i krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty odbioru zamiatarki przez Zamawiającego.Kryterium 3 - "Termin wykonania"- będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najkrótszy termin wykonania ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu : termin wykonania w ofercie badanej] x 20 (waga)UWAGA !Termin wykonania należy podać w liczbie dni kalendarzowych w zakresie od 28 do 42 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy. Termin wykonania nie może być dłuższy niż 42 dni kalendarzowe i krótszy niż 28 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria wg wzoru:Łączna ilość punktów = C + G + Tgdzie:C - punkty przyznane w kryterium "Cena"G - punkty przyznane w kryterium "Okres gwarancji"T- punkty przyznane w kryterium "Termin wykonania"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:- wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna dostawa zamiatarki ulicznej, co najmniej o wartości 150.000,00 zł brutto wykonana w ramach jednego kontraktu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 16.1.4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

specyfikacja oferowanej zamiatarki potwierdzająca spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz wyposażenia wymienionych opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

specyfikacja oferowanej zamiatarki potwierdzająca spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz wyposażenia wymienionych opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Ewentualne pełnomocnictwo. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Ewentualne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. Specyfikację oferowanej zamiatarki.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł., (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18 marca 2021 r., do godz. 10:00. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.1.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.1.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr 66 1560 0013 2007 8730 2000 0006 z dopiskiem "Wadium-przetarg - Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej"1.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.1.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 1.4 ppkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.1.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania (rodzaj i zakres zmian, warunki ich wprowadzenia):1) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku:a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) konieczności wykonania dodatkowych dostaw oraz prac z nimi związanych, lub wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;2) zmiana wynagrodzenia w przypadku:a) gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę koszów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kwoty umownej, o której mowa w § 4 umowy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;b) zmian, o których mowa w pkt 1;3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie;c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;5) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia;6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca wykażę zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertynależy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL):https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: STAROSTWO POWIATOWE WEWŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Włocławek przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.