Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Reguły Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Kody CPV: 71247000-1 (Nadzór nad robotami budowlanymi),71247000-1 (Nadzór nad robotami budowlanymi),71247000-1 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 14:11:42
Nr 2021/BZP 00015866

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/18/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015866/01 z dnia 03/10/2021 14:11:42

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA MICHAŁOWICE

05-816 Reguły

Aleja Powstańców Warszawy 1
-

przetargi@michalowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48223509191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a9de4d6-80f2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001971/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.I. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I "Zamawiający" (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I - "Zamawiającego" i "Prowadzącego postępowanie" 9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. 3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie). 4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dotyczący zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający informuje, że: . administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl . inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Michałowice jest Pan Piotr Glen, adres do korespondencji e-mail: daneosobowe@michalowice.pl; . Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/dialogu technicznego; . odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; . obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/ dialogu technicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; . w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; . posiada Pan/Pani: . na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; . na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych; Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników . na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. . prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO; . nie przysługuje Panu/Pani: . w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; . prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; . na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach".- planowany termin zakończenia realizacji zadania - do dnia 20.08.2022 r.Dokumentacja przetargowa postępowania obejmującego roboty budowlane jest dostępna pod adresem:https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp27121002020-sesja-on-line,p1568234229

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach".- planowany termin zakończenia realizacji zadania - do dnia 16.08.2022 r.Dokumentacja przetargowa postępowania obejmującego roboty budowlane jest dostępna pod adresem: https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2712982020-sesja-on-line,p1497153946

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja szkoły w Nowej Wsi"- planowany termin zakończenia realizacji zadania - do dnia 16.08.2021 r.Dokumentacja przetargowa postępowania obejmującego roboty budowlane jest dostępna pod adresem:https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2712992020-sesja-on-line,p2073716604

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie prawnymodpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla wszystkich części:odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000.000,00. zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 1 000.000,00. zł.Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.4) Zdolność techniczna lub zawodowa: a) doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje zamówienie dotyczące usług nadzoru inwestorskiego związanego z nadzorem robót budowlanych odpowiednio dla:Zadanie 1 (Część I):Co najmniej 2 usługi kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego polegające na nadzorowaniu przebudowy, budowy, rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy, obiektu budowlanego kubaturowego, który został oddany do użytkowania, o wartości robót min. 8 000 000,00 zł brutto każda, w tym jednego budynku użyteczności publicznej,Zadanie 2 (Część II):Co najmniej 1 usługę kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego polegającą na nadzorowaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, o wartości robót min. 5 000 000,00 zł brutto;Zadanie 3 (Część III):Co najmniej 1 usługę kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego polegającą na nadzorowaniu przebudowy, budowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej, o wartości robót min. 500 000,00 zł brutto.Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.Zamawiający nie uzna za wystarczające wykazanie się wykonaniem nadzoru inwestorskiego obiektów przemysłowych wielkogabarytowych typu hale stalowe, systemowe hale, hale przemysłowe, magazyny, garaże i myjnie samochodowe.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi. b) dysponowania osobami: Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby: 1) Dla Zadania 1 (część I):A. 1 osobą pełniącą funkcję Koordynatora czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie / Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, ? posiadająca doświadczenie w zarządzaniu wielobranżowym zespołem inspektorów nadzoru,? pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego min. 2 - krotnie na przebudowie, budowie, rozbudowie, odbudowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej, który został oddany do użytkowania, o wartości robót branży budowlanej min. 8 000 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, B. 1 osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej:posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowie, budowie, rozbudowie, odbudowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej, który został oddany do użytkowania, o wartości robót branży sanitarnej min. 1 000 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, C. 1 osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i teletechnicznej: posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowie, budowie, rozbudowie, odbudowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej, który został oddany do użytkowania, o wartości robót branży elektrycznej min. 1 000 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 2) Dla Zadania 2 (część II):A. 1 osoba pełniąca funkcję Koordynatora czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie / Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, ? posiadająca doświadczenie w zarządzaniu wielobranżowym zespołem inspektorów nadzoru,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, o wartości robót branży budowlanej min. 5 000 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,B. 1 osobę pełniącą funkcję Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej:posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy wymianie głównego źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej, o wartości robót branży sanitarnej min. 1 000 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.C. 1 osobę pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i teletechnicznej: posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie instalacji fotowoltaicznych dla budynku użyteczności publicznej, o wartości robót branży elektrycznej min. 1 000 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.3) Dla Zadania 3 (część III):A. 1 osobę pełniącą funkcję Koordynatora czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie / Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, ? posiadająca doświadczenie w zarządzaniu wielobranżowym zespołem inspektorów nadzoru,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości robót branży budowlanej min. 500 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.B. 1 osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej :posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości robót branży sanitarnej min. 300 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,C. 1 osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i teletechnicznej: posiadającą następujące kwalifikacje:? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,? pełniła min. 1 - krotnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej, o wartości robót branży elektrycznej min. 300 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. 2.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.3. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług dla każdej części.4.Wykaz osób dla każdej części.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale V ust. 6 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 - jeżeli wykonawca składający ofertę polega na zasobach innych podmiotów; 2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy;3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy;4. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona "za zgodność z oryginałem" przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, bądź kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium w wysokości odpowiednio dla danej części przedmiotu:1) Część I - 6.000,00 zł.;2) Część II - 4.000,00 zł.;3) Część III - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. 5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy oraz ich warunki określił w "Projekcie umowy" stanowiącym odpowiednio oddzielny dla każdej części załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Reguły przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.