Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Szczecin Analiza bezpiecznej eksploatacji statków na torze wodnym Świnoujście -

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Analiza bezpiecznej eksploatacji statków na torze wodnym Świnoujście - Szczecin

Kody CPV: 63721000-9 (Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych i usługi powiązane)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 13:43:29
Nr 2021/BZP 00015841

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/18/2021 09:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015841/01 z dnia 03/10/2021 13:43:29

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

70-207 Szczecin

pl. Stefana Batorego 4
-

zamowienia@ums.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Analiza bezpiecznej eksploatacji statków na torze wodnym Świnoujście - Szczecin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 44 03 423

1.5.8.) Numer faksu: 91 44 03 441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

terenowa administracja rządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Analiza bezpiecznej eksploatacji statków na torze wodnym Świnoujście - Szczecin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90bbf6f3-81a0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r.) - zwane dalej "Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:a) dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacja dotycząca RODO, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).3. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemui których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 3do SWZ.5. Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Artur Wałęka, tel: 91-44-03- 309, email: IOD@ums.gov.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp;4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępudo danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonymw przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.6. Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.1.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie analizy bezpiecznej eksploatacji statków na Torze Wodnym Świnoujście - Szczecin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63721000-9 - Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych i usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów - 100 pkt. Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejsząw oparciu o poniższy wzór S = C+T+D- największa ilość punktów (S).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby sporządzającej analizę nawigacyjną

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą,że spełniają następujące warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.4) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 analizy nawigacyjne o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda.;b) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:minimum jedną osobą sporządzającą analizę,posiadającą doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, obejmujące samodzielne wykonanie lub kierowanie zespołem wykonującym, co najmniej 2 analizy nawigacyjne o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz usług - stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,c) wykaz osób - stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:1) formularz oferty, którego wzór stanowi stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;2) oświadczenie wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 125 ust 1 ust 1 ustawy pzp;3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca realizując zamówienie powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;(zobowiązanie należy złożyć, ile wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniui zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - każdy z wykonawców;2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 - każdy z wykonawców;4) wykaz usług - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;5) wykaz osób - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - każdy z wykonawców;7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złożenia dokumentów,o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych ora innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Szczecin przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.