Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Warszawa Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej" wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45110000-1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne),45200000-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej),45210000-2 (Roboty budowlane w zakresie budynków),45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych),71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 13:59:19
Nr 2021/BZP 00012416

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/18/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012416/01 z dnia 03/02/2021 13:59:19

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

00-099 Warszawa

Senatorska, 29/31
-

szrm@szrm.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej" wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000162665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Senatorska, 29/31

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-099

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 58 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 277 58 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej" wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9b7a6c2-781c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000957/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.pn.: Budowa placówki dla osób bezdomnych przy ul. Nieświeskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szrm.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szrm.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.1. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.3.6.2. W przypadku składania oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy w formie elektronicznej Zamawiający rekomenduje złożenie ich w formacie "pdf" z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES). Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych problemów w trakcie weryfikacji złożonych podpisów, Zamawiający rekomenduje użycie kwalifikowanego znacznika czasu przy stosowaniu podpisu elektronicznego.3.6.3. Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo- aplikacyjnych, w tym:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.3.6.4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych (pliki o wielkości do 100 MB): pdf., excel., doc., zip. oraz txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.3.6.5. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.3.6.6. Czasem odbioru danych przez Platformę jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.4. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1.7. SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-II-WI/14/DZP-1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej" wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego parterowego budynku noclegowni z ogrzewalnią dla osób bezdomnych w technologii prefabrykowanych modułów przestrzennych wykonanych w konstrukcji z elementów stalowych wraz z zagospodarowaniem terenu, tj.: budowę dojść i dojazdów do budynku, parkingu, wiaty dla pensjonariuszy, altany śmietnikowej, ogrodzenia terenu, urządzenie zieleni; budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz dostawę pierwszego wyposażenia.Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr ew. 41, obręb 4-11-12 na terenie Targówka Przemysłowego u zbiegu ulic Nieświeskiej i Odległej. Po drugiej stronie ulicy Nieświeskiej znajduje się oddział Innogy S.A., przy ulicy Odległej maszt teletechniczny Orange. Od strony północnej i wschodniej znajdują się nieużytki oraz budynki przemysłowo-magazynowe. Przez teren inwestycji przebiegają liczne linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, wodociąg i linia teletechniczna. Teren jest niezabudowany, porośnięty nieuporządkowaną zielenią niską i krzewami. Działka ogrodzona, przez środek przechodzi napowietrzna linia oświetleniowa.Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA Nr XX/227/00 RADY GMINY WARSZAWA TARGÓWEK z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Przemysłowego w gminie Warszawa Targówek.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:1) pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do projektowania oraz wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego obejmującego między innymi:a) projekt zagospodarowania terenu zawierający:? usytuowanie obiektu, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,? układ komunikacyjny i układ zieleni, ogrodzenia, dojścia, dojazdy itp.,? informacje o obszarze oddziaływania obiektu,? sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków,? system zagospodarowania wód opadowych,b) projekt architektoniczno-budowlany zawierający:? układ przestrzenny oraz formę architektoniczną,? charakterystyczne parametry techniczne, ? charakterystykę ekologiczną, ? charakterystykę energetyczną budynku,? informacje o sposobie posadowienia obiektu,? informację o wyposażeniu technicznym budynku w tym projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,? projekty instalacyjne - sanitarne, elektryczne, teletechniczne,? informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ);2) wykonanie projektów technicznych / wykonawczych, w tym między innymi:a) architekturę zawierającą m.in. aranżację wnętrz; projekt pierwszego wyposażenia,b) konstrukcje,c) projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe,d) instalacje elektryczne w tym : ? bilans mocy,? wewnętrzne linie zasilające,? instalacja oświetlenia ogólnego,? instalacja oświetlenia awaryjnego,? instalacja oświetlenia terenu,? instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,? instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla sieci komputerowej,? system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów,? instalacja połączeń wyrównawczych,? instalacja odgromowa,? instalacja fotowoltaiczna,? instalacja siłowa,? instalacja przeciwprzepięciowa,? rozdzielnice i tablice rozdzielcze,? instalacja zasilająca wszystkie urządzenia i systemy wynikające z projektów branżowych;e) instalacje teletechniczne w tym:? projekt przyłącza teletechnicznego do istniejącej serwerowni,? sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) oraz integracja z instalacjami istniejącymi,? system telewizji CCTV (monitoring IP),? instalacja wideodomofonowa z funkcją Kontroli Dostępu do obiektu,? systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż. wynikające z warunków ppoż. obiektu,? instalacja przyzywowa,? instalacje AV w wyznaczonych pomieszczeniach;f) instalacje sanitarne, w tym:? instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem cieplnym,? instalacja wod-kan: instalacja wody użytkowej (zimnej, ciepłej z cyrkulacją), wody na cele ppoż. (instalacja hydrantowa), kanalizacji sanitarnej (w tym biały montaż i wyposażenie łazienek w tym dla niepełnosprawnych),? instalacja wentylacji mechanicznej wraz z automatyką;g) przyłącza sanitarne (przebudowa istniejących przyłączy):? przyłącze wodociągowe,? przyłącze sieci cieplnej,? przyłącze kanalizacji ściekowej,? system zagospodarowania wód opadowych;h) warunki ochrony pożarowej i scenariusz pożarowy;i) opracowanie ekspertyzy pożarowej w przypadku konieczności jej wykonania wynikającej z warunków ochrony pożarowej obiektu;3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) do każdego projektu technicznego/wykonawczego;4) wykonanie przedmiarów robót;5) wykonanie kosztorysów robót budowlanych (metodą szczegółową i uproszczoną) wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia.2.2. Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego.2.3. Poszczególne opracowania należy wykonać w formie:1) papierowej w ilości po 5 egzemplarzy każde.2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:a) materiały wyjściowe, projekt budowlany i projekty techniczne/wykonawcze - dla rysunków w formacie (*.dwg)/(*.dxf) (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) oraz (*.pdf), dla tekstu w formacie (.pdf) i (.doc);b) kosztorysy robót budowlanych, przedmiary - w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf);c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf).3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję na rozbiórkę), opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (.pdf).4) Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna w formacie (.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń.2.4. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem rozwiązań, wytycznych zapewniających dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją "projektowania uniwersalnego"* oraz z uwzględnieniem treści dokumentów:a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696);b) Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm;c) "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami" - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania - poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem :d) "Włącznik projektowanie bez barier". Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf* Projektowanie uniwersalne - oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. "Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.).IV. Termin wykonania zamówienia.1. Rozpoczęcie - niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,2. Zakończenie: w terminie 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: 2.1. zakończenie dokumentacji projektowej - w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: 1) zakończenie projektu budowlanego - w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy;2) zakończenie projektów technicznych/wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów robót budowlanych wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia - w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2.2. zakończenie robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia - w terminie 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.Określenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.Określenie warunków:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).Uwaga!1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek, o którym mowa wyżej. muszą spełnić łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.2) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.3) W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie - Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:4.1. Posiada doświadczenie:4.1.1. posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu1) co najmniej dwóch robót budowlanych w budynku o charakterze użyteczności publicznej2) i wartości zamówienia co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto3) każda; 4.1.2. posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu1) co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku o charakterze użyteczności publicznej2) o powierzchni użytkowej co najmniej 750 m2.1) Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.2) Przez "budynek o charakterze użyteczności publicznej", Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.3) W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.4.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:4.2.1. do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń - w specjalności architektonicznej;4.2.2. do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;4.2.3. do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;4.2.4. do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;4.2.5. do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 4.2.6. do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;4.2.7. do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;4.2.8. do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;4.2.9. do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, Uwaga!1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W ww. przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1.7 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ). 1.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mieniące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem,2.2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SWZ "Wykazem robót budowlanych" - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Uwaga!Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (które zrealizował).2.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SWZ "Wykazem osób" - wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowią niżej wymienione formularze i dokumenty, przy czym załączniki do SWZ zamawiający udostępnia na platformie zakupowej: https://szrm.ezamawiajacy.pl.1.1. Formularz "OFERTA" - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.7 SWZ). 1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.1.4. Formularz "Zestawienie kosztów zamówienia" - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.1.5. Formularz "Zakres podwykonawstwa" - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: "zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców".1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ. 1.7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy), z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający określił w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do postanowień art. 455 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone w PPU (załącznik Nr 10 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.