Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Żywiec Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów.

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45232410-9 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej),45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne),45315300-1 (Instalacje zasilania elektrycznego),45330000-9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne),45331000-6 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych),71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 08:27:32
Nr 2021/BZP 00011561

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011561/01 z dnia 03/01/2021 08:27:32

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

34-300 Żywiec

Kabaty 2
-

beskid@beskidzywiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070453336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kabaty 2

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beskid@beskidzywiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.beskidzywiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka odpadami

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9930184-780f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008142/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów. Przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.beskidzywiec.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.beskidzywiec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu UZP, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: beskid@beskidzywiec.pl.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, tel. /33/860-22-71, e-mail: beskid@beskidzywiec.pl2) pełnomocnikiem d/s ochrony danych osobowych w BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. jest specjalista ds. ochrony danych osobowych, odo@beskid-eko.pl, 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - "Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów", Oznaczenie sprawy: ZS-79/2021,4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;5) osoba fizyczna posiada:a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS-79/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana "Budowa hali przyjęć i czasowego ma-gazynowania odpadów. Przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów."2. Zakres prac obejmuje między innymi: a) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej branż: elektrycznej, sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. b) wykonanie robót budowlanych:- w branży konstrukcyjno -budowlanej,- roboty instalacyjne elektryczne,- roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne, - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,- instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, alarmowych i systemu sygnalizacji pożaru,- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej.c) wykonanie instalacji samoczynnego oddymiania, wykonanie systemu sygnalizacji poża-ru oraz urządzeń alarmowych.d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w programie funkcjonalno - użytkowym (PFU), który stanowi załącznik do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.Ze względu na brak zaprojektowanej linii technologicznej wewnątrz hal w trakcie wykonywania robót budowlanych rezygnuje się z wykonania kanałów technologicznych w halach do czasu wyboru projektu linii. Zamawiający wymaga dokonania wszystkich nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę na mocy posiadanych przez Zamawiającego praw autorskich do projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w zakresie przestawionych kryteriów zostanie dokonana według zasad określonych w części XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na zamontowane wyposażenie

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu zawarto w SWZ.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN;jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 500 000 PLN4. zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegająca na budowie, rozbudowie lub przebudowie hali o pow. użytkowej co najmniej 500 m2, a wartość wykonanych robót wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP, na dzień wystawienia dokumentu.2) dysponuje następującymi osobami:a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie, b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie, c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie,d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie,Posiadającymi zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 tj. ze zm) uprawnienia do odpowiedniej specjalności i przynależącą do odpowiedniej izby zawodowej,UWAGA:Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji kierownika robót w różnych branżach pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień określonych powyżej.W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, osoby te muszą:- posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży w kraju zamieszkania tych osób,- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich UE (Dz U. z 2020r. poz. 220tj.),3) dysponuje następującymi osobami:a) osobą o kwalifikacjach zawodowych ogólnobudowlanych,b) osobą o kwalifikacjach zawodowych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych),c) osobą o kwalifikacjach zawodowych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zatrudnionymi przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa pod-miotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.13. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.14. Na podstawie art. 462 ust. 3. Pzp w przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednie-mu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane in-formacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu zawarto w części XI SWZ:1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem za-mawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wy-stawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku za-legania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli od-rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są w SWZ /część XI pkt. 2/.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3), 4), 5), dotyczących tych pomiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarto w części X SWZ:1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik do SWZ;2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik do SWZ.4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt 3, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje zawarto w części XXI, XXII SWZ. 1. Inne wymagane oświadczenia lub dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą /formularz oferty - wzór stanowi załącznik do SWZ/;1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór stanowi załącznik do SWZ,2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik do SWZ3) pełnomocnictwo, jeżeli: w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwych dokumentów rejestrowych oraz w przypadkach określonych w części XIII SWZ. 4) Dowód wniesienia wadium.2.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także:- oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby a także - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik do SWZ).3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Do oferty należy załączyć także oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane będą wykonywane przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie..Formy i postać ofert, oświadczeń i dokumentów dokładnie opisano w części XV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Tak

6.2.) Oferty wariantowe wraz ze złożeniem ofert podstawowej albo zamiast oferty podstawowej: dopuszcza zamiast oferty podstawowej

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce 77 8131 0005 0015 2318 2000 0010. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez za-mawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - "Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów" Oznaczenie sprawy: ZS-79/20216. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przy-czyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,Pozostałe informacje zawarte w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Rodzaj i zakres zmian umowy.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:a) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;b) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego /zgodnie za zapisem wzoru umowy - zał. do SWZ/;c) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku: c.1. konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności ta-kich, jak: niekorzystne warunki atmosferyczne, ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej, a warunkiem zmiany będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski, wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność zmiany terminu wykonania robót lub przerw w ich realizacji, c.2. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy,c.3. konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c.4. w przypadku okoliczności określonych w § 3 ust. 8 wzoru umowy: tzn. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia i nadzwyczajnych, skutkujących niemożnością do-trzymania terminu zakończenia robót, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Taka zmiana Umowy może nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w drodze pisemnego aneksu do Umowy. Za oko-liczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa w zdaniu pierwszym, uznane zostaną w szczególności:c.4.1. Działanie sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej lub katastrofę naturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2017 poz. 1897 tj. ze zm.), c.4.2. Katastrofa w ruchu lądowym lub powietrznym spowodowana z winy osób bądź podmiotów innych niż Wykonawca lub Podwykonawca.d) zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowyf) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; g) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; h) zmiany w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych;i) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;j) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;k) zmiany wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym - załącznik do umowy, ujętych w poszczególnych okresach budżetowych celem realizacji za-mówienia;l) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych;m) zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego;n) zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany podatku VAT;o) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.3. Zamawiający przewiduje wszelkie zmiany określone Działem VII Rozdziałem 3 ustawy Pzp;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wariantowe oferty - Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 Pzp dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. Dopuszcza się możliwość zaproponowania nowego układu konstrukcyjnego hali, z zastosowaniem konstrukcji żelbetowej lub mieszanej, z zachowaniem zawartych w projekcie budowlanym parametrów technicznych hali, tj: wysokości, kubatury, długości, szerokości itd. zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 14.11.2017r. nr 1103/2017.Zamawiający wnosi sugestię, aby zaprojektowana konstrukcja była dostosowana do przeniesienia obciążeń związanych z pokryciem dachu panelami fotowoltaicznymi.A. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp określa minimalne wymagania dot. oferty wariantowej: warunek spełnienia tych samych parametrów wymiarowych hali i jej lokalizacji aby utrzymać wydaną już decyzję pozwolenia na budowę.Parametry projektowanej hali: - wymiary zewnętrzne szerokość 24.4m - długość zewnętrzna hali 33,02m - wysokości hali 8,04m.- rozstaw ram zróżnicowany- kąt pochylenia połaci hali 40- taka sama lokalizacja i położenie jak w projekcie zagospodarowania terenu.- Wykonawca zmieniający układ konstrukcyjny hali wykona stosowną dokumentację zamienną a osoba uprawnionego projektanta reprezentującego wykonawcę dokona również stosownych wpisów w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Wprowadzane zmiany nie mogą wpływać na zmianę wydanej decyzji pozwolenia na budowę.B. Wymagania dotyczące składania oferty wariantowej Na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej zamiast oferty podstawowej Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wybierając ofertę podstawową lub ofertę wariantową.Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 15 Pzp Zmawiający odrzuca ofertę, jeżeli oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego.Na podstawie art. 62 Pzp ilekroć mowa w dokumentacji zamówienia o ofercie należy przez to rozumieć także ofertę wariantową szczególnie dot. to np. formy składania ofert, sposobu przygotowania ofert, sposobu oraz terminu składania ofert, terminów, sposobu obliczania ceny, opisu kryteriów oceny ofert, wadium, itp./2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pozostałe informacje zawarte w SWZ.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Żywiec przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.