Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Puck Dostawa kolumny endoskopowej wraz z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa kolumny endoskopowej wraz z osprzętem

Kody CPV: 33100000-1 (Urządzenia medyczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 19:20:37
Nr 2021/BZP 00015930

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015930/01 z dnia 03/10/2021 19:20:37

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

84-100 Puck

1 Maja 13A
-

zp@szpitalpucki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kolumny endoskopowej wraz z osprzętem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Pucki Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308229

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 13A

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalpucki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpucki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kolumny endoskopowej wraz z osprzętem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-627ae0db-81d1-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl, https://www.szpitalpucki.pl/bip-zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane wustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i730). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe i przedmiotoweśrodki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się wpostaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składasię, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym . 3 W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówieniakomunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres elektronicznej skrzynki podawczej Szpitala Puckiego:/SZPITALPUCKI/Skład_ESP, lub poczty elektronicznej e-mail: zp@szpitalpucki.pl Osobą uprawnionądo kontaktu z wykonawcami jest: Katarzyna Taper.Rekomenduje się używanie w korespondencji zZamawiającym (zapytania, wnioski, wyjaśnienia), wskazanego powyżej adresu e-mail.4. Wykonawcazamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać kontona ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:"Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).6. Wykonawca przystępując doniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania zminiPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortaluprzestrzegać postanowień tego Regulaminu.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń orazinnych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 9. Zamawiający przekazuje link dopostępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liściewszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze stronygłównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolumny endoskopowej wraz z osprzętem.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ilości zawiera załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, w sposób dla tych kryteriów zapisany.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty katalogowe producenta sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe producenta sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.2. Istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą dotyczyć:1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli wskazane wyżej zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 2) częstotliwości dostaw, miejsca dostaw,3) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji, gdy produkt zostanie wycofany z produkcji, lub wprowadzony do sprzedaży przez producenta produkt zmodyfikowany / udoskonalony, przy czym zmiana ta nie może powodować wzrostu ceny zawartej w ofercie,4) w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników produktów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;5) upadłości albo likwidacji producenta lub dystrybutora6) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, w sytuacji nie zrealizowania całego asortymentu będącego przedmiotem umowy w pierwotnym terminie. 7) zmiany cen asortymentu wskazanego w umowie, w sytuacjach określonych w pkt 3 i 4.8) Zmiany cen asortymentu objętego umową w przypadku:a) zmian wprowadzonych przez producentów, obniżki marży,b) zmian kursu waluty w przypadku towarów importowanych, zgodnie z tabelą NBP;9) zmiany zapisów umownych w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki umowy10) zmiany zapisów umownych w sytuacji, jeśli zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy;3. Strona wnioskująca o zmianę umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 2, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Wprowadzenie zmian wymaga zgodnego porozumienia stron, potwierdzonego zawartym aneksem do umowy4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami będącymi przedmiotem niniejszej umowy. 5. Przesunięcia, o których mowa w ust. 4 będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku do niniejszej umowy oraz w ramach ogólnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.Pozostałe zmiany umowy opisane zostały we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Puck przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.