Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Bytów Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

Kody CPV: 44113610-4 (Bitum)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 08:13:56
Nr 2021/BZP 00015999

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015999/01 z dnia 03/11/2021 08:13:56

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zarząd Dróg Powiatowych

77-100 Bytów

Leśna 1
-

zdpbytow@pro.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 822 25 29

1.5.8.) Numer faksu: 59 822 25 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpbytow@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-257a06a2-823a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000132/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup emulsji asfaltowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.zdpbytow.pl/admin.asp?docid=1036&mid=11

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektroniczne zdpbytow@pro.onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej.2. Formularz oferty i pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt. 1 SWZ, dokument wadium w formie innej niż pieniężna, wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.3. Składanie innych dokumentów niż wymienione w pkt. 2 odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: zdpbytow@pro.onet.pl lub przez "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.4. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, faksem) nie będzie brana pod uwagę.5. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.6. Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, o której mowa w pkt. 2 przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp m.in. do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty i do formularza do komunikacji.8. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące złożenia oferty, o której mowa w pkt. 2 opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), zgodnie, z którymi wykonawcy są zobowiązani postępować.9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku i formularza komunikacji wynosi 150 MB.10. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.11. Identyfikator postępowania: ocds-148610-257a06a2-823a-11eb-86b1-a64936a8669f.12. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.13. Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą składania dokumentów, o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 2 i 3 SWZ (dokumenty składane przez wykonawcę przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy).14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ. 15. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest:. Do spraw proceduralnych związanych z zamówieniem publicznym: Pani Kamila Schwichtenberg - Starszy specjalista ds. planowania i zamówień publicznych. Do spraw merytorycznych: Pan Janusz Mortas - Zastępca Dyrektora tel. 59 822 25 29 w godzinach od 700 do 1500.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula została zawarta w rozdziale XV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została zawarta w rozdziale XV SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.2721.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2021 roku, w ilości do 105 Mg.Kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C65B3 PU/RC ma odpowiadać normie PN-EN 13808:2013 "Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych." Emulsja winna spełniać powyższą normę lub równoważną.Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.Dostawy będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego na place składowe Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie przy ulicy Leśnej 1 (ok. 60 % zakładanej ilości) oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku przy ulicy Kujawskiej 13 (ok. 40 % zakładanej ilości).Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia i bezpłatnego dostarczenia do Obwodu Drogowego nr 1 w Bytowie oraz do Obwodu Drogowego nr 2 w Miastku zbiorników do składowania emulsji o pojemności min. 5 ton na czas trwania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113610-4 - Bitum

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8.1. Przedmiot zamówienia: zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.2. Zakres zamówienia: do 50.000,00 zł netto.3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienia: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich, jak zamówienie podstawowe, z uwzględnieniem zmian wynikających z negocjacji.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznych. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku składania oferty wspólnej, w/w odpis powinien być złożony przez każdego z wykonawców, którzy ubiegają się o zamówienie. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, które zostały wymienione w rozdziale XXVIII Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zamiast w/w zaświadczenia złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają wspólnie powyższe dokumenty.b) Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 13808:2013 ,,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych". W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają wspólnie powyższe dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wskazane w rozdziale VII pkt. 1 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć do oferty.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1 - 3.5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lubb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.3) których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.2. W przypadku zmiany umowy zgodnie z pkt. 2 dopuszczalną wartość zmiany ceny lub zgodnie z pkt. 3 dopuszczalną wartość umowy, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Bytów przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.