Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Szczecin Usługi w zakresie konserwacji systemów wentylacji mechanicznej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługi w zakresie konserwacji systemów wentylacji mechanicznej w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Kody CPV: 71315410-6 (Kontrola systemu wentylacji),42500000-1 (Urządzenia chłodzące i wentylacyjne),45331210-1 (Instalowanie wentylacji),45331211-8 (Instalowanie wentylacji zewnętrznej),50730000-1 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących),71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 10:38:15
Nr 2021/BZP 00016146

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016146/01 z dnia 03/11/2021 10:38:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin

Rybacka 1
-

przetargi@pum.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie konserwacji systemów wentylacji mechanicznej w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 00 778; 91 48 00 779

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie konserwacji systemów wentylacji mechanicznej w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9309a9f4-823a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanieoświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie zapośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego",albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pum.edu.pl, przy czym ofertę wraz zzałącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem "Formularza składania oferty", dostępnego naPlatformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentówzamówienia;2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, napendrive) nie będzie brana pod uwagę.3) Adres strony prowadzonego postępowania:https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) w celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.4) korzystanie z Platformy Zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne.5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-240/05/TP2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji systemów wentylacji mechanicznej w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ, pn. "Opis przedmiotu zamówienia".

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty przyznając w każdym kryterium punkty.Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu oustalone kryteria według wzoru M+R+G, i przyjętą metodę oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka netto, za jedną godzinę robocizny wraz z narzutami kosztów pośrednich i narzutami zysku (zł) "R"

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy "G"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj.:1) wykonał lub wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną umowę, której zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na serwisowaniu, konserwacji i usuwaniu awarii systemów wentylacji mechanicznej w budynkach użyteczności publicznej, o wartości przynajmniej 100.000,00 zł brutto.UWAGA:W przypadku umów, które są w trakcie realizacji wartość zrealizowanej umowy, do upływu terminu składania ofert, musi być zrealizowana na wartość co najmniej 100.000,00 zł brutto.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku.To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. dysponuje osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj.:? minimum dwiema osobami posiadającymi umiejętności naprawy, montażu, demontażu, serwisowania instalacji urządzeń wchodzących w zakres umowy,? minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Jedna z ww. osób lub osoba dodatkowa, musi pełnić obowiązki brygadzisty/ majstra.UWAGA!Warunkiem podpisania umowy o zamówienie publiczne, jest dostarczenie przez wykonawcę wykazu ww. osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5)ustawy pzp (grupa kapitałowa)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:1) formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, 4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru przekazanego przez zamawiającego.Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.2. Dokumenty/oświadczenia (podmiotowe środki dowodowe) składane na wezwanie1) Jeśli zamawiający podejmie decyzję o prowadzeniu negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji, zamawiający wezwie wykonawców, zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń wykonawców o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy pzp (grupa kapitałowa), chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.2) Jeśli zamawiający podejmie decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy (grupa kapitałowa), chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XI uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obydwie Strony umowy oraz nie mogą naruszać postanowień art. 454 i art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie, okolicznościach i warunkach:1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na zamawiającego lub wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu umowy w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę;2) gdy podczas realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie technologia wykonywania prac na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy, a wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania zamawiającemu projekt przewidywanych zmian wraz z kosztorysem;3) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny,4) w przypadku zmian funkcjonalnych lub organizacyjnych zamawiającego, liczba lub zakres obiektów, dla których świadczone są usługi zostanie zmniejszony (np. koniecznością zbycia/ wydzierżawienia/ najmu obiektu). Zamawiający gwarantuje wykonywanie usług objętych umową w 95 % obiektów.3. Zmiana skutkująca zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów wykonywania poszczególnych prac może nastąpić w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.4. Wprowadzenie ww. zmian, wymaga dodatkowo przedłożenia przez wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS- CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.5. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 6. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione.6. Każda ze Stron uprawniona jest żądać zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przekraczającą 10% względem kwartału zawarcia umowy. Strony zgodnie ustalają, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustalana będzie w oparciu o ogłaszane kwartalnie komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej, https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości w wysokości 5% maksymalnej wartość zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, co stanowi kwotę: 34 809,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100).3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia 19.04.2021 roku (od czasu zakończenia obecnie obowiązującej umowy) lub do dnia wyczerpania kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Szczecin przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.