Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Ostrów Mazowiecka Dostawa kruszyw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa kruszyw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Kody CPV: 14212200-2 (Kruszywo),14210000-6 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa),14211000-3 (Piasek)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 09:24:08
Nr 2021/BZP 00016061

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016061/01 z dnia 03/11/2021 09:24:08

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Bolesława Prusa 66
-

zamowienia@gkostrow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszyw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550733679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Prusa 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gkostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp.z o. o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec5d2146-8246-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gkostrow.pl/category/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: gkostrow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięprzy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl 2. Do złożenia ofertykonieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy:1)ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanejusługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogibezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacjielektronicznej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14austawy z 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznelub3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodachosobistych (Dz.U. z2020 r. poz. 332).3. Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot.korespondencji elektronicznej określone są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogówRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych "RODO"),informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz oprzysługujących Państwu prawach z tym związanych.1. Administratorem Państwa danych osobowychjest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300Ostrów Mazowiecka,osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu.2. Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawachprzetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl3. Państwa daneosobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawieprzepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związkuz wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. 4. Podanie przez Państwa danych osobowychjest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawalub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się napodstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danychosobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.5. W zakresie danych osobowych Państwadotyczących,przysługują Państwu następujące prawa:. prawo dostępu do danych osobowych,. prawosprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,. prawo do usunięcia danych - prawoprzysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,. prawo ograniczeniaprzetwarzania -prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i nawarunkach określonych w art. 21 RODO,. prawo do cofnięcia zgody - tylko jeżeli przetwarzanie odbywasię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,. prawo wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisówprawa,w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachoraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcjikancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresudziałania archiwów zakładowych.7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione napodstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.8. Administrator niepodejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.260.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanych przez Zamawiającego obiektów według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego kruszyw według szacunkowego zużycia:- piasek (przeznaczony do zagęszczenia - poniżej 1mm) - 5.400 ton (+/- 20%),-żwir drogowy - 1.000 ton,- tłuczeń (0-31,5mm) - 2.800 ton,- piasek (0-2mm) - 1.620 ton- ziemia urodzajna - 220 ton,

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14211000-3 - Piasek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Ostrów Mazowiecka przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.