Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Dostawy warzyw i owoców mrożonych do Wrocławskiego Zespołu Żłobków

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawy warzyw i owoców mrożonych do Wrocławskiego Zespołu Żłobków

Kody CPV: 15331170-9 (Warzywa mrożone)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 13:04:54
Nr 2021/BZP 00015778

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015778/01 z dnia 03/10/2021 13:04:54

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Wrocławski Zespół Żłobków

53-609 Wrocław

Fabryczna 15
-

nowepostepowaniapzp@wzz.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw i owoców mrożonych do Wrocławskiego Zespołu Żłobków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 071 718 62 46

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowepostepowaniapzp@wzz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opieka nad dzieckiem do lat 3

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw i owoców mrożonych do Wrocławskiego Zespołu Żłobków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a7f8cad-819c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005404/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa warzyw i owoców mrożonych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.wzz.wroc.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.bip.wzz.wroc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)1.2. ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)1.3. poczty elektronicznejnowepostepowaniapzp@wzz.wroc.pl (korespondencja oprócz Ofert).jak również przy użyciu:1.4. Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)1.5. strony internetowej Zamawiającego bip.wzz.wroc.pl/przetargi-2021 (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców).Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: "Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tej Instrukcji.5. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach - mail.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.7. Korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) dotycząca pytań odnośnie zapisów SWZ, sposobu złożenia Oferty oraz realizacji zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej nowepostepowaniapzp@wzz.wroc.plWykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal ("Formularz do komunikacji"). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.wzz.wroc.pl/przetargi-2021.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.bip.wzz.wroc.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3/WZŻ/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków, na podstawie zamówień cząstkowych składanych drogą mailową przez Zamawiającego, w asortymencie zgodnym z załącznikiem nr 1A do SWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz asortymentowo - cenowy.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: "Opis przedmiotu zamówienia. Warzywa i owoce mrożone ", stanowiącym załącznik do SWZ oraz zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 4 do SWZ). 3.Miejsce dostaw: żłobki Zamawiającego na terenie Wrocławia: 1) żłobek Nr 1 - ul. Lwowska 20; 2) żłobek Nr 2 - ul. Zemska 33;3) żłobek Nr 3 - ul. Białowieska 27; 4) żłobek Nr 4 - ul. Kłodnicka 25; 5) żłobek Nr 5 - ul. Dokerska 5; (planowany remont żłobka sierpień 2021 r.) (żłobek nr 5 dokonuje zamówienia także dla filii żłobka nr 5 )6) filia Żłobka nr 5 ul. K i M Barskich 45; dostawa do żłobka nr 5 7) żłobek Nr 6 - ul. Krowia 1; (planowane otwarcie żłobka po remoncie wrzesień 2021 r.)8) żłobek Nr 7 - ul. Drukarska 9; 9) żłobek Nr 8 - ul. Sądowa 6; 10) żłobek Nr 10 - ul. Brodatego 17; (żłobek nr 10 dokonuje zamówienia także dla żłobka nr 9)11) żłobek Nr 11 - ul. Hubska 39;12) żłobek Nr 12 - ul. Jugosłowiańska 83a; 13) żłobek Nr 13 - ul. Wieczysta107;14) żłobek Nr 14 - ul. Mulicka 4c; 15) żłobek Nr 15 - ul. Łukowa 37; 4.Planowane przerwy wakacyjne w żłobkach w 2021 r. NUMER ŻŁOBKA, ADRES MIESIĄC VII MIESIĄC VIIIŻłobek nr 1 ul. Lwowska 20 pracuje urlopŻłobek nr 2 ul. Zemska 33 pracuje urlopŻłobek nr 3 ul. Białowieska 27 urlop pracujeŻłobek nr 4 ul. Kłodnicka 25 pracuje urlopŻłobek nr 5 ul. Dokerska 5 pracuje urlopFilia żłobka nr 5 ul. Barskich 45 pracuje urlopŻłobek nr 6 ul. Krowia 1 remontŻłobek nr 7 ul. Drukarska 9 pracuje urlopŻłobek nr 8 ul. Sądowa 6 pracuje urlopŻłobek nr 9 ul. Wrońskiego 13d urlop pracujeŻłobek nr 10 ul. H. Brodatego 17 urlop pracujeŻłobek nr 11 ul. Hubska 39 urlop pracujeŻłobek nr 12 ul. Jugosłowiańska 85a pracuje urlopŻłobek nr 13 ul. Wieczysta 107 pracuje urlopŻłobek nr 14 ul. Mulicka 4c urlop pracujeŻłobek nr 15 ul. Łukowa 37 pracuje urlopŻłobek nr 16 ul. Sygnałowa 23 urlop pracuje5.Dostawy asortymentu następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 6. Wspólny słownik zamówień (CPV):15 33 11 70 - 9 warzywa mrożone

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami sekcji XXI w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sukcesywne dostawy zrealizowane lub realizowane w ramach dwóch odrębnych umów polegające na sukcesywnej dostawie warzyw i owoców mrożonych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda z umów wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.Wykaz zawierać ma dostawy zrealizowane lub realizowane w ramach dwóch odrębnych umów polegających na sukcesywnej dostawie warzyw i owoców mrożonych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda z umów - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2A do SWZ.Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie: 1) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania tego produktu z obrotu na rynku lub zaprzestania jego produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/opakowań) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/opakowań), 2) wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem umowy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, 3) zmian w wykazach adresowych (dodanie lub odjęcie adresu dostawy), z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość przedmiotu umowy pozostanie bez zmian,4) zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie - w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka transportu do umowy (np. gdy ulegnie awarii lub w przypadku utraty decyzji lub opinii lub zaświadczeń) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu środków spożywczych posiadający wymagane decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną i przedstawi je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii.4.Nie stanowi zmiany umowy: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgodnie z zapisami sekcji XIV w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 20042021 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Oprócz oświadczeń i dokumentów określonych powyżej Wykonawca składa: Formularz ofertowy WykonawcyFormularz asortymentowo - cenowyOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wrocław przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.