Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Kraków Zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem, które będzie użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej - dostawa laptopów.

Kody CPV: 30213100-6 (Komputery przenośne),48900000-7 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 15:30:24
Nr 2021/BZP 00015906

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015906/01 z dnia 03/10/2021 15:30:24

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

30-079 Kraków

Królewska 86
-

sekretariat@mpsm.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem, które będzie użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej - dostawa laptopów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297566

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewska 86

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-079

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 638 56 61

1.5.8.) Numer faksu: 12 638 56 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpsm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mpsm.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem, które będzie użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej - dostawa laptopów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82a5f5b6-8190-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005018/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO- zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziała Integracyjnymi w Krakowie 10 Osi Priorytetowej Wiedza I kompetencje, Działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://mpsm.edu.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowo opisane w pkt XV SWZ. Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://mpsm.edu.pl/zamowienia-publiczne/ lub https://miniportal.uzp.gov.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowo opisane w pkt XV SWZ. Składanie ofert odbywa się przy pomocy miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowo opisane w pkt XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowo opisane w pkt XXV SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/1/U/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 78048,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 szt. laptopów w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie. Zadanie realizowane w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I kompetencje, Działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert został zawarty w pkt XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp) Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu.Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ.Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 274 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu.Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2a do SWZ.Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 274 ust. 1 ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych wymaganych od Wykonawcy - składane wraz z ofertą: Foldery (materiały producenta, ulotki firmowe, instrukcje obsługi, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą być w języku polskim lub angielskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku jeżeli materiały firmowe nie będą potwierdzać wszystkich wymaganych parametrów Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez zaoferowany sprzęt wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego (Zgodnie z Załącznikiem 2b do Formularza oferty).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Foldery (materiały producenta, ulotki firmowe, instrukcje obsługi, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą być w języku polskim lub angielskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku jeżeli materiały firmowe nie będą potwierdzać wszystkich wymaganych parametrów Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez zaoferowany sprzęt wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego (Zgodnie z Załącznikiem 2b do Formularza oferty).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz oferty - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ wraz z Załącznikami nr 2b i 2c (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). b) Oświadczenia o których mowa w pkt XII ppk 1 SWZ;c) Oświadczenie, o którym mowa w pkt XII ppkt 7 SWZ (jeżeli dotyczy) d) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ (jeżeli dotyczy).e) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:- zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;- wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.- jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. f) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).g) wykaz Podwykonawców (jeżeli dotyczy).h) Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu, stanowiący Załącznik nr 2b, (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo opisane w pkt XIV SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.