Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Koluszki Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieciowej teleinformatyczne

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieciowej teleinformatycznej w trzech szkołach

Kody CPV: 32421000-0 (Okablowanie sieciowe),30200000-1 (Urządzenia komputerowe),32429000-6 (Sprzęt sieci telefonicznej),48624000-8 (Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC))

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 11:20:58
Nr 2021/BZP 00016205

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 09:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016205/01 z dnia 03/11/2021 11:20:58

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Koluszki

95-040 Koluszki

11 Listopada 65
-

um@koluszki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieciowej teleinformatycznej w trzech szkołach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koluszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 65

1.5.2.) Miejscowość: Koluszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-040

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48447256700

1.5.8.) Numer faksu: +48447256744

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@koluszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieciowej teleinformatycznej w trzech szkołach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63b5d83c-8248-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016205

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003061/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie infrastruktury sieciowej z dostawą osprzętu do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt konkursowy pod nazwą: "Poznawaj świat z radością" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-0056/18 - 00 z dnia 27.02.2019 roku. Projekt pn. " Poznawaj świat z radością " .

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.koluszki.samorzady.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna ( inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e - mail: um@koluszki.pl9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: um@koluszki.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w "OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca RODO.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Koluszkach, reprezentowany przez Burmistrza Koluszek z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725 67 00, e - mail: um@koluszki.pl, 2) Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Pan Andrzej Włodarczyk e -mail: iod@koluszki.pl; 3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4) Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, iż jest równocześnie warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek reprezentującego Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:a) prawo dostępu do danych osobowych;b) prawo do sprostowania danych osobowych;c) prawo do usunięcia danych osobowych;d) prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;e) prawo do przenoszenia danych osobowych;f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;g) prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9) W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIZ 271.50. (3).2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieciowej teleinformatycznej w trzech szkołach gminy Koluszki: 1) Szkole Podstawowej w Będzelinie, ul. Szkolna 62) Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 14,3) Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach ul. Kościuszki 16.2, Infrastruktura teleinformatyczna powinna być rozprowadzona tak, aby wykorzystać niżej wymieniony sprzęt dostarczony już do poszczególnych szkół tj:1) Router Cisco RV340W2) Switch Cisco SG350-283) Serwer plików NAS DS4184) Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 2000 RT HID5) Szafa RACK3. Zamawiający wymaga wykonania następujących czynności dla każdej z trzech placówek oświatowych:1) Przygotowanie projektu infrastruktury sieciowej, stworzenie pełnej dokumentacji osprzętu, infrastruktury oraz polityki bezpieczeństwa w sieci i danych.2) Wykonanie infrastruktury sieciowej - pełne wykonanie okablowania wraz doprowadzeniem urządzeń sieciowych i końcowych, Gniazda sieciowe min 2 x rj45 we wskazanych pokojach socjalnych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny.3) Doprowadzenie sieci WI-FI do każdej sali lekcyjnej poprzez instalację na korytarzach punktów dostępowych zapewniających transmisję sygnału WiFi do każdej klasy o minimalnych parametrach: a) Simultaneous Dual - Band b) Minimalna szybkość przy 2.4 GHz 300 Mbps c) Minimalna szybkość przy 5 GHz 860 Mbpsd) Standard WiFi 802.11 a/b/g/n/ace) SSID do 4 na każde pasmof) Zabezpieczenia WiFi WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)g) Wbudowane 2 anteny MIMO po 3dBi h) Zasięg min. 120 m i) Wbudowany dodatkowy Ethernet Portj) Zasilanie 24V pasywne PoEk) Przystosowany do montażu ściennego i sufitowego ( elementy montażowe w zestawie)l) Liczba połączeń do 200. ł) Wymagane certyfikaty CE, FCC, IC , 4) Dodatkowo wymagany jest kontroler sieciowy Kontroler sieciowy zasilany przez PoE 802.3af i USB-C 5V po jednym na każdą szkołę.5) W ramach zamówienia Zamawiający wymaga doprowadzenia sieci LAN do sal informatycznych ( gniazda LAN x 1 GB/s w ilości po uzgodnieniu z dyrekcją placówki) i biblioteki / czytelni.6) Zamawiający wymaga zastosowania dla:a) Szkoły Podstawowej w Będzelinie: min. 1 kontroler i min. 4 punkty dostępowe o wyżej wymienionych parametrach, doprowadzenie sieci do dwóch pracowni informatycznych i biblioteki dostarczenie odpowiednich switchów i okablowanie pracowni.b) Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym: min. 1 kontroler i min. 12 punktów dostępowych o wyżej wymienionych parametrach, doprowadzenie sieci do dwóch pracowni informatycznych i biblioteki dostarczenie odpowiednich switchów i okablowanie pracowni.c) Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach: min. 1 kontroler i min. 12 punktów dostępowych o wyżej wymienionych parametrach, doprowadzenie sieci do dwóch pracowni informatycznych i biblioteki dostarczenie odpowiednich switchów i okablowanie pracowni.7) Zamawiający wymaga integracji rozprowadzonej sieci z urządzeniami teleinformatycznymi wymienionymi w punkcie 2 będącymi już na stanie placówek szkolnych.8) W zakres zamówienia wchodzi usługa administrowania siecią: nadzór fizyczny i zdalny nad siecią oraz sprzętem teleinformatycznym na terenie placówki oświatowej za pomocą licencjonowanego oprogramowania do połączeń zdalnych, monitorowania prawidłowego działania sprzętu odnośnie aktualizacji i stanu zabezpieczenia antywirusowego przez okres udzielonej gwarancji i rękojmi w zależności od wyboru Wykonawcy tj. od 12 miesięcy do 36 miesięcy liczonej od odbioru instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32421000-0 - Okablowanie sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

32429000-6 - Sprzęt sieci telefonicznej

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte w S.W.Z. i uzyska największą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:A. brak podstaw wykluczenia:1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.3. Dokumenty / oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ustęp 2 pkt. 2 - 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, daneumożliwiające dostęp do tych środków.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SWZ.2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu- wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla OsobyUprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które: roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 454 i 455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami ). 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie umowy w umówionym terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.2) w uzasadnionych przypadkach lub okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres czasu potrzebny na usunięcie zaistniałego zdarzenia. 3) w innych uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności, gdy nie jest możliwe dostarczenie sprzętu ze względu na zaprzestanie produkcji lub wyprzedanie danego asortymentu, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę sprzętu lub poszczególnych parametrów na inne spełniające warunki opisane w S.W.Z. o nie gorszych parametrach techniczno - użytkowych. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany. 4) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, lub nastąpi uzasadniona konieczność przesunięcia terminu realizacji wynikających z okoliczności związanych z uzyskaniem dofinansowania przez instytucję dofinansowujące w/w zadanie, zamawiający może wprowadzić niezbędne zmiany umowy wynikające z tych przepisów lub okoliczności.5) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia do umowy koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia a w szczególności : zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, Zamawiający za zgodą lub na wniosek Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 6) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, poprawę jakości lub zmianę innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.8) zmiany Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.9) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność wykonania dostaw mających służyć właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości dostaw z dostawami przewidzianymi do realizacji w zawartej umowie z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Koluszki przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.