Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Chorzów Zakup i dostawa zestawów piór i długopisów

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zakup i dostawa zestawów piór i długopisów

Kody CPV: 30192122-2 (Pióra wieczne),30192000-1 (Wyroby biurowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 12:08:28
Nr 2021/BZP 00016295

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016295/01 z dnia 03/11/2021 12:08:28

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu

41-500 Chorzów

Rynek 1
-

bzp@chorzow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa zestawów piór i długopisów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324165237

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chorzow.eu/#

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa zestawów piór i długopisów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-874e1320-818b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001305/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup upominków na jubileusze dla pracowników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniemzPlatformy:1)Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowychWykonawcy,abymóc korzystaćz Platformy.a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:- InternetExplorer 8, InternetExplorer 9,Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,- Google Chrome 31- MozillaFirefox 26- Opera182)Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;b) obsługa przezprzeglądarkęprotokołuXMLHttpRequest - ajax;c) włączona obsługa JavaScript;d) zalecana szybkośćłączainternetowegopowyżej 500 KB/s;e) zainstalowany Acrobat Reader;f) zainstalowaneśrodowiskouruchomieniowe Java- Java SE Runtime Environment 6Update 24 lub nowszy.3)Oświadczenia lubdokumentyprzekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznejprzesyła się wformatach danychokreślonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2RozporządzeniaPrezesa RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania iprzekazywaniainformacji orazwymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkówkomunikacjielektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z2020 r. poz.2452).Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików:.pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert do Biura Zamówień Publicznych, pokój 419 A (IV piętro), 41- 500 Chorzów, Rynek 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisane:Przetarg RZP.271.114.2021: Próbki do postępowania "Zakup i dostawa zestawów piór i długopisów"

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem podanych wpostępowaniudanych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów;2)administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adreseme-mail:iod@chorzow.eu 3) podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. coraz art.10 RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami podanych danychosobowych będąosoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 74ustawy P.Z.P.; organy i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,szczególnie w zakresienadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z administratorem na podstawiezawartych umów owspółpracy i umów powierzenia przetwarzania danych (np. kancelaria prawna,obsługa informatyczna,niszczenie dokumentów, obsługa korespondencji i płatności);5) Pani/Pana daneosobowe będąprzechowywane:- zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- w przypadku zawarcia umowy Pani/Panadanebędą przechowywane do czasu zakończenia okresu realizacji umowy, następniezarchiwizowanezgodnie z kat. archiwalną B10;- w przypadku zamówień współfinansowanych ześrodków UniiEuropejskiej Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia okresutrwałości projektu;6)obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiemustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem wpostępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do podanych danych osobowychdecyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) istniejeprawo żądania:a)na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, gdyskorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłkuosoba wnioskującamoże zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celusprecyzowanieżądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowaniao udzieleniezamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO sprostowania swoich danych osobowych(skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraznie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODOodadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresutrwaniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o którychmowa wart. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniudoprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celuochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego);9) istnieje prawo wniesienia skargi do organunadzorczegona niezgodne z RODO przetwarzanie podanych danych osobowych przez administratora.Organemwłaściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193Warszawa.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.114.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: zakup i dostawę trzech rodzajów piór i długopisów:- na jubileusz dwudziestu lat pracy - 9 szt.,- na jubileusz dwudziestu pięciu/trzydziestu lat pracy - 30 szt.,- na jubileusz trzydziestu pięciu lat pracy i więcej - 18 szt.zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.Gwarancja na dostarczone produkty na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192122-2 - Pióra wieczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zgodność i jakość dostarczonej próbki/wzoru z opisem przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofertoświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zpostępowania-zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innymwykonawcą,który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentamilub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupykapitałowej -załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treśćodpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą próbek oferowanych piór wraz z opisami technicznymi (zawierającymi wszystkie wymagania Zamawiającego, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 5 do SIWZ). Zamawiający będzie oceniał zgodność i jakość dostarczonej próbki/wzoru z opisem przedmiotu zamówienia - kryterium oceny ofert. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert do Biura Zamówień Publicznych, pokój 419 A (IV piętro), 41- 500 Chorzów, Rynek 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisane:Przetarg RZP.271.114.2021: Próbki do postępowania "Zakup i dostawa zestawów piór i długopisów"

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Próbki oferowanych piór wraz z opisami technicznymi (zawierającymi wszystkie wymagania Zamawiającego, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 5 do SIWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą próbek oferowanych piór wraz z opisami technicznymi (zawierającymi wszystkie wymagania Zamawiającego, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 5 do SIWZ). Zamawiający będzie oceniał zgodność i jakość dostarczonej próbki/wzoru z opisem przedmiotu zamówienia - kryterium oceny ofert. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert do Biura Zamówień Publicznych, pokój 419 A (IV piętro), 41- 500 Chorzów, Rynek 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisane:Przetarg RZP.271.114.2021: Próbki do postępowania "Zakup i dostawa zestawów piór i długopisów"Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki/wzory. 3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdyz wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia orazspełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianiewarunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które robotybudowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumentypotwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej ofertyw zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy (§8), stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Chorzów przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.