Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Niemodlin Dostawy karpia kroczek

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawy karpia kroczek.

Kody CPV: 03300000-2 (Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa),03300000-2 (Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa),03300000-2 (Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa),03300000-2 (Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa),03300000-2 (Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa),03300000-2 (Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa),03300000-2 (Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/12/2021 11:18:25
Nr 2021/BZP 00016882

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 09:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016882/01 z dnia 03/12/2021 11:18:25

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

49-100 Niemodlin

Zamkowa 3
-

grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy karpia kroczek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530561490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Niemodlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48774606372

1.5.8.) Numer faksu: +48774606372

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Chów i hodowla ryb

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy karpia kroczek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48a1e0a9-8307-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016306/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy karpia kroczek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/gr_niemodlin/zamowienia_publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niemodlin2. http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/gr_niemodlin/zamowienia_publiczne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym , a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niemodlin oraz poczty elektronicznej grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu:https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niemodlin2. Składanie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami odbywa się za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformie:https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niemodlin3. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niemodlin i formularza "WYŚLIJ WIADOMOŚĆ".4. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomości e-mail dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy Zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.5. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych http://platformazakupowa.pl zgodnie z pkt. 5 powyżej, jest wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty jak i wystosowanie wiadomości przez Wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma wiadomość.6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, oraz przekazywanie informacji uznaje się moment kliknięcia przycisku WYŚLIJ WIADOMOŚĆ o ile po tej operacji pojawi się komunikat potwierdzający, że wiadomość została do Zamawiającego wysłana.7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku funkcjonowania platformy http://patformazakupowa.pl Zamawiający umożliwia komunikację z Wykonawcami za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej e-mail : grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl 8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postepowania wskazanym w SWZ.9. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem elektronicznego systemu obsługi niniejszego postępowania prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 221010202, cwk@platformazakupowa.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: -

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej "RODO" Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin, zwane dalej "Gospodarstwem". W Gospodarstwie został wyznaczony inspektorem ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl lub na adres siedziby Gospodarstwa. 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 ust.1 oraz 71 ust. 1 ustawy PZP.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.5. Niezależnie od postanowień pkt 22.4. wskazanego powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:a. dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, b. do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,c. do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa PZP.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:a. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 270.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 455000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 455000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - dostawy karp kroczek na łączną ilość około 6 000 kg (+- 15%) o średniej wadze 200 g (+- 10%) - (obsada Rezerwatu Łężczok)

4.2.5.) Wartość części: 78000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 dostawy karp kroczek na łączną ilość około 6 000 kg (+- 15%) o średniej wadze 200 g (+- 10%) - (obsada Rezerwatu Łężczok)

4.2.5.) Wartość części: 78000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - dostawy karp kroczek na łączną ilość około 5 000 kg (+- 15%) o średniej wadze 200 g (+ - 10 %) - (obsada stawów obręb Rzędziwojowice)

4.2.5.) Wartość części: 65000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - dostawy karp kroczek na łączną ilość około 5 000 kg (+- 15%) o średniej wadze 200 g (+ - 10 %) - (obsada stawów obręb Rzędziwojowice)

4.2.5.) Wartość części: 65000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - dostawy karp kroczek na łączną ilość około 5 000 kg (+- 15%) o średniej wadze 200 g (+ - 10 %) - (obsada stawów obręb Rzędziwojowice)

4.2.5.) Wartość części: 65000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - dostawy karp kroczek na łączną ilość około 5 000 kg (+- 15%) o średniej wadze 200 g (+ - 10 %) - (obsada stawów obręb Rzędziwojowice)

4.2.5.) Wartość części: 65000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - dostawy karp kroczek na łączną ilość około 3 000 kg (+- 15%) o średniej wadze 200 g (+ - 10 %) - (obsada stawów obręb Rzędziwojowice).

4.2.5.) Wartość części: 39000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu OFERTA (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).2. Wykonawca, dla poszczególnych dostaw wymienionych w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe netto (za 1kg dostawy karpia kroczek) oraz wartość netto za cały przedmiot zamówienia dla danej części.3. Do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usług w ramach danej części należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować.4. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości w formie liczbowej w formularzu cenowym oraz w formie liczbowej i słownej w formularzu OFERTA.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dalszej części niniejszej SWZ. Ponadto w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie on naliczany wg obowiązujących w danym momencie przepisów.6. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy oraz powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.7. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokona poprawy omyłek (oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) w ofertach Wykonawców.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert1. Oferty, przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:kryterium - cena oferowana - 100 % = 100 pkt2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów określonych w pkt. 25.1. SWZ, przy zastosowaniu następującej formuły: najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ] ilość punktów za cenę [C] = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt cena oferty rozpatrywanej [ zł ] 3. Dokonywana przez Zamawiającego ocena będzie dotyczyła ofert, które nie podlegały odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy PZP.Na podstawie art. 112 ust. 1 i 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.b. Posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie dostawy karpia - kroczek o łącznej wartości nie mniejszej niż kwota 50.000,00 zł brutto.d. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.e. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunki, jeśli Wykonawca wykaże fakt posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego postępowania, na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 12 SWZ, należy złożyć:1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP (Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ).1.2 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 12 lit. b SWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami są: a) dotychczasowe referencje, bezusterkowe protokoły odbioru robót b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a),1.3 Polisa ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego postępowania, na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.Dokument musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 12 lit. e SWZ.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt. 6-10 ustawy PZP, należy złożyć:2.1 Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ ).2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2.3 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076, ze zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ).3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:3.1 Wypełniony formularz OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.3.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.3.3 Oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy PZP Całość informacji została określona w SWZ przedmiotowego postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Całość informacji została określona w SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zostaną wezwani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. 4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt. 4-10 Ustawy PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć osobne oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania. 5. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający informuje, że wszelka korespondencja na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz na etapie wykonywania umowy, a nadto rozliczenia wykonania przedmiotu umowy będzie prowadzona z liderem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy 1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w następujących okolicznościach:a) zmiana terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,b) ustawowa zmiany stawki podatku VAT.2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć a pośrednictwem platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niemodlin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

-


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Niemodlin przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.