Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Rybnik Dostawy defibrylatorów dwujamowych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawy defibrylatorów dwujamowych

Kody CPV: 33182100-0 (Defibrylatory)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/12/2021 15:40:27
Nr 2021/BZP 00017223

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017223/01 z dnia 03/12/2021 15:40:27

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

44-200 Rybnik

ul. Energetyków 46
-

zp@szpital.rybnik.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy defibrylatorów dwujamowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy defibrylatorów dwujamowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-111d99b1-8335-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanieoświadczeń,wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacjiodbywa się?elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybniki formularza"Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie Zamawiającego w "profilu nabywcy", a dotyczącegodanego postępowania. 2. Ofertę oraz oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, wpostaci elektronicznej. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września2019r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym,lub- podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", a) Zamawiający informuje, że: - administratorem danychosobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik;- inspektoremochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych,kontakt:iodo@szpital.rybnik.pl;- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniemniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;-Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącychjest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z Ustawy pzp.- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:osoby/podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzpi/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier)dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2Ustawy pzp.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemupodmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzeniakomunikacji elektronicznej.- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikamiprzez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantującyjego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznegoprzekracza4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez całyokres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowujedokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiejzostała ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwośćodczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).- Zebrane od Pana/Pani daneosobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim ObszaremGospodarczym.-Ma Pani/Pan prawo do:żądania od Administratora dostępu do danych osobowychdotyczących Pani/Pana osoby;żądania od Administratora sprostowania danych osobowychdotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczącychPani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się zobowiązku wynikającego z przepisu prawa;żądania od Administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, wktórych można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych prawmoże Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit.b),d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust.1 lit. c) RODO.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.Jednocześnie Administrator przypomina ociążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osóbfizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonympostępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział wpostępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LAS-59-TP/3-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy defibrylatorów dwujamowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33182100-0 - Defibrylatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt XI. W tym celuprzeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisaniapunktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową ofertywedług następującego wzoru "C" + "Td" + "R". Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww.kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznejzasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejszaod 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) zodrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatniąpozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznejpunktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chybaże dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacjiofert.Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżejopisanych kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyskanajwiększą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo, a w przypadkukryterium termin dostawy i szybkość reakcji na reklamacje - punktowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na reklamacje

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 2. spełniają warunki udziałuw postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następującewarunki w zakresie: 2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w przypadku dostarczania produktów:- posiadanie opisów w postaci np. katalogów, ulotek, itp. potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego;- posiadanie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w postaci dopuszczenia do obrotu i używania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innymwykonawca?, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentamilub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupykapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy muszą złożyć do upływu terminu składania ofert opatrzone kwalifikowanympodpisem elektronicznym i zaszyfrowane: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 dospecyfikacji, 1.1. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji);Załączniki te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy. 2. Oświadczenia i dokumenty,potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu orazpotwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przezzamawiającego - zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale IV: tj. oświadczenie w postaciJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym przezZamawiającego, zgodnie z informacjami dotyczącymi sporządzenia JEDZ podanymi poniżej; wprzypadku wspólnego ubiegania się? o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ)składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się? o zamówienia. 3. Pełnomocnictwo -należy dołączyć do oferty - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcyustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.b)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnieubiegają się o udzielenie zamówienia.c) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali sięo udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciemumowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tychwykonawców.d)Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność zawykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.W przypadkuwspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2 do specyfikacji.§ 12. 1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku:a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy - zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,c) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, d) przekroczenie szacunkowej ilości jednostek miary w danej pozycji formularza cenowego, pod warunkiem, że zmiana taka nie narusza równowagi ekonomicznej umowy,e) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony o parametrach nie gorszych, niż pierwotnie oferowane,f) zmiany:- numeru katalogowego towaru,- nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,- sposobu konfekcjonowania,- liczby opakowań.3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisówustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisachdziału IX Ustawy. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówieniaśrodki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacjiuprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UrzęduZamówień Publicznych. 3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochronyprawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015328/01 z dnia 2021-03-092021-


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Rybnik przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.