Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Gdańsk Dostawa środków czystości i higieny oraz papierów toaletowych i ręczników

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa środków czystości i higieny oraz papierów toaletowych i ręczników papierowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.4.2021

Kody CPV: 39800000-0 (Środki czyszczące i polerujące),33741100-7 (Środek do mycia rąk),39224000-8 (Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju),39514200-0 (Ścierki),33760000-5 (Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/12/2021 14:39:19
Nr 2021/BZP 00017199

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 12:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017199/01 z dnia 03/12/2021 14:39:19

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

80-810 Gdańsk

ul. Okopowa 21/27
-

bl@gdansk.uw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości i higieny oraz papierów toaletowych i ręczników papierowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.4.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Pomorski Urząd Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514242

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583077304

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bl@gdansk.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości i higieny oraz papierów toaletowych i ręczników papierowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.4.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78d2d123-7b3f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl. 2.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie korzystania z Marketplanet OnePlace pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin. 3.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawcy" dostępnej pod adresem: https://gdansk.uw.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.4.W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust .3 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający zaleca sporządzenie ww. dokumentów w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Wielkość pliku do 100 MB. 7. W celu złożenia oferty za pośrednictwem Platformy wykonawca musi posiadać konto użytkownika, czyli zarejestrować się. 8.Aby zarejestrować się na Platformie wykonawca wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności "Załóż konto za darmo" i postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email. Szczegóły dotyczące rejestracji na Platformie zawiera "Instrukcja OnePlace Wykonawca" dostępna pod adresem https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. 13.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 14.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej: a.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d.Włączona obsługa JavaScript;e.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.15.Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.16.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27;? dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku: telefon: 58 3077695, adres e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP oraz inne podmioty, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. ? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres, wymagany przepisami prawa.? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych- osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BL-I.272.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: dostawa środków czystości i higieny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33741100-7 - Środek do mycia rąk

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia dla danej części. 2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:Kryterium- Łączna oferowana cena brutto (CR): Waga kryterium - 60%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 60. Kryterium-Oferowany termin dostawy towaru (RB):Waga kryterium - 40%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 40. Przyjętą jednostką jest dzień roboczy - oferta, w której będzie zaproponowany najkrótszy termin dostawy (tj. do 2 dni) otrzyma - 40 pkt. Przy ocenie ofert w kryterium "termin dostawy' Zamawiający będzie stosował następującą punktację:a) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 40 pkt. b) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 25 pkt. c) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 10 pkt. d) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnym tj. do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 0 pkt. 3. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru:K = CR + RB 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia dla danej części. 2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:Kryterium- Łączna oferowana cena brutto (CR): Waga kryterium - 60%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 60. Kryterium-Oferowany termin dostawy towaru (RB):Waga kryterium - 40%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 40. Przyjętą jednostką jest dzień roboczy - oferta, w której będzie zaproponowany najkrótszy termin dostawy (tj. do 2 dni) otrzyma - 40 pkt. Przy ocenie ofert w kryterium "termin dostawy' Zamawiający będzie stosował następującą punktację:a) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 40 pkt. b) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 25 pkt. c) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 10 pkt. d) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnym tj. do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 0 pkt. 3. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru:K = CR + RB 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: dostawa papierów toaletowych i ręczników papierowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia dla danej części. 2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:Kryterium- Łączna oferowana cena brutto (CR):Waga kryterium - 60%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 60. Kryterium-Oferowany termin dostawy towaru (RB):Waga kryterium - 40%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 40. Przyjętą jednostką jest dzień roboczy - oferta, w której będzie zaproponowany najkrótszy termin dostawy (tj. do 2 dni) otrzyma - 40 pkt. Przy ocenie ofert w kryterium "termin dostawy' Zamawiający będzie stosował następującą punktację:a) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 40 pkt. b) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 25 pkt. c) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 10 pkt. d) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnym tj. do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 0 pkt. 3. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru:K = CR + RB 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia dla danej części. 2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:Kryterium- Łączna oferowana cena brutto (CR):Waga kryterium - 60%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 60. Kryterium-Oferowany termin dostawy towaru (RB):Waga kryterium - 40%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 40. Przyjętą jednostką jest dzień roboczy - oferta, w której będzie zaproponowany najkrótszy termin dostawy (tj. do 2 dni) otrzyma - 40 pkt. Przy ocenie ofert w kryterium "termin dostawy' Zamawiający będzie stosował następującą punktację:a) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 40 pkt. b) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 25 pkt. c) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie do 4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 10 pkt. d) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostaw do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnym tj. do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia określającego rodzaj i ilość asortymentu, otrzymuje - (RB) - 0 pkt. 3. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru:K = CR + RB 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej:Część I: 2 dostawy (umowy) polegające na dostawie środków czystości i higieny na kwotę minimum 100.000 zł brutto każda,Część II: 2 dostawy (umowy) polegające na dostawie papierów toaletowych i ręczników papierowych na kwotę minimum 100.000 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ppkt 1.1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.1.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.1.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ;Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 3.1 i 3.2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.6. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 9.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy (podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy) jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca dołącza do oferty odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 10. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo w zakresie określonym w rozdziale XII pkt 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian zaistniałych na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć, np. zaprzestania produkcji środków i materiałów podanych w wykazie asortymentu Wykonawcy pod warunkiem zapewnienia zamienników, o co najmniej takich samych właściwościach.3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Gdańsk przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.