Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Izbica Kujawska Dostawa kruszywa wapiennego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

Kody CPV: 14212200-2 (Kruszywo)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 12:00:33
Nr 2021/BZP 00016277

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016277/01 z dnia 03/11/2021 12:00:33

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA IZBICA KUJAWSKA

87-865 Izbica Kujawska

Marszałka Pilsudskiego 32
-

urzad@izbicakuj.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IZBICA KUJAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Pilsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Izbica Kujawska

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-865

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542865009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@izbicakuj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-524fd7be-8254-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004227/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa wapiennego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.11. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32,87-865 Izbica Kujawska tel.5428650092. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKLP.271.01.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica KujawskaDo wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 3.2.1 Uziarnienie kruszywa.Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-S-06102:1997.Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %31.5 100÷10016 68÷938 51÷744 36÷582 25÷421 18÷320.5 13÷230.25 7÷150.125 4 ÷110.075 3÷10 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.3.2.2. Właściwości kruszywa.Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2.Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-06102:1997 [%]L.P. Wyszczególnienie właściwości Kruszywa łamane Podbudowa zasadnicza Badania wg1 2 3 41 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2 do 10 PN-EN 933-12 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-13 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 35 PN-EN 933-44 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-15 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą l lub II wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) od 30 do 70 PN-EN 933-86 Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 3530 PN-B-06714/427 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 PN-EN-1097-68 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż 5 PN-EN-1067-19 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1 PN-EN 1744-110 Wskaźnik nośności wnośmieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy zagęszczeniu Is >1 ,00 80 PN-S-06102; załącznik ATablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej wg normy PN-EN 13242:2004 "Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"Lp. Cecha Wartość Badania wg 1 2 3 41 Kształt kruszywa grubego - maksymalne wartości wskaźnika płaskości , FI35 PN-EN 933-32 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym; , tab. 7 C 50/301) PN-EN 933-5 3 Odporność na rozdrabnianie kruszyw grubych, kategoria nie wyższa niż LA35 PN-EN 1097-24 Mrozoodporność F2 PN-EN 1667-1 1) Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię .

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Kryteriami oceny ofert jest cena i termin dostawy.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagą:Kryterium 1 - CENA waga punktowa 60 pktKryterium "cena" badane będzie dla poszczególnych ofert na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę łącznej ceny zamówienia (kwota brutto) w pkt 1 Formularza oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.Kryterium 2 - TERMIN DOSTAWY waga punktowa 40 pktWyrażony w godzinach od zgłoszenia przez Zamawiającego nie krótszy niż 24 godziny i nie dłuższy niż 72 godziny. Kryterium "termin dostawy" badane będzie dla poszczególnych ofert na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy w pkt 2 Formularza oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną ilość punków spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.W trakcie oceny poszczególnych ofert, zostaną wyliczone punkty wg poniższego wzoru:Px = Cx + GxPx - łączna ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę,x - nr badanej oferty, Cx - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w oparciu o kryterium CENA, wyliczona wg poniższego wzoru:Cena oferowana minimalna bruttoCx = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pktCena badanej oferty bruttoGx - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w oparciu o kryterium termin dostawy, wyliczona wg poniższego wzoru: Najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich ofert (wyrażony w godzinach)Gx = ----------------------------------------------------------------------------------------------x 40 pkt Termin dostawy w badanej ofercie (wyrażony w godzinach)W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. 4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium - "cena" oraz "termin dostawy") zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane, zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną dostawę z branży dostawy kruszywa, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, dat wykonania i Podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. b) Dysponują lub będą dysponować co najmniej trzema samochodami ciężarowymi, samowyładowczymi przystosowanymi do transportu kruszywa, o ładowności minimum 20 t. każdy. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. VIII.2.4 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli w przypadku określonym w pkt. VIII. 4 a warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z członków konsorcjum, przy czym wykazane zamówienie musi opiewać na kwotę odpowiadającą wartości i zakresowi zamówienia oraz wskazanej przez Zamawiającego. w przypadku określonym w pkt. IV.4 b warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował narzędziami lub urządzeniami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi narzędziami lub urządzeniami. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, , aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;2) wykaz narzędzi i urządzeń wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami- załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 8 do SWZ - jeżeli dotyczy, Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 8 do SWZ5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzaniazmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Izbica Kujawska przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.