Dzisiaj jest: 27.2.2024, imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda

Poznań Przebudowa pomieszczeń w budynku

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45111100-9 (Roboty w zakresie burzenia),45223000-6 (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji),45262510-9 (Roboty kamieniarskie),45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne),45350000-5 (Instalacje mechaniczne),45410000-4 (Tynkowanie),45421000-4 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej),45431000-7 (Kładzenie płytek),45442100-8 (Roboty malarskie),45443000-4 (Roboty elewacyjne),45450000-6 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/04/2021 10:01:26
Nr 2021/BZP 00013152

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013152/01 z dnia 03/04/2021 10:01:26

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

61-841 Poznań

Plac Kolegiacki 17
-

zp@um.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 878 52 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d14817c-76a2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001366/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja Sali Obsługi USC w budynku przy ul. 23 Lutego 4-6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umpoznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umpoznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOU-XII.271.4.2021.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu zgodnie z projektem (w ograniczonym zakresie - sala obsługi klienta dla Urzędu Stanu Cywilnego), naniesionymi zmianami do projektu, STWIOR oraz przedmiarem.Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do umowy.Wykonawca na wykonane roboty jest zobowiązany udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 50 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. obejmującego kody odpadów grupy 17 o podgrupach: 1701, 1702, 1703, 1708, 1709 według katalogu odpadów wraz ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Warunek zostanie spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy lub modernizacji w budynku użyteczności publicznej, o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:Kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającym staż pracy minimum dwa lata na stanowisku Kierownika Budowy, pełniącego tę funkcję w zakresie odpowiadającym co najmniej wymaganym uprawnieniom określonym powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 50 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. obejmującego kody odpadów grupy 17 o podgrupach: 1701, 1702, 1703, 1708, 1709 według katalogu odpadów wraz ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów;2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - załącznik nr 7 do SWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ; Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; 3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3 do SWZ - jeśli dotyczy; 4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy; 5) Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy; 6) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych - dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w pkt III 4. SWZ; 7) Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik: a) pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwalub b) w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z § 12 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na platformie e-Zamawiający: https://umpoznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ich prowadzeniu, do negocjacji zostanie zaproszonych trzech Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i zawierają najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w pkt XI SWZ. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania: przed wejściem do budynku przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Poznań przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.