Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Kamień Mały Zakup i dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania terenów

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania terenów w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu

Kody CPV: 66114000-2 (Usługi leasingu finansowego),16310000-1 (Kosiarki),16600000-1 (Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie),16700000-2 (Ciągniki)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/13/2021 12:01:17
Nr 2021/BZP 00017264

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 09:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017264/01 z dnia 03/13/2021 12:01:17

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KAMIENIU MAŁYM

14-200 Kamień Mały

4B
-

gsk@gmina-ilawa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania terenów w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KAMIENIU MAŁYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365833823

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 4B

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Mały

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48896443040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gsk@gmina-ilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gsk.ilawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania terenów w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63da172f-81db-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015929/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania terenów w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gsk-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 3. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej postępowa pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Platforma umożliwia komunikację wykonawcy z zamawiającym, w tym złożenie oferty4. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://gsk-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.2) pozostałem wymagania techniczne:a) dostęp do sieci Internetb) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajaxc) włączona obsługa JavaScriptd) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/se) zainstalowany Acrobat Readerf) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt,. ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) oferta złożona przez wykonawcę na portalu, nie jest widoczna dla zamawiającego, ponieważ widnieje w platformie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, b) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę "Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez platformę2. Informacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem Platformy:1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://gsk-ilawa.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz uznaje go za wiążący,2) szczegółowa instrukcja obsługi platformy, zawierająca instrukcję korzystania z platformy przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://gsk-ilawa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html ,3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu platformy, 4) numer telefonu infolinii technicznej oraz adres e-mail dotyczący Platformy: +48 71 787 35 34, pn-pt: 8:00-16:00 e-mail: helpdesk@logintrade.net,Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w §X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Kamieniu Małym, Kamień Mały 4B, 14-200 Iława;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o., Kamień Mały 4B, 14-200 Iława jest Pani Grażyna Szczepańska adres e-mail: gsk@gmina-ilawa.pl tel. 89 644 30 403) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o w Kamieniu Małym, Kamień Mały 4B, 14-200 Iława;4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);5) przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy;6) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o w Kamieniu Małym w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia lub innych instrumentów prawnych, o których mowa w art. 28 ust. 3 RODO, przetwarzają dane w imieniu Gminnej Spółski Komunalnej Sp. z o.o w Kamieniu Małym;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:a) dostępu do swoich danych osobowych,b) ich sprostowania,c) ograniczenia ich przetwarzania,9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;11) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GSK.PN.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 326000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania terenów w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawa o Ruchu Drogowym. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) "urządzeniem" lub "przedmiotem zamówienia".2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych wyprodukowanych w roku 2020r. lub 2021r maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania terenów na których zlokalizowany jest majątek spółki w szczególności:1) ciągnik rolniczy - 1 szt., 2) wysięgnik uniwersalny z głowicą do koszenia - 1 szt.,3) kosiarka bijakowa tylno - boczna - 1 szt.,4) do maszyn i urządzeń wymienionych w pkt 1-2 w należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,5) oferowany sprzęt powinien być przygotowany do pracy i zharmonizowany technicznie. Wysięgnik uniwersalny z głowicą do koszenia, kosiarka bijakowa tylno - boczna powinny bezpośrednio pasować do oferowanego ciągnika Wszystkie połączenia mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne powinny być zharmonizowane. Dostarczone urządzenia muszą posiadać wszelki osprzęt umożliwiający montaż i użytkowanie w ciągniku bez konieczności zakupu dodatkowych elementów,6) wybrany Wykonawca zobowiązany dokonać przeszkolenia co najmniej 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze czasu nie mniejszym niż 2 godziny (1 godz.=60 min),7) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy,8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych,9) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego, 16700000-2 - ciągniki, 16600000-1-Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie, 16310000-1 - Kosiarki.3. Sposób realizacji: na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru - Kamień Mały 1B, montażu (skompletowania urządzeń) oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu do siedziby Zamawiającego.4. Wymagania dotyczące umowy leasingu operacyjnego: 1) waluta - złoty polski,2) okres finansowania 60 miesięcy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu, bez wpłaty własnej z możliwością wykupu (1% ceny początkowej),3) opłata manipulacyjna 0%,4) koszty opłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy za pierwsze 12 miesięcy płatne "z góry". Zamawiający zobowiązuje się do odnawiania przedmiotowej polisy w zakresie, o którym mowa powyżej." Jednocześnie Zamawiający informuje, że odnowienie polisy nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,5) wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby Zamawiającego, rejestracja ciągnika i wszystkie inne ponosi Wykonawca,6) terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej,7) termin zapłaty (np. opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wykupu i innych) zgodnie z umową, w tym: opłaty wstępnej 7 dni, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, sukcesywnie przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu.5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do SWZ tabela nazwy producenta i/ lub modelu oferowanych urządzeń oraz wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16310000-1 - Kosiarki

16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, którauzyska największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 lit b niniejszej sekcji (ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jegolikwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem .3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit b niniejszej sekcji(ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w w pkt 2 niniejszej sekcji ( ust. 5 SWZ) stosuje się odpowiednio

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Z uwagi na to, że Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału w postępowaniu, nie wymaga przedłożenia żadnych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tylko w zakresie podstaw do wykluczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,2) pełnomocnictwo: a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznegoc) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania : a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gsk-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kamień Mały przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.