Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Kędzierzyn-Koźle Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej.

Kody CPV: 90600000-3 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/15/2021 13:56:55
Nr 2021/BZP 00017797

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017797/01 z dnia 03/15/2021 13:56:55

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Piramowicza 32
-

zp@kedzierzynkozle.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://e-propublico.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ac9e86f-8583-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001345/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.2. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.4. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy.5. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.6.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 5 przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.8. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych oraz organizacyjnych zostały określone w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.e-propublico.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.;2) sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także Spółka Datacomp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków), nr Rejestru KRS 0000193067, jako właściciel Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;Szczegółowy opis ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania został zawarty w pkt 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2021.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje:1) utrzymanie w czystości i porządku miejsc pamięci narodowej określonych w załączniku nr 1 (w tym regularne sprzątanie z wszelkich nieczystości, co najmniej dwa razy w tygodniu obowiązkowo w poniedziałek i czwartek, a także w inne dni na każde otrzymane zgłoszenie Zamawiającego lub Straży Miejskiej); 2) przygotowywanie miejsc pamięci narodowej do obchodów Świąt Państwowych i Wszystkich Świętych oraz uporządkowywanie miejsc po obchodach;3) rozstawienie zakupionych przez Zamawiającego zniczy na uroczystość Wszystkich Świętych oraz uporządkowywanie miejsc po uroczystości;4) koszenie, zbieranie oraz wywóz trawy na miejscach pamięci narodowej, co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie letnim (pierwsze koszenie w dniach od 8 - do 14 każdego miesiąca, oraz drugie koszenie w dniach od 24 - do 29 każdego miesiąca);5) oczyszczanie pomników oraz najbliższego otoczenia z spadających liści z drzew (w tym również zbieranie i wywóz liści) niezależnie od pory roku;6) usuwanie przerostów trawy oraz innej roślinności w samych mogiłach jak również z przylegających chodników do utrzymywanych miejsc pamięci narodowej;7) przycinanie żywopłotów 3 razy w roku (pierwszy raz do połowy maja, drugi raz w miesiącu lipcu i trzeci raz do połowy września) oraz przycinanie gałęzi do wysokości 2,20 m jeżeli zaistnieje taka potrzeba; 8) dwukrotne mycie wodą z detergentem pomników miejsc pamięci narodowej, pierwsze umycie w terminie do 30 maja a drugie umycie w terminie do 30 października, przed przystąpieniem do prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego;9) wywóz na własny koszt zebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich zgodnie z ustawą o odpadach; 10) okres letni - maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik (1.05 - 31.10);11) okres zimowy - listopad, (1.11 - 30.11);12) niezwłocznie po otrzymaniu informacji przystąpić do usuwania napisów (grafit lub innych) obraźliwych, rasistowskich itp. (wartość oceniana) Inne napisy i zanieczyszczenia należy usunąć najpóźniej w dniu następnym od dnia zgłoszenia w razie zaistnienia takiego zdarzenia;13) odśnieżanie i zwalczanie śliskości z najbliższego otoczenia miejsc pamięci narodowej, dotyczy to następujących miejsc:. Park Kozielski - Pomnik Powstańców Bojowników o narodowe i społeczne wyzwolenie Śląska;. ul. Szkolna - Blachownia - Pomnik poświęcony ofiarom II Wojny Światowej;którą należy usunąć do dwóch godzin od chwili ustania opadów. 2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Organizację ruchu oraz oznakowanie drogowe i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac w czasie ich trwania.2) Poniesienie wszelkich kosztów transportu. 3) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach w związku z prowadzonymi pracami.4) Narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca na własny koszt.5) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zaistniałe zniszczenia istniejących nasadzeń podczas prac - zobowiązany będzie do wykonania nowych nasadzeń na własny koszt pod kierunkiem Ogrodnika Miejskiego. 2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: pielęgnacja zieleni.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. ww. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ- Istotne postanowienia umowy4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. cz. II Projektowane postanowienia umowy, oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozpoczęcie realizacji prac interwencyjnych [godziny]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca winien wykazać się (w zakresie usług w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonaniem usług polegających na utrzymaniu zieleni miejskiej na wartość łączną min. 20 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 1.W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wformie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisemosobistym. 2)Wypełnione załączniki z cenami jednostkowymi: załącznik nr 1: Wykaz pomników przeznaczonych do utrzymania oraz załącznik nr 2: Wykaz miejsc pochówku przeznaczonych do utrzymania;3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 w zakresie wskazanym w pkt 8.2, 9.2 i 9.3SWZ.Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępującywymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 12 SWZ. (wzór oświadczeniastanowi załącznik nr 2 do SWZ) Oświadczenie składają odrębnie: a) wykonawca/każdy spośródwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.W takim przypadkuoświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunkówudziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianiewarunków udziału w postępowaniu; b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjałpowołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wtakim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianiewarunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasobyWykonawcy. Wymagana forma - pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4) odpis lubinformację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniuwykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 5) pełnomocnictwo lub inny dokumentpotwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osobyskładającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 11.3. 6) w przypadku wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) pełnomocnictwo, w przypadkuwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będziewynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b)oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tegooświadczenia na formularzu ofertowym);7) Zobowiązanie o którym mowa w pkt 7.3 oraz 7.4SWZ. (jeżeli dotyczy)8) Dokumenty przedmiotowe wskazane w pkt 10.1 SWZ. 9)Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300,00 PLN (słownie: trzysta, 00/100 PLN).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika doreprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu izawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz zofertą. 2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalnościgospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnieniasą wymagane.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegającysię o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzywykonają roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.4. W przypadku, o którymmowa w pkt 6.2 i 6.3 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączająodpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonająposzczególni wykonawcy.5. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, doktórego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jedenz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencjabędzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.6. W przypadkuwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana zanajkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dozawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców orazzasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądaćprzedstawienia wyżej wskazanej umowy.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenianależytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w projektowanychpostanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kędzierzyn-Koźle przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.