Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Kraków Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć w przedmiocie - Psychologiczne koncepcje człowieka

Kody CPV: 80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/15/2021 15:21:39
Nr 2021/BZP 00017860

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017860/01 z dnia 03/15/2021 15:21:39

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

31-002 Kraków

Kanonicza 25
-

zp@upjp2.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć w przedmiocie - Psychologiczne koncepcje człowieka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003871913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kanonicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-002

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 428 60 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@upjp2.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://upjp2.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć w przedmiocie - Psychologiczne koncepcje człowieka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be7f83ec-858e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Zintegrowany Plan Rozwoju UPJP2" realizowanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Umowa Nr POWR.03.05.00-00-Z032/18-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.upjp2.edu.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/upjp2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały opisane w SWZ pkt. 7) - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznychi organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zamieszczone w SWZ pkt. 37) - Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.240.21 - 13

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnychpolegających na przeprowadzeniu zajęć w przedmiocie - Psychologiczne koncepcje człowieka -przedmiot realizowany będzie dla jednej grupy studentów, w wymiarze 30 godzin dydaktycznychwykładów w semestrze letnim 2021 r

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:osobą przeznaczoną do prowadzenia zajęć posiadającą:- stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych zakresu historii psychologii i koncepcji psychologicznychczłowieka

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywaWykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, niekrótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:1.1. wykazuosób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za wykonanie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymiosobami,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzieńzłożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 369z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek odopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia,1.2. zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy,1.3. wykaz przedstawiający dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia dla potrzeb oceny i porównania ofert w kryterium doświadczenie osóbprzewidzianych do realizacji zamówienia, czyli za kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcylub kwalifikacje Wykonawcy, jeśli jest to osoba fizyczna (składane wraz z ofertą - o ile dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 11) Opis przygotowania oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte zostały w § 11 wzoru umowy - załącznik 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/upjp2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.