Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Stargard Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów

Kody CPV: 98341140-8 (Usługi dozorowania),79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu),79710000-4 (Usługi ochroniarskie)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/15/2021 18:27:36
Nr 2021/BZP 00017888

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017888/01 z dnia 03/15/2021 18:27:36

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiat Stargardzki

73-110 Stargard

Skarbowa 1
-

zampub@powiatstargardzki.eu

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 48 04 802/803

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 48 04 801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dd3d389-858e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017888

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000963/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi polegającej na dozorze i obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Podpisy kwalifikowane muszą spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zam. wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dni 12.04.2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 6. Zalecenia Zamawiającego:1) Zam. rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx. xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf, 2) w celu ewentualnej kompresji danych Zam. rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zip, b) .7Z. 3)wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.4) Zam. zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5) W przypadku stosowania przez Wyk. kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zam. zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES, b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XadES o typie zewnętrznym. Wyk. powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, c) Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 6) Zam. zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 7) jeśli Wyk. pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 8) Zam. zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 7.Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803,2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pana Tadeusz Ler, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem, e-mail: iod@powiatstargardzki.pl, pod nr tel. 9148 04 802/803 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1), 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów", Nr WZ.272.4.2021.WJ1,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą - art. 19. ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników - art. 76 ustawy - Prawo zamówień publicznych,2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 19 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 - art. 74 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych,3) w przypadku, korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 75 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.4.2021.WJ1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 156100,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i dozór pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Stargardzkiego na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji usuniętych z obszaru wodnego, w przypadkach, o których mowa w art. 30ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, znajdujących się w magazynie Zamawiającego, położonym przy ul. Okulickiego dz. nr 13/6 w Stargardzie oraz obsługa tego magazynu. Zakres obejmuje w szczególności stałą obsługę magazynu pojazdów, przez 7 dni w tygodniu, wykonywaną:1) w godzinach od 6:00 do 22:00 w sposób stacjonarny, 2) w godzinach od 22:00 do 6:00 - przyjmowanie pojazdów/statków do magazynu na wezwanie/zgłoszenie uprawnionego podmiotu, przy czym maksymalny czas dojazdu do magazynu nie może przekroczyć 30 minut. Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 154636,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający dla I części zamówienia w zakresie świadczenia obsługi i przyjmowania pojazdów/ statków/ obiektów pływających w godz. nocnych, tj. od 22.00 do 6.00 na wezwanie, przyjął, że w okresie obowiązywania umowy nastąpi 15 takich przyjęć. 2. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości przyjęć pojazdów/ statków/ obiektów pływających do magazynu w godzinach nocnych, tj. od 22.00 do 6.00 wskazanej w pkt 1, w zależności od zapotrzebowania jakie nastąpi w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zakłada, że maksymalna wielkość świadczenia usługi wyniesie 25 przyjęć. Zamawiający przewiduje w prawie opcji zwiększenie ilości przyjęć o 10.3. Szacunkowa wartość opcji wynosi 1 500,00 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór magazynu pojazdów za pomocą lokalnego systemu monitoringu włamania. W magazynie pojazdów położonym przy ul. Okulickiego dz. nr 13/6 w Stargardzie, przechowywane są pojazdy, statki oraz inne obiekty pływające usunięte z dróg Powiatu Stargardzkiego.Ochrona mienia realizowana będzie poprzez:1) monitorowanie (dozór) sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie,po łączach radiowych,2) natychmiastowe wysłanie patrolu do ochranianego obiektu - po odebraniu sygnału o zagrożeniu mienia, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia osoby uprawnionej, 3) zawiadomienie wyznaczanych przez Zamawiającego osób oraz w razie konieczności Policji, Staży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego, w przypadku zdarzeń wymienionych w ppkt 2), potwierdzonych interwencją grupy interwencyjnej. Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia na swój koszt modułu radiowego służącego do monitorowania i przekazywania sygnałów z lokalnego systemu alarmowego.Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1464,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu patrolu ochronnego do obiektu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie I i II części zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji, wydanej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, dla wykazania spełnienia tego warunku wystarczy, że jeden z członków konsorcjum będzie dysponował wymaganymi uprawnieniami (koncesja). Konsorcjum musi zagwarantować, że właśnie ten konsorcjant, który posiada uprawnienia, będzie faktycznie realizował zamówienie. 2. Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej: a) dla I części zamówienia - 250 000 zł, b) dla II części zamówienia - 250 000 zł. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację I oraz II części zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 250 000 zł. 3. Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna: 1) dysponowanie przez Wykonawcę osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia, tj. co najmniej: - w zakresie I części zamówienia: a) jedną osobą nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników ochrony, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz b) dwoma osobami wykonującymi czynności dozoru i obsługi pojazdów w godzinach od 6.00 do 22.00 - zatrudnionymi na umowę o pracę oraz 1 osobą wykonującą czynności w godzinach od 22.00 do 6.00, - w zakresie II części zamówienia: a) jedną osobą nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników ochrony, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz b) dwoma osobami wykonującymi czynności ochrony. Zadeklarowana przez Wykonawcę w oświadczeniu złożonym na druku oferty, liczba osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym kryterium "kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia", musi być zgodna z treścią oświadczenia złożonego w Wykazie osób, skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 4 do SWZ, 2) wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje:- w zakresie I części zamówienia: usługę polegającą na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu -dozorowanie mienia w sposób ciągły - przez okres co najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego Zleceniodawcy. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej takiej usługi. - w zakresie II części zamówienia: usługę polegającą na całodobowej ochronie/ dozorze mienia za pomocą systemu alarmowego oraz patrolu ochronnego (grupy interwencyjnej), przez okres co najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego Zleceniodawcy. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej takiej usługi. Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek również w przypadku, gdy Wykonawca świadczył usługę na rzecz tego samego Zleceniodawcy na podstawie odrębnie zawartych umów, następujących po sobie, zawartych w terminach zapewniających zachowanie ciągłości wykonywania usługi.. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający żąda, aby powyższy warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) spełniał co najmniej jeden z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych spośród Wykonawców, którzy wykonywać będą usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesięcy przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesięcy przed ich złożeniem.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy złożyć: a) koncesję wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej lub dokument potwierdzający status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia przedmiotowej usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej: a) dla I części zamówienia - 250 000 zł, b) dla II części zamówienia - 250 000 zł. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację I oraz II części zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 250 000 zł. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe: a) wykaz usług (tj. opisanych w §8 pkt 2 ppkt 3 lit b) SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (tj. opisanych w § 8 pkt 2 ppkt 3 lit a) SWZ), uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie (oferta wspólna) powinna spełniać wymagania opisane w niniejszym punkcie SWZ. 3. Do oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawców. 4. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć Zamawiającemu umowę (kopię) regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą, co najmniej:1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,2) sposób reprezentacji wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,3) czas obowiązywania tej umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia. 5. Oferta wspólna powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. 6. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą: 1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 10 pkt 2 ppkt 1,2) określone w Rozdziale II § 10 pkt 1, pkt 2 ppkt 2 - 6 - dokumenty, należy złożyć wspólnie. 7. Wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy: 1) dokumenty określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 1 - winien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum),2) dokumenty określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 2 - winien złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast warunek posiadania wymaganego ubezpieczenia na określoną przez Zamawiającego sumę gwarancyjną, Wykonawcy winni spełniać wspólnie,3) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 3 lit. a i b - dokumenty, należy złożyć wspólnie,4) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 4.8. Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa:1) Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.2) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia.3) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 12. Przepis pkt 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku:1) udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Oznacza, to możliwość dopuszczenia podwykonawców na każdym etapie realizacji umowy, pod warunkiem wypełnienia obowiązków określonych w SWZ oraz w umowie,2) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, jeżeli w trakcie wykonywania usługi konieczna będzie taka zmiana. Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz osobę przejmującą jej obowiązki, która musi spełniać wymagania określone w SWZ,3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), o ile zajdą przesłanki w nim opisane.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z Ofertą (Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ):1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 oraz jeżeli dotyczy załącznik nr 2.1 do SWZ. 2) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom - załącznik nr 5 do SWZ - jeżeli dotyczy,3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środekdowodowy, zgodnie z §12 pkt 2 ppkt 1 SWZ - jeżeli dotyczy,4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy - załącznik nr 6 do SWZ- jeżeli dotyczy,5) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego,6) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego wpostępowaniu w imieniu grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Stargard przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.