Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Płońsk Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II.

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45210000-2 (Roboty budowlane w zakresie budynków),45320000-6 (Roboty izolacyjne),45321000-3 (Izolacja cieplna),45324000-4 (Roboty w zakresie okładziny tynkowej),45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych),45443000-4 (Roboty elewacyjne),45000000-7 (Roboty budowlane),09331000-8 (Baterie słoneczne),09331200-0 (Słoneczne moduły fotoelektryczne),09332000-5 (Instalacje słoneczne),45261215-4 (Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/08/2021 07:38:30
Nr 2021/BZP 00014218

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014218/01 z dnia 03/08/2021 07:38:30

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk

09-100 Płońsk

Płocka 39
-

plonsk@plonsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plonsk@plonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1941ce0b-7cc0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000372/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego. Zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Płońsku o przetwarzaniu danych dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarta jest w punkcie 32 swz.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych w 3 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie Miasta Płońsk. Część 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych.Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiące załączniki do SWZ.Załącznik nr 8 do SWZ stanowi szczegółowy opis robót termomodernizacyjnych w 3 lokalizacjach na terenie Miasta Płońsk.Zamówienie realizowane będzie przy udziale pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert1. a) Cena - 60%; b) Okres gwarancji jakości - 40%.2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 2.1. Opis kryterium "Cena - C":Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:C = (Cmin : Cx) x 60gdzie:C - liczba punktów przyznanych danej ofercie,Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu, Cx- cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.2.2. Opis kryterium "Okres gwarancji jakości":Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 84 miesięcy. Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy. Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy.Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco:. Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy 0 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 66 miesięcy 10 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 72 miesięcy 20 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 78 miesięcy 30 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 84 miesięcy 40 pkt.Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji np. w przypadku udzielenia 80 miesięcy gwarancji zostanie przyznana punktacja dla 78 miesięcy tj. 30 pkt.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C +Ggdzie:P - łączna liczba punktów ocenianej oferty,C- liczba punktów uzyskanych w kryterium "Cena",G - liczba punktów uzyskanych w kryterium "Okres gwarancji jakości".4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert1. a) Cena - 60%; b) Okres gwarancji jakości - 40%.2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 2.1. Opis kryterium "Cena - C":Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:C = (Cmin : Cx) x 60gdzie:C - liczba punktów przyznanych danej ofercie,Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu, Cx- cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.2.2. Opis kryterium "Okres gwarancji jakości":Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 84 miesięcy. Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy. Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy.Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco:. Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy 0 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 66 miesięcy 10 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 72 miesięcy 20 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 78 miesięcy 30 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 84 miesięcy 40 pkt.Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji np. w przypadku udzielenia 80 miesięcy gwarancji zostanie przyznana punktacja dla 78 miesięcy tj. 30 pkt.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C +Ggdzie:P - łączna liczba punktów ocenianej oferty,C- liczba punktów uzyskanych w kryterium "Cena",G - liczba punktów uzyskanych w kryterium "Okres gwarancji jakości".4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w 2 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn.: Część 2. Instalacja odnawialnych źródeł energii. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiące załączniki do SWZ.Załącznik 9 do SWZ to szczegółowy opis zakresu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w 2 lokalizacjach na terenie Miasta Płońsk.Zamówienie realizowane będzie przy udziale pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331000-8 - Baterie słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert1. a) Cena - 60%; b) Okres gwarancji jakości - 40%.2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 2.1. Opis kryterium "Cena - C":Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:C = (Cmin : Cx) x 60gdzie:C - liczba punktów przyznanych danej ofercie,Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu, Cx- cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.2.2. Opis kryterium "Okres gwarancji jakości":Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 84 miesięcy. Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy. Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy.Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco:. Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy 0 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 66 miesięcy 10 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 72 miesięcy 20 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 78 miesięcy 30 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 84 miesięcy 40 pkt.Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji np. w przypadku udzielenia 80 miesięcy gwarancji zostanie przyznana punktacja dla 78 miesięcy tj. 30 pkt.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C +Ggdzie:P - łączna liczba punktów ocenianej oferty,C- liczba punktów uzyskanych w kryterium "Cena",G - liczba punktów uzyskanych w kryterium "Okres gwarancji jakości".4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert1. a) Cena - 60%; b) Okres gwarancji jakości - 40%.2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 2.1. Opis kryterium "Cena - C":Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:C = (Cmin : Cx) x 60gdzie:C - liczba punktów przyznanych danej ofercie,Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu, Cx- cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.2.2. Opis kryterium "Okres gwarancji jakości":Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 84 miesięcy. Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy. Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy.Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco:. Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy 0 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 66 miesięcy 10 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 72 miesięcy 20 pkt.. Za udzielenie gwarancji na okres 78 miesięcy 30 pkt. . Za udzielenie gwarancji na okres 84 miesięcy 40 pkt.Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji np. w przypadku udzielenia 80 miesięcy gwarancji zostanie przyznana punktacja dla 78 miesięcy tj. 30 pkt.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C +Ggdzie:P - łączna liczba punktów ocenianej oferty,C- liczba punktów uzyskanych w kryterium "Cena",G - liczba punktów uzyskanych w kryterium "Okres gwarancji jakości".4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dla Części 2. Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu dla Części 1, tj:1. Skierowanie do realizacji osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności przy budowie, przebudowie lub remoncie budynku lub robót termomodernizacyjnych , w którym wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 150 000,00 zł - dla Części 1.Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. z 2020, poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wypełniony załącznik nr 5 do SWZ, dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 11 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych:Dotyczy tylko Części 1Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ, skierowanych przezWykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 16.1. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załączonym do SWZ wzorem umowy. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Zmiany umowy zawarte są w § 12 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie nr 9 SWZ należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Płońsk przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.