Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wrocław Remont budynku Szkoły Podstawowej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej 36/38 we Wrocławiu

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45110000-1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne),45111220-6 (Roboty w zakresie usuwania gruzu),45111291-4 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu),45111300-1 (Roboty rozbiórkowe),45210000-2 (Roboty budowlane w zakresie budynków),45214200-2 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem),45232451-8 (Roboty odwadniające i nawierzchniowe),45320000-6 (Roboty izolacyjne),45430000-0 (Pokrywanie podłóg i ścian),45442100-8 (Roboty malarskie)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/08/2021 12:34:15
Nr 2021/BZP 00014503

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014503/01 z dnia 03/08/2021 12:34:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

53-135 Wrocław

ul. Januszowicka 15 A
-

bzp@zim.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej 36/38 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931040088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Januszowicka 15 A

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-135

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 48 71 36 07 331

1.5.8.) Numer faksu: 48 71 36 07 331

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@zim.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej 36/38 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8d6b166-7b29-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000911/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Remont sklepień łukowych w piwnicy i naprawa posadzki na parterze w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zim-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zim-wroc.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: -

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: -

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): -

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.362.6.SP-2 Komuny Paryskiej.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej 36/38 we Wrocławiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Końcowa ocena danej oferty zostanie wyliczona jako suma punktówuzyskanych przez nią za poszczególne kryteria. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, którabędzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów określonych SWZ , czyli oferta, którauzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku). 3. Ocenapunktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. 4.Zamawiający informuje, że należy bardzo szczegółowo wypełnić tabele w formularzu ofertowymdotyczące doświadczenia osób dysponowanych na funkcje kierownika budowy wpisując nazwęinwestycji wraz z opisem robót pozwalającym stwierdzić, że wymienione realizacje potwierdzająposiadanie doświadczenia zawodowego postawionego przez Zamawiającego w powyższych punktachjak również okres realizacji inwestycji wraz z okresem pełnienia funkcji kierowniczych oraz nazwę iadres Zamawiającego. 5. Zamawiający informuje, że należy wypełnić wymiar etatu w formularzuofertowym w przypadku deklarowania zatrudnienia osób młodocianych lub niepełnosprawnych lubbezrobotnych, o których mowa w Rozdziale VII SWZ. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłbydo powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów iusług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu ocenytakiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązekwpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 225 ust. 1 Ustawy Pzp). W takiej sytuacjiwykonawca ma obowiązek: 6.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzieprowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 6.2. wskazania nazwy (rodzaju)towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązkupodatkowego; 6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowymzamawiającego, bez kwoty podatku; 6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie zwiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób młodocianych lub niepełnosprawnych lub bezrobotnych

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. ZDOLNOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej albo wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.3. SYTUACJA FINANSOWA LUB EKONOMICZNA.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.4. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 4.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 4.1.1. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych niewcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu dorejestru lub ewidencji; 2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej; 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiotzamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, narzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robotyzostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, narzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inneodpowiednie dokumenty. 4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjizamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawiedo dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia Wykonawcy: 1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 1.2. ospełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełnianiawarunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich. 2. Oświadczenie okorzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 3. Dowód wniesienia wadiumwraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (wprzypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lubkopii poświadczonej notarialnie. 4.1. W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lubpodpisania oferty i zawarcia umowy złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lubw formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie. 4.2. W przypadku podmiotówwystępujących wspólnie - pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicielikażdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie zart. 58 Ustawy Pzp), złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopiinotarialnie poświadczonej elektronicznie. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobachktórego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów napotrzeby realizacji zamówienia złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub wformie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2500,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczeniaskłada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty tepotwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wzakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczącyniezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:2.1. przez Wykonawcę samodzielnie,lub 2.2. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę)samodzielnie, lub 2.3. samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występującychwspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://zimwroc. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wrocław przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.