Dzisiaj jest: 22.3.2023, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Lubliniec Czynności obsługowo-naprawcze pojazdów mechanicznych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Czynności obsługowo-naprawcze pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 tony dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu

Kody CPV: 50112100-4 (Usługi w zakresie napraw samochodów),50111110-0 (Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów),50114000-7 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 08:28:53
Nr 2021/BZP 00015396

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny udzielający zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 7 pkt 36 ustawy Pzp)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015396/01 z dnia 03/10/2021 08:28:53

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Jednostka Wojskowa Nr 4101

42-700 Lubliniec

Sobieskiego 35
-

a.lukasik@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Czynności obsługowo-naprawcze pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 tony dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 4101

1.3.) Oddział zamawiającego: Jednostka Wojskowa Komandosów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150560518

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobieskiego 35

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 261-101-450

1.5.8.) Numer faksu: 261-101-380

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.lukasik@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jwk.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny udzielający zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 7 pkt 36 ustawy Pzp)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Czynności obsługowo-naprawcze pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 tony dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7168278-8177-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.jwk.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jwk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XXVIII SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności obsługowo - naprawczych dla pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 tony znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej 4101 tj.:Pojazdy o DMC powyżej 3,5 t Naprawa i czynności obsługowe: - STAR ( 744, 944,11422) lata 1979 - 2005- JELCZ (S662, P.862 - Multilift, 442.32) - po 2000 roku- VOLVO FM.12 - po 2000 roku- IVECO EUROCARGO ML 160E25Planowana ilość pojazdów do naprawy - 80

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50111110-0 - Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów

50114000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy.2. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu zakresu usług przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego i wynikowego i innego, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia. Istnieje możliwość zwiększenia wartości umowy o 50% wartości podstawowej.3. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.4. Prawo opcji może zostać zrealizowane w terminie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2021r.5. Prawo opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby usług w ilościach określonych przez Zamawiającego.6. Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione nie później niż do 02.11.2021 r. Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.7. Dla skutecznego skorzystania z prawa opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z niego.8. Rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w Projekcie umowy załącznik nr 3 do SWZ.9. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu określonego w ust. 7, warunkiem koniecznym do uruchomienia i realizacji zamówienia w ramach prawa opcji jest pisemna zgoda Wykonawcy na realizację zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki uzupełniające

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ( załącznik nr 7 do SWZ )

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli podwykonawca będzie realizował część zamówienia (wzór załącznik nr 5 do SWZ). 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika i wraz z ofertą składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.3. Przepisy i zapisy zawarte w SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jwk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-23

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:1. Cena napraw wynikowych 60 % (liczona według proporcji) w tym:a. Cena części samochodowych - 40 pktb. Cena roboczogodziny - 20 pkt2. Warunki uzupełniające (40 %) a w tym:- posiadanie własnej stacji diagnostycznej uprawnionej do wykonywania Okresowych Badań Diagnostycznych OBT Tak - 10 pkt;Nie - 0 pkt.- posiadanie własnego warsztatu blacharsko-lakierniczegoTak - 10 pktNie - 0 pkt;- odległość od siedziby Zamawiającego (Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec) do Wykonawcy liczona w pełnych kilometrach zaokrąglonych w dół po drogach publicznych przy wykorzystaniu aplikacji "Google Maps" - 20 pkta. do 40 km - 20 pkt;b. od 41 km do 50 km - 10 pkt;c. powyżej 50 km - 0 pkt;


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Lubliniec przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.