Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Warszawa Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A.

Kody CPV: 85121000-3 (Usługi medyczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/12/2021 20:35:09
Nr 2021/BZP 00017254

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 12:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017254/01 z dnia 03/12/2021 20:35:09

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.

00-502 Warszawa

BRACKA 6/8
-

przetargi@pap.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012890438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BRACKA 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-502

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 601 318 047

1.5.8.) Numer faksu: 22 509 24 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Media

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e42f5a62-8346-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.pap.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8., tel.: +48 (22) 5092222. Kontakt w sprawie danych osobowych: ochronadanychosobowych@pap.pl.2) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. 4) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieńpublicznych. 5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych wrozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział wpostępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 6) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 9) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla Grupy Kapitałowej PAP S.A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5% w okresie obwiązywania umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika - pakiet nr 1 - medycyna pracy-10 %Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika - pakiet nr 2 - standard-50 %Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera lub 1 dziecka (bez względu na wiek dziecka) w pakiecie nr 2 - standard-3%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera oraz dzieci (bez względu na wiek dzieci) w pakiecie nr 2 - standard-3%Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica - 1 osoby (mając na uwadze rodzica, teścia, teściową, rodzica partnera - bez względu na wiek) w pakiecie nr 2 - standard-1%Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika - pakiet nr 3 - standard plus 3%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera lub 1 dziecka (bez względu na wiek dziecka) w pakiecie nr 3 - standard plus-1%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera oraz dzieci (bez względu na wiek dzieci) w pakiecie nr 3 - standard plus -1%Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica - 1 osoby (mając na uwadze rodzica, teścia, teściową, rodzica partnera - bez względu na wiek) w pakiecie nr 3 - standard plus-1%Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika - pakiet nr 4 - standard plus + stomatologia-1%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera lub 1 dziecka (bez względu na wiek dziecka) w pakiecie nr 4 - standard plus + stomatologia-1%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka/ partnera oraz dzieci (bez względu na wiek dzieci) w pakiecie nr 4 - standard plus + stomatologia-1%Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica - 1 osoby (mając na uwadze rodzica, teścia, teściową, rodzica partnera - bez względu na wiek) w pakiecie nr 4 - standard plus + stomatologia-1%Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika - pakiet nr 5 - standard plus + hospitalizacja-1%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera lub 1 dziecka (bez względu na wiek dziecka) w pakiecie nr 5 - standard plus + hospitalizacja-1%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera oraz dzieci (bez względu na wiek dzieci) w pakiecie nr 5 - standard plus + hospitalizacja-1%Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica - 1 osoby (mając na uwadze rodzica, teścia, teściową, rodzica partnera - bez względu na wiek) w pakiecie nr 5 - standard plus + hospitalizacja-1%Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika - pakiet nr 6 - standard plus + stomatologia + hospitalizacja-1%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera lub 1 dziecka (bez względu na wiek dziecka) w pakiecie nr 6 - standard plus + stomatologia + hospitalizacja-1%Cena miesięcznego abonamentu dla współmałżonka / partnera oraz dzieci (bez względu na wiek dzieci) w pakiecie nr 6 - standard plus + stomatologia + hospitalizacja-1%Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica - 1 osoby (mając na uwadze rodzica, teścia, teściową, rodzica partnera - bez względu na wiek) w pakiecie nr 6 - standard plus + stomatologia + hospitalizacja-1%Liczba własnych lub partnerskich placówek medycznych znajdujących się w Warszawie-3%Liczba własnych lub partnerskich placówek medycznych znajdujących się w innych miastach poza Warszawą-3%Dni przyjęć pacjentów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach własnych w Warszawie-3%Czas oczekiwania (w dniach) na wizytę u lekarza specjalisty wymienionego w pakiecie nr 2 - standard dla osób uprawnionych (z wyłączeniem internisty / lekarza medycy rodzinnej) -6%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podano powyżej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: a) być wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, b) wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 3 zamówienia, których przedmiotem były lub są usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość 900.000,00 zł netto każde, c) dysponować własnymi placówkami medycznymi znajdującymi się w Warszawie, d) dysponować partnerskimi placówkami medycznymi znajdującymi się w Warszawie, e) dysponować własnymi lub partnerskimi placówkami medycznymi znajdującymi się w następujących miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kalisz, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław, Zakopane, f) być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 2.000.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, b) wykaz wykonanych minimum 3 zamówień - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, których przedmiotem były lub są usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości usługi równej lub przekraczającej równowartość 900.000,00 zł. netto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek zostaniespełniony, gdy wykaz złoży przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. c) dokument lub dokumenty potwierdzające wpis Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. d) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 2.000.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek zostaniespełniony, gdy dokument lub dokumenty złoży przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe, składane przez Wykonawcęmuszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego 92 1090 1056 0000 0001 0104 7072, wpisując w tytule płatności: "Wadium - nr sprawy 03/21/ZP".4. Jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) - d), Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: a) upływu terminu związania ofertą,b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) którego oferta została odrzucona, c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) - d), występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, dokonywane będą w formie aneksu i dotyczyć mogą jedynie przesłanek zawartych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany umowy gdy:1) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę. 2) niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zleceniodawcy lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,3) nastąpiły zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zleceniodawcy bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów,4) zaistnieje siła wyższa; zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej Zleceniobiorca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SWZ. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak:a) wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych;b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;c) epidemie, pandemie, stan wyjątkowy; d) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Zleceniobiorcy lub jego podwykonawców lub Zleceniodawcy;e) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji;f) działania sił przyrody, huragany, powodzie,g) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec.3. Zmiana terminu świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, to jest o okres przedłużenia ponad okresy wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów prawa tak, aby Zleceniobiorca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny ze specyfikacją warunków zamówienia. 4. Zleceniodawca może zwiększyć zakres usług po uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą. Przez zwiększenie zakresu usług strony rozumieją wyłącznie zwiększenie liczby usług w ramach abonamentu bądź objęcie opieką medyczną Osób Uprawnionych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Adres skrytki ePUAP: /PAPSA/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.