Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Wrocławskie Biuro Urbanistyki

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LUBIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwał Rady Gminy Lubin z dnia 14 grudnia 2011 r. XX/138/2011 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.07.2016r. do 04.08.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Władysława Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 13, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany w/w planu miejscowych odbędzie się w dniu 19.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6 w pok. Nr 14 o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o p.i.z.p. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2016 r.Wrocławskie Biuro Urbanistyki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.