Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Urząd Miejski w Zawierciu

O B W I E S Z C Z E N I E

Urząd Miejski w Zawierciu – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, działając w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778),  zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce nr ew. 70/7 k.m. 59 obrębu Zawiercie, w rejonie ul. 3 Maja w Zawierciu.
Inwestor: Pan Maciej BRYŚ oraz  Pani Zofia KLUZA

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można zgłaszać, w terminie 16 dni od daty ukazania się obwieszczenia, do Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208).

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 208) w godz. od 8.00 do 16.00 w poniedziałki oraz od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku.

Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informujemy, że z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ze względu na konieczność zlecenia opracowania projektu decyzji (po wcześniejszym dokonaniu uzgodnień)  osobie uprawnionej do jego sporządzenia, decyzja zostanie wydana w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Urząd Miejski w Zawierciu

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.