Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Warszawa przetarg dostawa urządzeń chłodniczych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa urządzeń chłodniczych

Kody CPV: 42513200-7 (Urządzenia chłodnicze),39711110-3 (Chłodziarkozamrażarki),39711120-6 (Zamrażarki),42513210-0 (Witryny chłodnicze),42513200-7 (Urządzenia chłodnicze),39711110-3 (Chłodziarkozamrażarki),42513200-7 (Urządzenia chłodnicze),39711110-3 (Chłodziarkozamrażarki),39711120-6 (Zamrażarki),42513210-0 (Witryny chłodnicze),42513200-7 (Urządzenia chłodnicze),39711110-3 (Chłodziarkozamrażarki),39711120-6 (Zamrażarki),42513210-0 (Witryny chłodnicze)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06/11/2021 12:30:18
Nr 2021/BZP 00080942

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

06/21/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080942/01 z dnia 06/11/2021 12:30:18

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Wojskowy Instytut Medyczny

04-141 Warszawa

Szaserów 128
-

zp@wim.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń chłodniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015294487

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szaserów 128

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-141

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48261817096

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wim.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń chłodniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-479bf97a-c9c0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wim.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej zostały opisane w Rozdziale 13 SWZ pod adresem: https://wim.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zamawiający opisał w Rozdziale 13
SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1), Zamawiający zamieścił w Rozdziale 20
SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/93/WZP/21- 57/ZP/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 3 i 5 do swz - pakiet 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

39711120-6 - Zamrażarki

42513210-0 - Witryny chłodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w swz, która uzyska największą liczbę punktów. Opis kryteriów oceny ofert
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera Rozdział 9 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 3 i 5 swz - pakiet 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w swz, która uzyska największą liczbę punktów. Opis kryteriów oceny ofert
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera Rozdział 9 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 3 i 5 swz - pakiet 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

39711120-6 - Zamrażarki

42513210-0 - Witryny chłodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w swz, która uzyska największą liczbę punktów. Opis kryteriów oceny ofert
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera Rozdział 9 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 3 i 5 swz - pakiet 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

39711120-6 - Zamrażarki

42513210-0 - Witryny chłodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w swz, która uzyska największą liczbę punktów. Opis kryteriów oceny ofert
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera Rozdział 9 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków
dowodowych:1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe;2) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w ust. 5 pkt 2 Rozdziału 7 swz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.3. Dokument, o którym mowa w ust. 6 Rozdziału 7 swz, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 Rozdziału
7 swz, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Postanowienie ust. 7 Rozdziału 7 swz stosuje się.5. W celu potwierdzenia,
że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z tych dokumentów zamawiający żąda
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.6.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7 swz w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrznej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego
wymagania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących
przedmiotowych środków dowodowych:1) materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty
(katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w których zaleca się zaznaczenie wymaganych
parametrów.2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.Przedmiotowe środki dowodowe:1) materiały
informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w których
zaleca się zaznaczenie wymaganych parametrów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z tych dokumentów zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 - 10 ustawy.W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie i na
warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (dostępnej pod adresem: https://wim.eb2b.com.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-20

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy.2. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Na podstawie
art. 513 ustawy odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność
zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach
określonych odpowiednio w art. 515 ustawy. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu5. Na
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.