Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Sokółka Dostawa i montaż mebli szkolnych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa i montaż mebli szkolnych do Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Kody CPV: 39100000-3 (Meble),39111100-4 (Siedziska obrotowe),39112000-0 (Krzesła),39113100-8 (Fotele),39121000-6 (Biurka i stoły),39131000-9 (Regały biurowe),39132100-7 (Szafy na akta),39134000-0 (Meble komputerowe),39151300-8 (Meble modułowe),39160000-1 (Meble szkolne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06/11/2021 12:50:50
Nr 2021/BZP 00080994

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

06/21/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080994/01 z dnia 06/11/2021 12:50:50

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POWIAT SOKÓLSKI

16-100 Sokółka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
-

starostwo@sokolka-powiat.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż mebli szkolnych do Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w
Suchowoli i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SOKÓLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 711 08 11

1.5.8.) Numer faksu: 85 711 20 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli szkolnych do Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w
Suchowoli i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a071afe-caa9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001226/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i montaż mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Sokółce, Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal oraz poczty elektronicznej, przy użyciu adresu e-mail: przetargi@sokolka-powiat.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), informuję że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka, tel. 85 711 08 76, www.sokolka-powiat.pl, e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl;2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Krzysztof Borowski, kontakt: pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka, pocztą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl., tel. 85 711 08 15;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74-76 ustawy prawo zamówień publicznych;5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a jednocześnie w oparciu o § 38 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, dla którego powstał zbiór przesyłek w składzie, dane osobowe będą przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej, gdzie dokumentacja z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez okres 5 lat.6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; osoba, której danych osobowych to dotyczy posiada:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy osoba, której danych to dotyczy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której danych osobowych to dotyczy nie przysługuje:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-IV.272.18.2021.AŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 146911,72 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 19595,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, niewadliwych, kompletnych, wyposażonych we wszystkie elementy niezbędne do zainstalowania i dopuszczenia do użytku, wolnych od wad fizycznych i prawnych, pochodzących z bieżącej produkcji, mebli szkolnych do Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Zamawiający wymaga, aby żaden element mebli, ani żadna ich część składowa, nie były powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot. Wszystkie oferowane meble muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Zakres przewidziany do realizacji zamówienia obejmuje: Meble do Zespołu Szkół w Sokółce: Stół - stolik szkolny 1- osobowy (dla ucznia) - 20 sztuk, Krzesło szkolne (dla ucznia) - 20 sztuk, Regał na pomoce dydaktyczne - 1 sztuka, Regał narożny - 1 sztuka, Fotel biurowy - 2 sztuki, Meble do Zespołu Szkół w Suchowoli: Biurko komputerowe (dla ucznia) - 10 sztuk, Biurko komputerowe (dla nauczyciela) - 1 sztuka, Fotel obrotowy (dla nauczyciela) - 1 sztuka, Fotel obrotowy (dla ucznia) - 10 sztuk, Meble do Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej: Składany stół konferencyjny - 1 sztuka, Krzesło konferencyjne - 20 sztuk, Biurko komputerowe z szufladami - 1 sztuka, Fotel obrotowy dla nauczyciela - 2 sztuki, W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do: dostarczenia mebli do Zespołu Szkół w Sokółce znajdującego się przy ul. Mickiewicza 11, Zespołu Szkół w Suchowoli znajdującego się przy ul. Augustowskiej 2, Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej znajdującego się przy ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 24, wniesienia mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montażu, instalacji i ustawienia mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, uprzątnięcia pomieszczeń, w których montowano meble oraz usunięcia na własny koszt odpadów powstałych w czasie dostawy i montażu mebli, w szczególności kartonów, folii, zabezpieczeń ze styropianu itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39112000-0 - Krzesła

39113100-8 - Fotele

39121000-6 - Biurka i stoły

39131000-9 - Regały biurowe

39132100-7 - Szafy na akta

39134000-0 - Meble komputerowe

39151300-8 - Meble modułowe

39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076, 1086 i z 2021r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli i wyposażenia, w przypadku mebli wykazanych w pkt 1.3 (regał na pomoce dydaktyczne) i 1.4 (regał narożny), 2.2 (biurko komputerowe) oraz 3.1 (składany stół konferencyjny) i 3.3 (biurko uniwersalne) Formularza ofertowego: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę potwierdzający, iż płyta meblowa, z której będą wykonane meble posiada klasę higieniczną E1 lub równoważną, w przypadku foteli obrotowych wykazanych w pkt 1.5, 2.3, 3.4 Formularza ofertowego: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami równoważnymi, w przypadku krzeseł konferencyjnych wykazanych w pkt 3.2 Formularza ofertowego: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami równoważnymi, w przypadku mebli przeznaczonych do użytku dla uczniów: wykazanych w pkt 1.1 (stolik szkolny), 1.2 (krzesło szkolne), 2.1 (biurko komputerowe), oraz 2.4 (fotel obrotowy) Formularza ofertowego : aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-EN 1729-1:2007, PN - EN 1729-2: 2007 lub równoważną

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli i wyposażenia, w przypadku mebli wykazanych w pkt 1.3 (regał na pomoce dydaktyczne) i 1.4 (regał narożny), 2.2 (biurko komputerowe) oraz 3.1 (składany stół konferencyjny) i 3.3 (biurko uniwersalne) Formularza ofertowego: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę potwierdzający, iż płyta meblowa, z której będą wykonane meble posiada klasę higieniczną E1 lub równoważną, w przypadku foteli obrotowych wykazanych w pkt 1.5, 2.3, 3.4 Formularza ofertowego: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami równoważnymi, w przypadku krzeseł konferencyjnych wykazanych w pkt 3.2 Formularza ofertowego: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami równoważnymi, w przypadku mebli przeznaczonych do użytku dla uczniów: wykazanych w pkt 1.1 (stolik szkolny), 1.2 (krzesło szkolne), 2.1 (biurko komputerowe), oraz 2.4 (fotel obrotowy) Formularza ofertowego : aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-EN 1729-1:2007, PN - EN 1729-2: 2007 lub równoważną

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać ma, które z dostaw wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a. wystąpienia obiektywnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są one niezależne od Stron umowy, b. wystąpienia obiektywnych okoliczności wywołanych okolicznościami związanymi z COVID-19 c. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron umowy, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, 2) konieczność czasowego zawieszenia wykonania umowy, wywołanej okolicznościami związanymi z COVID-19, 3) zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID-19, 4) zmiana podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w szczególności wywołanych okolicznościami związanymi z COVID-19,5) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, wywołana okolicznościami związanymi z COVID-19, 6) zmiana ustalania i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokości z uwzględnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i dostępnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-19


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Sokółka przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.