Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Warszawa przetarg remont pokrycia dachowego z systemem orynnowania

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Remont pokrycia dachowego wraz z systemem orynnowania w budynku mieszkalnym przy ul. Sadowskiego 1 w Szczecinie

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),45211340-4 (Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego),45261320-3 (Kładzenie rynien),45261420-4 (Uszczelnianie dachu),45261910-6 (Naprawa dachów),45262212-0 (Kopanie rowów),45332300-6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne),45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06/04/2021 14:13:53
Nr 2021/BZP 00073436

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

06/22/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00073436/01 z dnia 06/04/2021 14:13:53

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o. o.

02-516 Warszawa

Starościńska 1
-

zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pokrycia dachowego wraz z systemem orynnowania w budynku mieszkalnym przy ul. Sadowskiego 1 w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015296322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Starościńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-516

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 379 45 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwkwatera.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pokrycia dachowego wraz z systemem orynnowania w budynku mieszkalnym przy ul. Sadowskiego 1 w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca2da021-c52d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amwkwatera.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amwkwatera.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zawarte są w części XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w części XXXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w części XXXIII SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.WIR.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego wraz z systemem orynnowania w budynku mieszkalnym przy ul. Sadowskiego 1 w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar (załącznik nr 1 do STWiOR).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45261910-6 - Naprawa dachów

45262212-0 - Kopanie rowów

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie wzoru określonego w części XXIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną stanowiącą co najmniej równowartość kwoty 170 000,00 zł;
warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem roboty dekarsko-blacharskie dotyczące co najmniej 250 m2 powierzchni dachu w ramach jednej umowy;
oraz
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie:
a) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy), posiadającą (łącznie):
. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi),
. aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa),
. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia wszczęcia postępowania) na stanowisku kierownika robót lub budowy
b) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót sanitarnych), posiadającą (łącznie):
. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi)
. aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa)
. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia wszczęcia postępowania) na stanowisku kierownika robót lub budowy;
c) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje mistrza w zawodzie dekarz lub blacharz budowlany (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2159) - dowodem posiadania ww. kwalifikacji jest dyplom mistrza).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ);
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ);
d) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Szczegółowe informacje zawarte są w części XVIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarte są w części XIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://amwkwatera.eb2b.com.pl w zakładce "ZAŁĄCZNIKI"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-21


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Roboty budowlane

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.