Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Wójt Gminy Przywidz

ZARZĄDZENIE NR 36/2016
Wójta Gminy Przywidz
z dnia 08 lipca 2016 r.

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Trzepowo.
Wójt Gminy Przywidz
zarządza się, co następuje:
§ 1
Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
Lp. Nr działki, położenie, obręb ewidencyjny Powierzchnia [ha] Nr Księgi Wieczystej Forma oddania Cena nieruchomości brutto
1. 200/2;
Trzepowo;
Trzepowo
1,3244 GD1G/00046307/9 Przetarg nieograniczony 250 000,00
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 221 w centrum miejscowości Trzepowo. Część działki przeznaczona pod zabudowę ma kształt nieregularnego wielokąta, ale korzystny do zagospodarowania, ukształtowanie terenu płaskie. Część zalewowa to wąski nieregularny pas gruntu ciągnący się wzdłuż rzeki położony w obniżeniu terenu. Część nieobjęta planem to wąski pas gruntu wzdłuż północnej granicy działki. Uzbrojenie: działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Grunt płaski, porolny.
  1. Ograniczenia w zagospodarowaniu:
  1. niemal połowa działki położona jest na terenie zagrożonym powodzią – z zakazem zabudowy, przekształcania rzeźby terenu i sadzenia drzew i krzewów. Jedyną dopuszczalną formą zagospodarowania tej części działki są uprawy rolnicze;
  2. lokalizacja na działce dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz słupów podtrzymujących linie. Jedna z linii średniego napięcia przebiega przez teren działki przeznaczony pod zabudowę – zakaz zabudowy w pasie 16 m pod linią;
  3. położenie działki w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Trzepowo, wszelkie działania inwestycyjne należy realizować w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Większa część działki nr 200/2 położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trzepowo.  Zgodnie z ustaleniami planu dla terenu działki przewidziano następujące funkcje:
  1. MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi – 6 367 m2;
  2. ZZ – teren zagrożony powodzią -  4 983 m2;
Część działki nieobjęta planem zagospodarowania przestrzennego to obszar 1 894 m2, który w Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określony jest jako użytki rolne na terenie o szczególnych walorach przyrodniczo - krajobrazowych.
  1. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Przywidz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.