Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Zakup prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław,
 
zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 80/64, AM-1, obręb Wały o pow. 2.083 m. kw., położonej w miejscowości Wały, gmina Brzeg Dolny wraz z prawem własności budynku willowego „Maciejówka” (z wyposażeniem) i budowli posadowionych na tej działce – do dnia 18 lutego 2016 r.
 
Nieruchomość stanowiąca działkę: nr 80/64 o pow. 2.083 m. kw. położona jest we wsi Wały, gmina Brzeg Dolny, powiat wołowski, w sąsiedztwie rozdzielni elektroenergetycznej, elektrowni wodnej, domów mieszkalnych jednorodzinnych oraz terenów rekreacyjnych z plażą nad rzeką Odrą i kąpieliskiem. 

Teren, na którym znajduje się nieruchomość, uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i telefoniczną. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z betonowych prefabrykatów z dwiema bramami stalowymi i furtką. Teren w granicach nieruchomości jest częściowo utwardzony kostką betonową, na pozostałym terenie rosną drzewa i krzewy ozdobne oraz trawniki.

Kształt działki jest regularny, prostokątny. Dostęp do nieruchomości istnieje z drogi utwardzonej. W części frontowej działki znajduje się budynek willowy, tylna część działki nie jest zabudowana – jest porośnięta drzewami i trawą, znajdują się tam altanka drewniana i grill murowany, które stanowią miejsce do odpoczynku i rekreacji.

Wyżej wymieniony budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia.
W kondygnacji parteru znajdują się garaże i magazyny, na poddaszu pokoje gościnne, dwie kuchnie, trzy pomieszczenia sanitarne oraz salon – pomieszczenia na poddaszu posiadają skośne ściany i są dostępne z dwóch klatek schodowych.
W budynku jest centralne ogrzewanie z kotłowni elektrycznej wbudowanej na parterze.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 228,15 m 2.
Na działce 80/84 znajdują się urządzenia elektroenergetyczne stanowiące własność TAURON Dystrybucja S.A.: kable elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanał kablowy.

W kanale kablowym położonym wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki, przechodzącym z Elektrowni Wodnej „Wały” do rozdzielni 20 kV usytuowanej na sąsiedniej działce ułożone zostały kable elektroenergetyczne średniego napięcia stanowiące własność TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. z siedzibą
w Jeleniej Górze. 

Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez jej nabywcę na rzecz: TAURON Dystrybucja S.A bezterminowej, nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie całodobowego swobodnego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na zbywanej działce w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, wymiany urządzeń elektroenergetycznych, wyprowadzania nowych obwodów i innych czynności związanych z ich eksploatacją, oraz na rzecz TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. bezterminowej, nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie całodobowego swobodnego dostępu do kabli elektroenergetycznych, ułożonych w kanale kablowym, w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, wymiany i innych czynności związanych z ich eksploatacją. 

Nabywca nieruchomości ustanowi ponadto na istniejącej drodze wewnętrznej, usytuowanej na wschodniej części zbywanej działki wzdłuż granicy z działką nr 80/65, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu celem dostępu do budynku rozdzielni 20 kV Wały usytuowanej na działce 80/65 AM-1 obręb Wały.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich, a także nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe ani administracyjne.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr III/30/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny, teren na którym znajduje się nieruchomość przeznaczono pod urządzenia z zakresu elektroenergetyki - stację transformatorową i oznaczono symbolem 53 EE.
 
Oferowana cena za nieruchomość nie może być niższa niż 130.000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) netto.
 
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania części działki gruntu nr 80/64, dróg i placów, drewnianej altany, grilla oraz wyposażenia, których łączna wartość stanowi 53,89 % ceny wywoławczej objęta jest podstawową stawką podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania pozostałej części działki gruntu nr 80/64 oraz sprzedaż budynku i ogrodzenia jest zwolniona z podatku na podstawie obowiązujących przepisów. 

1. Prowadzącym postępowanie przetargowe jest TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.

2. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 13.000,00 złotych przelewem na rachunek TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział we Wrocławiu, mBank 85 1140 1078 0000 4077 5700 2001 z adnotacją: „Wadium do przetargu na sprzedaż MACIEJÓWKI w Wałach”, najpóźniej do dnia 18 lutego 2016 r. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra postępowanie ofertowe zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone nie później niż do 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w przypadku uchylenia się lub odstąpienia oferenta, który wygrał postępowanie ofertowe, od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania ofertowego.

4. Składana oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta: imię, nazwisko, PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego;

b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej. W przypadku upoważnienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo - w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,

c) dokument stwierdzający status prawny oferenta - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), a dla pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa,

d) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

e) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) - pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,

f) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami postępowania ofertowego i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

g) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego,

h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości;

i) potwierdzenie wpłaty wadium;

j) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium.

5. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.

7. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

9. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

10. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie. Zamkniętą kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, Wydział Organizacji i Administracji, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć dopiskiem: „Oferta do postępowania na sprzedaż MACIEJÓWKI w Wałach”. Nie otwierać przed 22.02.2016 r. godz. 9:30" i złożyć w Kancelarii TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o., czynnej w godz. od 7.00 do 14.45 w budynku przy pl. Powstańców Śląskich 20 we Wrocławiu, lub wysłać na adres TAURON Obsługa Klienta, ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław - w terminie do 18.02.2016 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii).

11. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący postępowanie nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

13. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Składający ofertę Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą, przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

15. Otwarcie ofert odbędzie się 22 lutego 2016 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Oddziału we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, sala nr 022.

16. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni listem poleconym w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia bezpośrednich negocjacji celem uzyskania wyższej ceny sprzedaży.

17. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

18. Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium.

19. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w terminie określonym w akcie notarialnym.

20. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

21. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

22. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz nie przyjęcia żadnej oferty, jak również prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

23. Obiekt będzie można oglądać w dni powszednie w dniach od 1 do 18 lutego 2016 r. od godz. 8:00 do 14:00, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Spółki, telefon 71/8894271, 71/8894286 lub 71/8892156.

24. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki we Wrocławiu, Wydział Organizacji i Administracji, pokój nr 0014, pod numerami telefonów 71/8892156, 71/8893380 oraz na stronie tauron-nieruchomosci.pl
  Wykaz wyposażenia budynku - Maciejówka - dz. 80/64 AM-1 obręb Wały
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał Zakładowy 511 925 759,22 zł (wpłacony)
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Pod numerem KRS: 0000073321
 
 
 

Zakup prawa użytkowania wieczystego działki
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.