Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Urząd Miasta Suwałki

ZARZĄDZENIE Nr 237/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Z DNIA 19 LIPCA 2016r.
w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk:
1. działka ozn. nr geod: 32821 o powierzchni 2,2427 ha, położona w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,7751 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4676 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 449 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych).
2. część działek ozn. nr geod: 32835 i 32836 o łącznej powierzchni 3,4834 ha, położonej w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,1742 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4820 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,8273 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).
3. działka ozn. nr geod: 20744 o powierzchni 0,3461 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3461 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych).
4. działki ozn. nr geod: 24821/1, 24821/2, 24821/3, 21821/4 o łącznej powierzchni 2,7383 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 10, sklasyfikowane jako lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,4189 ha, nieużytki o pow. 0,1343 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9110 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2741 ha.Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 548 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem złotych).
5. działka ozn. nr geod: 31190 o powierzchni 3,5091 ha, położona w Suwałkach , obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,5091 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 702 zł (słownie: siedemset dwa złote).
6. działka ozn. nr geod: 31946/1 o powierzchni 3,5639 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0871 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,4768 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym im.Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 23 listopada 2015 r., poz 3745 część przedmiotowej działki zawiera się w konturze o symbolu 29R – tereny rolne bez prawa zabudowy, a pozostała część zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz.1915. zawiera się w konturze o symbolu 5KD – ulica wyznaczająca pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 713 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych).
7. działki ozn. nr geod: 22561, 22562, cz. 22614 o łącznej powierzchni 7,7468 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowane jako nieużytki o pow. 0,1384 ha, lasy o pow. 0,0007 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6962 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4304 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,9411 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2787 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,2613 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 39R,ZN- tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 549 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści dziewięć złotych).
8. część działki ozn. nr geod: 22614 o powierzchni 0,3750 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,3750 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN- tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych).
9. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych).
10. działka ozn. nr geod: 22618 o powierzchni 3,2388 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,0537 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1181 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,0670 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN, 40R,ZN - tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 648 zł (słownie: sześćet czterdzieści osiem złotych).
11. działka ozn. nr geod: 33922 o powierzchni 3,0816 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0691 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,0125 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaksiego z dnia 02 października 2013 r., poz. 3559 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 83ZN – tereny zieleni nieurządzonej o funkcji izolacyjnej z dopuszczeniem użytkowania rolniczego lub zagospodarowania w formie ogrodów.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 616 zł (słownie: sześćet szesnaście złotych).
12. działka ozn. nr geod: 33787 o powierzchni 3,1197 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,2969 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,8228 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 283 z dnia 19 listopada 2008 r., poz. 2826 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 17R – tereny upraw rolniczych z zakazem zabudowy, 20R/KD – w zakresie przeznaczenia podstawowego tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej 1 KD wraz ze wszystkimi obiektami technicznymi niezbędnymi do jej funkcjonowania.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 624 zł (słownie: sześćet dwadzieścia cztery złote).
13. działka ozn. nr geod: 35199 o powierzchni 5,0912 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 5,0912 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 018 zł (słownie: jeden tysiąc osiemnaście złotych).
14. działka ozn. nr geod: 34094 o powierzchni 0,8830 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione na gruntach klasy VI o pow. 0,3886 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3249 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1538 ha, rowy –pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0157 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 177 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych).
15. działki ozn. nr geod: 34091/1, 34091/2, 34091/3, 34078, 34079 o łącznej powierzchni 6,3475 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2352 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0959 ha, nieużytki o pow. 0,0196 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,9301 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,0667 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 270 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).
16. działka ozn. nr geod: 34107/2 o powierzchni 2,5775 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 0,2080 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 516 zł (słownie: pięćset szesnaście złotych).
17. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych).
18. działka ozn. nr geod: 22723 o powierzchni 2,5495 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4687 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,1673 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4663 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,4472 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 510 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych).
19. część działki ozn. nr geod: 34105 o powierzchni 1,6638 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4246 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3228 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,9164 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 333 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote).
20. działka ozn. nr geod: 31235 o powierzchni 2,5993 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5993 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).
21. część działek ozn. nr geod: 32835 i 32836 o łącznej powierzchni 3,5300 ha, położonych w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowanych jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3760 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,9956 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1584 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 706 zł (słownie: siedemset sześć złotych).
22. działka ozn. nr geod: 34033 o powierzchni 0,4941 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3678 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1263 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
23. działka ozn. nr geod: 22589 o powierzchni 1,3226 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o pow. 1,3226 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 265 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).
24. działka ozn. nr geod: 31264 o powierzchni 2,5695 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5695 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 514 zł (słownie: pięćset czternaście złotych).
§ 2. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.  
Prezydent Miasta
Suwałk


Urząd Miasta Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.