Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
:
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów i budynków Cena wywoławcza Wysokość wadium Termin wpłaty wadium i złożenia oferty Termin części jawnej przetargu
obręb: Murowana Goślina
arkusz: 5
działka nr: 266/41, 266/44, 266/46
powierzchnia: 0,9590 ha
KW PO1P/00160254/8
właściciel: Gmina Murowana Goślina
1.821.000,00 zł brutto 364.200,00 zł do 31 sierpnia (środa) 2016 r. 5 września
 2016 r.
 godz.12.00

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Murowana Goślina;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie –  w zasięgu sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;
dojazd – przez działkę 266/40,  266/9, część działki 266/17 i część działki 266/8 (przeznaczone w m.p.z.p. pod drogę publiczną klasy dojazdowej) do ul. Kolejowej lub przez część działki 266/40 (przeznaczonej w m.p.z.p. pod drogę publiczną klasy dojazdowej) i działki 266/7 do ul. Rogozińskiej. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydzielenia drogi publicznej z działki 266/17, 266/8 i 266/40.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XL/410/2014 z dnia
4 listopada2014 r.oznaczona jest jako 2MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
W terminie 1 roku od nabycia nieruchomości należy uzyskać pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego zgodnie
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął 30.06.2016 r.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – prawo każdoczesnego  właściciela działki nr 266/6 (obecnie działka 266/41) do służebności drogowej tj. bezpłatnego prawa przejazdu i przechodu przez działkę nr 266/7 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 266/6 (obecnie działka 266/41).

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Do dnia 31 sierpnia 2016 r., do godz. 15.00, Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, parter, pokój nr 3, 62-095 Murowana Goślina.

Termin i miejsce części jawnej przetargu:
5 września 2016 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina, godz. 12.00
Wysokość WADIUM, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
- aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu
w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.,

- wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,
- pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Forma i tryb zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie,
działki nr  266/41, 266/44, 266/46
 1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „ Przetarg – Murowana Goślina działka nr 266/41, 266/44, 266/46” należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 3, do dnia 31 sierpnia 2016 r., do godziny 15.00.
 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
 5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
 6. Oferta powinna zawierać między innymi (zgłoszenie do udziału w przetargu - Załącznik nr 1 do  Regulaminu):
 7. a) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  b) datę sporządzenia oferty;
  c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  d) dowód wpłaty wadium i wskazanie nr rachunku bankowego do zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu;
  e) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie) oraz sposób jej zapłaty;
  f) koncepcję zagospodarowania nieruchomości oraz rozwiązań architektonicznych przedstawiona w formie opisowej i graficznej (naniesiona na mapę);
  g) pisemne zobowiązanie do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 1 roku, licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz zakończenia prac inwestycyjnych (odbiór inwestycji przez właściwy organ nadzoru budowlanego i uzyskanie prawomocnej, właściwej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) w terminie 4 lat, licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego;
 8. Nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości budynkiem lub budynkami o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w podanym powyżej terminie, pod rygorem zastosowania kar umownych. W przypadku nie dotrzymania terminów określonych w ofercie, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych. Wysokość kar umownych w każdym roku opóźnienia wynosi 10 procent ceny nabycia prawa własności nieruchomości (brutto). Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynął termin określony na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zakończenie inwestycji. W przypadku uzyskania pozwolenia lub zakończenia inwestycji w trakcie danego roku, jednakże po upływie terminu określonego na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zakończenie inwestycji, kara umowna naliczona będzie proporcjonalnie do okresu, w jakim Nabywca nieruchomości nie dysponował pozwoleniem na budowę lub nie zakończył inwestycji.   Zapłata kary umownej zostanie zabezpieczona przez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 20 procent wylicytowanej ceny nabycia prawa własności nieruchomości. W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Murowana Goślina, które mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, Nabywca nieruchomości podda się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 40 procent wylicytowanej ceny nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Murowana Goślina. Gminie będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2026 roku.
 9. Miasto i Gmina Murowana Goślina zastrzeże sobie w akcie notarialnym (umowie sprzedaży) prawo odkupu nieruchomości, za cenę jej nabycia, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, na wypadek niedotrzymania przez nabywcę warunków określonych w ofercie (w tym niezrealizowania celu na jaki ma zostać wykorzystana nieruchomość, a w szczególności niezagospodarowania jej w sposób określony w ofercie) Prawo odkupu zastrzeżone zostanie na 6 lat i ujawnione w Dziele II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości na koszt Nabywcy.
 10. Kryteria oceny ofert: cena nieruchomości.
LINK DO STRONY GMINY:
http://bip.muro wana-goslina.pl/wiadomosci/9177/wiadomosc/330467/przetarg_pisemny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezab

mapa lokalizacyjna
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.