Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 98 429 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:   KRS 0000077664
 Działając w imieniu i na rzecz KHW S.A.

 OGŁASZA
 
Przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,
położonych w Katowicach, Mysłowicach i Sosnowcu.
 
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy Sezamkowej/Armii Krajowej, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr:
 • 8139/166 i 8135/166 o łącznej powierzchni 5600 m²;
 • 8137/166 o powierzchni 1861 m²;
 • 8138/166 o powierzchni 1978 m² wraz z własnością budynku gospodarczego posadowionego na przedmiotowym gruncie.
zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00073512/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.

PRZETARG I – „Nieruchomość - ul. Sezamkowa/Armii Krajowej”
Cena wywoławcza wynosi 2 120 000,00 zł netto
(słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA 23%”)
Wadium: 212 000,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy złotych 00/100),
Postąpienie: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).
 • więcej informacji:
 
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości lokalowych obejmujących:
 • prawo własności lokalu użytkowego – restauracji – o pow. użytkowej 508,07 m2 mieszczącego się w budynku położonym w Katowicach przy Krawczyka 1 wraz z udziałem wynoszącym 0,1284 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1793/86 o pow. 2 225 m2, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00117257/1,
 • prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o pow. użytkowej 193,72 m2 mieszczącego się w budynku położonym w Katowicach przy Szopienickiej 54 wraz z udziałem wynoszącym 0,0490 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1793/86 o pow. 2 225 m2, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą
  nr KA1K/00117257/1.
PRZETARG II – „Nieruchomość – ul. Krawczyka 1 i ul. Szopienicka 54”
Cena wywoławcza wynosi 1 400 000 zł netto
(słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) – netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
Postąpienie: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)
 • więcej informacji:
3. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy Szopienickiej/Oswobodzenia, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00053605/9, którą prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, obejmującą prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1493/86 o powierzchni 1 268 m2.
PRZETARG III - „Nieruchomość – ul. Szopienicka/ Oswobodzenia”
cena wywoławcza wynosi 210 000,00 zł netto
(słownie : dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) - netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)
Postąpienie: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100)

Zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Katowice posiada prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 • więcej informacji:
 
4. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy Grodowej, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie, jako niezabudowane działki nr: 2328/47 i 2329/47 o łącznej powierzchni 970 m2, zapisane w księdze wieczystej odpowiednio nr KA1K/00053651/6 oraz nr KA1K/00053605/9, prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.
PRZETARG IV – „Nieruchomość ul. Grodowa”
Cena wywoławcza wynosi 130 000,00 zł netto
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) – netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
Postąpienie: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
Zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Katowice posiada prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 • więcej informacji:
 
5. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mysłowicach przy Okrzei 3, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00011248/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach, na którą składa się prawo własności do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 102,3 m2 mieszczącego się na parterze budynku wraz z udziałem 0,0203 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 0,0203 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr: 4987/260, 4989/260, 4981/239, 6657/252, 6666/280, 6661/260, 6664/280 o łącznej powierzchni 2 240 m2.

PRZETARG V - „Nieruchomość – ul. Okrzei 3”
cena wywoławcza 180 000,00 zł netto
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
Postąpienie: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
 • więcej informacji:
 
6. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy Starowiejskiej, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 4230/2 o powierzchni 400 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00057584/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

PRZETARG VI – „Nieruchomość – ul. Starowiejska”
Cena wywoławcza wynosi 42 000 zł netto
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) – netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)
Postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Sosnowiec posiada prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 • więcej informacji:
 
7. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy Starowiejskiej 41, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00051739/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 4228 o powierzchni 694 m2 wraz z własnością budynku mieszkalnego o pow. zabudowy 116 m2, zabudowań gospodarczych o pow. zabudowy 71 m² oraz uzbrojenia technicznego posadowionych na przedmiotowym gruncie. Zabudowa w złym stanie technicznym.

PRZETARG VII – „Nieruchomość – ul. Starowiejska 41”
Cena wywoławcza wynosi 58 000,00 zł netto
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) - netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)
Postąpienie: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)
 • więcej informacji:
 
8. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Sosnowcu w rejonie Promiennej obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr: 1498, 1500, 1501, 1647, 1649 o łącznej powierzchni 5 668 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00006622/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

PRZETARG VIII – „Nieruchomość ul. Promienna”
Cena wywoławcza wynosi 550 000,00 zł netto
(pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
Postąpienie: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Sosnowiec posiada prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 • więcej informacji:

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego w drodze licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie stosownych oświadczeń. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Przetargi prowadzone będą przez Komisję Przetargową Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej powołaną przez Zarząd Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach.

Termin i miejsce przetargu:
16 lutego 2016 r. (wtorek) w sali konferencyjnej w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro):

Przetarg nr I                - godz. 10.30,
Przetarg nr II                - godz. 10.45,
Przetarg nr III               - godz. 11.00,
Przetarg nr IV              - godz. 11.15,
Przetarg nr V               - godz. 11.30,      
Przetarg nr VI              - godz. 11.45,                      
Przetarg nr VII             - godz. 12.00,                      
Przetarg nr VIII            - godz. 12.15.
 
Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 11 lutego 2016 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Restrukturyzacji Majątku Pozamieszkaniowego ŚDSM pod numerem tel. 32/781 66 16 wew. 39 lub 30.

1. Warunki przystąpienia do przetargu:
 • wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, przelewem bankowym do dnia 11 lutego 2016 r. (czwartek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto 
- KHW S.A. - Bank PKO BP S.A., konto numer 73 1020 1026 0000 1602 0265 1206, z dopisanym symbolem przetargu,
 • złożenie w dniu licytacji przez oferenta pisemnego oświadczenia, stwierdzającego iż zapoznał się z warunkami (zasadami) przetargu i warunki te akceptuje, a także z przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu ustnego nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

4. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

5. Wadium jest zwracane na wniosek Oferenta, w przypadku gdy Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wniesione w gotówce zwraca się w tej samej formie i wysokości, bez odsetek.

7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach uzgodnionych w drodze przetargu lub licytacji.

8. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent nie podpisze oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego zbywcy całą ceną nabycia.

11. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.

12. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.

13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej, po uzyskaniu ostatniej ze zgód organów korporacyjnych, w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności.

14. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

15. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

16. Wyniki przetargu uważa się za ważne po ich akceptacji przez Zarząd KHW S.A. w formie uchwały oraz innych, wymaganych przez Statut KHW S.A. zgód organów korporacyjnych.

17. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie określony przez Spółkę, po uzyskaniu ostatniej ze zgód organów korporacyjnych. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

18. Do momentu rozpoczęcia przetargu, Prowadzący przetarg może bez podania przyczyny, unieważnić, odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu.

19. W pozostałych sprawach związanych z realizacją postępowania przetargowego zastosowanie mają obowiązujące „Zasady zbywania składników aktywów trwałych KHW S.A.” zatwierdzone uchwałą Zarządu KHW S.A. nr 1220/2015 z dnia 20.08.2015 r.

20. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych KHW S.A. dostępnymi w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
Sprzedaż nieruchomości


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.