Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE

 
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U,2016.23) oraz ait. 9ac ust. l ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 ze zm.),
 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 
zawiadamia strony postępowania o wydaniu 25 lipca 2016 r. decyzji nr 2/Z/2016 (znak sprawy: WI-XI.7840.1.14.2016.BC), na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Łopusiaka, adres do korespondencji: CE Project Group sp. z o.o,, sp.k, 31-514 Kraków, al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, o zmianie pozwolenia na budowę nr 13/BK/2015 z 31 lipca 2015 r. znak: WI-VI.7840.1.34.2015.DM, inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 - na odcinku Kraków Mydlniki -Kraków Główny Towarowy od km 5,400 do km 67,200 linii nr 133 - obiekt 75, w zakresie:

• zmiany wysokości krawędzi peronu powyżej główki szyny z 0,55m
na 0,76m na prostej (na łuku ± ʌh);

• zmiany skrajni poziomej z l ,725m na l ,675m na prostej (± poszerzenie
na łuku) wraz z dostosowaniem odwodnienia;

• zmiany szerokości peronów z 4,0m z poszerzeniem na wiaty, na 4,05m
z poszerzeniem na wiaty;
na działce nr 792/3 obr. 2 Kraków – Krowodrza.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz postanowieniem o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (powołując się na znak sprawy: WI-XŁ7840.1.14.2016.BC) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, tel. 12-39-21-681 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek-piątek: 730-1530).


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.