Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Sprzedaż nieruchomości Katowickiego Holdingu Węglowego

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 98 429 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:   KRS 0000077664

Działając w imieniu i na rzecz KHW S.A.

 OGŁASZA

 Przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,

położonych w Katowicach.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy Szopienickiej obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr: 311/6, 343/6 o łącznej powierzchni 8184 m2 wraz z własnością budynków i infrastruktury towarzyszącej znajdującej się na przedmiotowym gruncie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00116240/2 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.  


PRZETARG I – „Nieruchomość – ul. Szopienicka”

Cena wywoławcza wynosi 3 710 000,00 zł netto

(słownie: trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) – netto do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji 


NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA ZW” – ZWOLNIONY Z VAT)
Wadium: 371 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)
Postąpienie: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 

  • więcej informacji:

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, zlokalizowanej w Katowicach przy Szybowcowej, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 8/30, 19/2, 22/32, 22/44, 22/34, 22/47 o łącznej powierzchni 36 489 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00040958/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach. 


PRZETARG II – „Nieruchomość – ul. Szybowcowa”

Cena wywoławcza wynosi 17 500 000,00 zł netto

(słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) – netto do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji 


NA DZIEŃ TRANSAKCJI (NA DZIEŃ UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJE „STAWKA 23%”)

Wadium: 1 750 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Postąpienie:   175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) 


Zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Katowice posiada prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

  • więcej informacji:


Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie stosownych oświadczeń. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Przedmiotowe nieruchomości są obciążone hipoteką umowną łączną do sumy 1 537 500 000,00 zł, którą współobciążone są również inne nieruchomości, dla zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji wyemitowanych na podstawie stosownej Uchwały Zarządu KHW S.A.

Zbywca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedstawienia nabywcy przy zawieraniu przedwstępnej umowy sprzedaży, wystawionej przez Agenta Zabezpieczeń działającego w imieniu obligatariuszy, promesy zwolnienia nieruchomości z obciążenia hipotecznego. Nabywca zobowiązany jest, w terminie 3 dni liczonych od dnia zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, do dokonania wpłaty całej ceny sprzedaży na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy.

Zbywca zobowiązuje się do przekazania nabywcy przy zawieraniu przyrzeczonej umowy sprzedaży, jednakże pod warunkiem dokonania przez nabywcę zapłaty całej ceny sprzedaży, w terminie określonym w zdaniu poprzednim, oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki wystawionego przez wierzyciela.

Przetargi prowadzone będą przez Komisję Przetargową Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej powołaną przez Zarząd Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach.


Termin i miejsce przetargu:

17 lutego 2016 r. (środa) w sali konferencyjnej w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro):

Przetarg nr I                 - godz. 11.00,

Przetarg nr II                - godz. 11.15.                                    

Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 15 lutego 2016 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Restrukturyzacji Majątku Pozamieszkaniowego ŚDSM pod numerem tel. 32/781 66 16 wew. 39 lub 30.

1. Warunki przystąpienia do przetargu:

  • wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, przelewem bankowym do dnia 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto
    - KHW S.A. - Bank PKO BP S.A., konto numer 73 1020 1026 0000 1602 0265 1206 z dopisanym symbolem przetargu,

  • złożenie w dniu licytacji przez oferenta pisemnego oświadczenia, stwierdzającego iż zapoznał się z warunkami (zasadami) przetargu i warunki te akceptuje, a także z przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu ustnego nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

4. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

5. Wadium jest zwracane na wniosek Oferenta, w przypadku gdy Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wniesione w gotówce zwraca się w tej samej formie i wysokości, bez odsetek.

7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach uzgodnionych w drodze przetargu lub licytacji.

8. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent nie podpisze oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich w terminie 3 dni liczonych od dnia podpisania notarialnej przedwstępnej umowy sprzedaży.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego zbywcy całą ceną nabycia.

11. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.

12. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.

13. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

14. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

15. Wyniki przetargu uważa się za ważne po ich akceptacji przez Zarząd KHW S.A. w formie uchwały oraz innych, wymaganych przez Statut KHW S.A. zgód organów korporacyjnych.

16. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (przedwstępnej i przyrzeczonej) zostanie określony przez Spółkę po uzyskaniu ostatniej ze zgód organów korporacyjnych. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

17. Do momentu rozpoczęcia przetargu, Prowadzący przetarg może bez podania przyczyny, unieważnić, odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu.

18. W pozostałych sprawach związanych z realizacją postępowania przetargowego zastosowanie mają obowiązujące „Zasady zbywania składników aktywów trwałych KHW S.A.” zatwierdzone uchwałą Zarządu KHW S.A. nr 1220/2015 z dnia 20.08.2015 r.

19. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych KHW S.A. dostępnymi w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Sprzedaż nieruchomości Katowickiego Holdingu Węglowego


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.